HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasila Põhikooli lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.08.2017, 24

Lasila Põhikooli lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 25.08.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib koolieelse lasteasutuse seaduse alusel Rakvere valla Lasila Põhikooli lasteaias (edaspidi lasteasutus) alusharidust omandavate laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab direktor vastavalt asjaajamiskorrale.

  (2) Lapsevanemal on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta, vanemate poolt tasutava osalustasu suuruse kohta ja samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

  (3) Laste lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab sekretär vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning annab informatsiooni lapsevanema poolt kaetavatest kuludest.

§ 3.   Laste lasteasutusse võtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse esmajärjekorras vastu Rakvere valla elanikeregistrisse kantud alaliselt elavaid kolme- kuni seitsmeaastaseid lapsi. Väljaspool Rakvere valla haldusterritooriumi elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

  (2) Lapse lasteasutusse võtmiseks esitab vanem direktorile kirjaliku taotluse (Lisa), väljavõtte rahvastikuregistrist lapse sünni kohta, vanema isikut tõendava dokumendi ja perearsti poolt väljastatud tervisetõendi.

  (3) Lasteasutus registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteaia koha taotlejate järjestust.

  (4) Lasteasutuse rühma nimekirja kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks. Muudatused rühma nimekirjas kinnitab direktor käskkirjaga.

  (5) Kui lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteaia koha taotlejana järjekorda. Lasteaia koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

§ 4.   Laste lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse, märkides ära lapse lasteasutusest lahkumise aja.

  (2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse väljaarvamise kuupäevani.

  (3) Laps arvatakse lasteasutusest välja koolikohustuslikku ikka jõudmisel või kooliminekul.

  (4) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

  (5) Direktor võib lapse lasteasutusest ajutiselt välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
  1) vastavalt direktoriga sõlmitud kirjalikule kokkuleppele lapsevanema avalduse põhjal, kui laps ei kasuta lasteaia kohta järjestikku enam kui neli kuud;
  2) vanema poolt kaetav osa ei ole tasutud ühe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist.

  (6) Lapse nimekirjast väljaarvamisest teatab direktor vanemale kirjalikult kolme päeva jooksul pärast käskkirja väljaandmist.

  (7) Vanemal on õigus esitada Rakvere Vallavalitsusele lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta pretensioone kümne päeva jooksul väljaarvamise päevast alates. Rakvere Vallavalitsus vaatab pretensiooni läbi ühe kuu jooksul selle saabumisest.

§ 5.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aruja
Vallavanem

Margit Mitt
Vallasekretär

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json