Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.08.2016, 27

Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend

Vastu võetud 19.12.2013 nr 5
RT IV, 14.01.2014, 25
jõustumine 17.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.01.2014RT IV, 01.02.2014, 204.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014
15.12.2014RT IV, 29.12.2014, 3801.01.2015
17.08.2016RT IV, 26.08.2016, 2529.08.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.06.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 35 ja punkt 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 ja § 63 lõike 2 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks vallavalitsuse teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, et tagada õiglane ja arusaadav tasusüsteem.

  (2) Vallavanema töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustused kinnitab vallavolikogu.

§ 2.   Eesmärk

  Palgajuhend peab tagama, et igal teenistujal on selgus, millistest komponentidest tema palk või töötasu koosneb, milline on nende osakaal kogupalgas ning kuidas ja mille alusel tema palk või töötasu kujuneb.

§ 3.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Viljandi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  2) ametnik - isik, kes on Viljandi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
  3) töötaja - isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
  4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.
  5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
  6) muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest või lisatasuna ülesannete eest, mis ületavad kokkulepitud töömahtu, ei tulene töö sisust või ei ole seotud teenistuskoha eesmärgiga;
  7) põhipalk – teenistuja kuupalgamäär, mille aluseks on vastava teenistuskoha palgagrupile vastav palgamäär;
  8) tulemuspalk - muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel;
  9) preemia - kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest kohaldatav ergutus;
  10) lisatasu – palgale või töötasule lisaks makstav täiendav tasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise ning ületunnitöö, valveaja, öötöö ja riigipühadel töötamise eest;

§ 4.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ja palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsuse toimub ametnikele palga ja töötajatele töötasu maksmine sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Tööajanormist lühema tööaja kehtestamise korral arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud ajale.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

  (5) Vallavalitsus võib ametniku palgast kinni pidada vallavalitsuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa, samuti ametnikule makstud ettemakse, mille ametnik peab vallavalitsusele tagastama. Töötaja puhul on selleks vajalik töötaja kirjalik nõusolek.

  (6) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse vallavalitsuse tööjõukulude eelarvet.

§ 5.   Palga ja töötasu komponendid

Teenistuja palk ja töötaja töötasu koosneb:

1) põhipalgast/töötasust;

2) muutuvpalgast;

3) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest ning ületunnitöö, valveaja, öötöö ja riigipühadel töötamise eest.

§ 6.   Teenistujate põhipalk, palgagrupid ja põhipalgavahemik

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal, mis määratakse ametniku puhul vallavanema käskkirjaga ja töötaja puhul lepitakse kokku töölepingu sõlmimisel.

  (2) Teenistujale põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistusgrupile vastavast palgagrupi kuu põhipalgavahemikust.

  (3) Vallavanema palk kinnitatakse vallavolikogu otsusega.

  (4) Vallavalitsuse teenistujate teenistusgrupid on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) teenistujate I palgagrupp, kuhu kuuluvad „Tööline“ teenistusgruppi kuuluvad teenistujad;
[RT IV, 26.08.2016, 25 - jõust. 29.08.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.06.2016]
  2) teenistujate II palgagrupp, kuhu kuuluvad „Nooremspetsialist“ teenistusgruppi kuuluvad teenistujad;
  3) teenistujate III palgagrupp, kuhu kuuluvad „Keskastmespetsialist“ teenistusgruppi kuuluvad teenistujad;
  4) teenistujate IV palgagrupp, kuhu kuuluvad „Tippspetsialist“ teenistusgruppi kuuluvad teenistujad;
  5) teenistujate V palgagrupp, kuhu kuuluvad „Juhid“ teenistusgruppi kuuluvad teenistujad.

  (5) Igale palgagrupile vastab põhipalgavahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistusgruppide kuu põhipalgamäära miinimumi ja maksimumi:
  1) teenistujate I palgagrupp 430.00 – 1100.00 eurot;
  2) teenistujate II palgagrupp 600.00 – 1100.00 eurot;
  3) teenistujate III palgagrupp 700.00 – 1500.00 eurot;
  4) teenistujate IV palgagrupp 1000.00 – 1900.00 eurot;
  5) teenistujate V palgagrupp 1300.00 – 2100.00 eurot.
[RT IV, 26.08.2016, 25 - jõust. 29.08.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.06.2016]

  (6) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku põhipalk või töötaja töötasu katseajal. Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistusgrupile ettenähtud palgatasemest madalama palga.

§ 7.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta:
  1) tulemuspalgana;
  2) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest;
  3) preemiana kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

  (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (3) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes, mis peab olema kooskõlastatud struktuuriüksuse juhiga.

  (4) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (5) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (6) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast.

  (7) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

  (8) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

  (9) Teenistujale võib kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest maksta preemiat.

  (10) Tulemustasu ei maksta ametnikule, kellele on määratud distsiplinaarkaristus, mis ei ole kustunud või tööandja poolt kustutatud. Tulemustasu ei maksta ka töötajatele, kes on valla ametiasutuses töötanud vähem kui kuus (6) kuud.

  (11) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 8.   Palga ja töötasu määramise kord

  (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse töötaja ja vallavanema poolt kokku töölepingus või selle lisas. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata vallavanema käskkirjaga.

  (3) Muutuvpalga, lisatasude ja preemia maksmise aluseks olev vallavanema käskkiri peab olema põhjendatud.

  (4) Teenistujale ületunnitöö tegemine, ööajal töötamine või riigipühal töötamine hüvitatakse ametniku taotlusel täiendava vaba aja andmisega ületunnitööga võrdses ulatuses.

§ 9.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus töötatud kuu 30. kuupäeval (palgapäev), väljaarvatud veebruarikuu kui palgapäev on 28. kuupäeval. Vallavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole.
[RT IV, 01.02.2014, 2 - jõust. 04.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

  (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Teenistujale väljastatakse teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta elektrooniliselt.

§ 10.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 11.   Sotsiaalsed garantiid

  (1) Teenistujale võidakse maksta toetust isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul.

  (2) Isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul makstava toetuse maksmise juhud ja suuruse määrab kindlaks vallavanem.

  (3) Teenistuja teenistusest lahkumisel vanaduspensionile jäämise tõttu või ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle toetust lisaks seaduses ettenähtule kuni kolme kuu põhipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud valla ametiasutuses vähemalt viis viimast aastat.

  (4) Toetusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.

§ 12.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  Vallavalitsusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 13.   Palgajuhendi muutmise kord

  (1) Palgajuhendi ülevaatamine toimub reeglina kord aastas oktoobris ja vajadusel ning eelarveliste vahendite olemasolu korral muudetakse palgajuhendit alates järgmise kalendriaasta 1. jaanuarist.

  (2) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

§ 14. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 15.   Lõppsätted

  (1) Määrus jõustub 01.01.2014. a.

  (2) Määruse § 9 lõiget 1 rakendatakse alates 01.02.2014. a.

  (3) Jaanuaris 2014. a toimub teenistujatele töötasu ja palga väljamaksmine seni kehtinud korra alusel.

/otsingu_soovitused.json