Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tori valla loome- ja spordistipendiumite väljaandmise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.08.2020, 4

Tori valla loome- ja spordistipendiumite väljaandmise kord

Vastu võetud 19.08.2020 nr 118

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärgid

  (1) Määruse eesmärkideks on:
  1) loomestipendiumite määramine Tori vallas elavatele autoritele või esitajatele, kes tegutsevad kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika, rahvakultuuri või arhitektuuri erialal rahvusvahelisel tasemel, et väärtustada ja soodustada nende tegevust;
  2) spordistipendiumite määramine Tori vallas elavatele sportlastele, kelle areng ja tulemused võimaldavad osalemist Euroopa meistrivõistlustel, maailmameistrivõistlustel ning olümpiamängudel, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii Eestis kui kogu maailmas.

  (2) Stipendiumifondi suurus määratakse igal aastal valla eelarves.

  (3) Stipendiume määratakse eelarvevahendite olemasolul.

§ 2.   Stipendiumi saaja ja stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi saab taotleda isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald.

  (2) Teate stipendiumi taotlemise kohta avalikustab Tori Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kohalikus meedias ning Tori valla veebilehel.

  (3) Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on iga-aastaselt 30. aprilliks.

  (4) Stipendiumi taotlus peab sisaldama:
  1) lühikirjeldust senise tegevuse ja saavutuste kohta;
  2) põhjendust, mille jaoks stipendiumi taotletakse;
  3) stipendiumi kasutamise eelarvet ja oodatavat tulemust.

  (5) Spordistipendiumi taotlusele tuleb lisada soovituskiri juhendajalt või treenerilt.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Esitatud taotlused vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (2) Komisjonil on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib komisjon sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega kuni 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, menetlus stipendiumi määramiseks lõpetatakse.

  (4) Kui komisjon tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus stipendiumi määramiseks.

§ 4.   Stipendiumi eraldamine

  (1) Stipendium eraldatakse 4 kuu jooksul ning väljamakseid tehakse stipendiumi kasutamise lepingu sõlmimise kuule järgnevast kuust võrdsetes osades stipendiaadi arveldusarvele.

  (2) Sobivate kandidaatide puudumisel on vallavalitsusel õigus jätta stipendium(id) välja andmata.

§ 5.   Stipendiumi kasutamise leping

  (1) Vallavalitsus sõlmib stipendiumi saajaga lepingu stipendiumi kasutamise kohta.

  (2) Lepinguga määratakse muuhulgas järgmist:
  1) stipendiumi kasutamise sihtotstarve;
  2) stipendiumi andja ja stipendiumi saaja õigused ning kohustused;
  3) stipendiumi kasutamise aruandlus;
  4) vastutus lepingu rikkumise korral.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määruse jõustumise aastal on stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg 1. oktoober.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json