Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.08.2016, 13

Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend

Vastu võetud 22.08.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 16. juuni 2016 määruse nr 16 “Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord” § 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele makstava tegevustoetuse arvutamise juhend.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) esinduskollektiiv - kollektiiv, mis tegutseb rahvakultuuri valdkonnas ning kuulub ekspertkomisjoni ettepanekul nimetatud 5-7 esinduskollektiivi hulka ning vähemalt 50 % kollektiivi juhendajatest omavad või omandavad erialast haridust;
  2) laulu- ja tantsupeoprotsessis osalev kollektiiv - kollektiiv, mille koori või puhkpilliorkestri töös osaleb aktiivselt vähemalt 16 liiget, tantsurühmas vähemalt 12 liiget, rahvamuusika- ja folkloorirühmas vähemalt 6 liiget, kollektiiv ei kuulu esinduskollektiivide hulka ning vähemalt 50 % kollektiivi juhendajatest omavad või omandavad erialast haridust;
  3) rahvakultuurikollektiiv - kollektiiv, mis ei kuulu esinduskollektiivide ega laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevate kollektiivide hulka, kuid tegutsevad rahvakultuuri valdkonnas.

§ 3.   Kultuuriühingutele tegevustoetuse kindlaksmääramise alused

  (1) Toetus määratakse taotlejale üheks kalendriaastaks kindla summana.

  (2) Kultuuriühingule antava toetuse suuruse määramise aluseks on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt kalendriaastaks kehtestatud pearaha määr.

  (3) Toetussumma arvutamiseks iga konkreetse kultuuriühingu kohta korrutatakse pearaha määr toetatava kultuuriühingu kollektiivides tegevuses osalejate arvuga ning koefitsiendiga, mis saadakse järgmiste ühingut ja selle tegevuses osalejaid iseloomustavate näitajate summeerimisel:
  1) esinduskollektiivi tegevuses osaleja:
a) 7-26 aastased (koefitsient 1,0);
b) 27-64 aastased (koefitsient 0,6);
c) 65-aastased ja vanemad (koefitsient 0,5);
  2) laulu- ja tantsupeoprotsessis osaleva kollektiivi tegevuses osaleja:
a) 7-26 aastased (koefitsient 0,85);
b) 27-64 aastased (koefitsient 0,5);
c) 65-aastased ja vanemad (koefitsient 0,4);
  3) rahvakultuurikollektiivi tegevuses osaleja:
a) 7-26 aastased (koefitsient 0,5);
b) 27-64 aastased (koefitsient 0,3);
c) 65-aastased ja vanemad (koefitsient 0,25);

  (4) Tegevustoetusele lisaks võib ekspertkomisjoni ettepanekul maksta ka saavutustoetust kuni kümnele kultuuriühingule kalendriaastas. Saavutustoetuse määramise aluseks on linnavalitsuse poolt kalendriaastaks kehtestatud saavutustoetuse arvestuslik määr.

§ 4.   Avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse kindlaksmääramise alused

  (1) Toetus määratakse taotlejale kalendriaastaks kindla summana.

  (2) Avatud kultuurikeskusele antava toetuse suuruse määramisel on aluseks linnavalitsuse poolt kalendriaastaks kinnitatud toetuse arvestuslikud määrad:
  1) avatud kultuurikeskuse avalikus kasutuses olevate ruumide pindala ühe ruutmeetri kohta;
  2) avatud kultuurikeskuse poolt pakutavate avalike teenuste kohta;
  3) avatud kultuurikeskuse personalikulude osalise hüvitamise kohta.

  (3) Toetuse summa saamiseks konkreetse avatud kultuurikeskuse kohta liidetakse kultuurikeskuse avalikus kasutuses oleva pindala ruutmeetrite arvu ja kultuurikeskuse ruumide avalikus kasutuses oleva pindala ruutmeetri toetuse arvestusliku toetusmäära korrutis, avalike teenuste arvu ja avalike teenuste toetuse arvestusliku toetusmäära korrutis ning avatud kultuurikeskuse palgal olevate inimeste arvu ning personalikulude osalise hüvitamise toetuse arvestusliku määra korrutis.

§ 5.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavalitsuse 09. juuli 2007 määrus nr 9 “Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Romek Kosenkranius
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json