HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Rakvere linna huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Rakvere linna huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.08.2020, 5

Rakvere linna huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.08.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, Rakvere linnavolikogu 21. novembri 2018. a määruse nr 34 „Rakvere Muusikakooli põhimäärus“ § 11 lõike 7 ja Rakvere linnavolikogu 30. oktoobri 2019. a määruse nr 7 „Rakvere Spordikooli põhimäärus“ § 11 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Rakvere Muusikakooli ja Rakvere Spordikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

  (2) Huvikooli õppuriteks käesoleva määruse tähenduses on eelkõige lapsed ja noored vanuses 7-19 eluaastat. Huvikoolis võivad õppida ka täiskasvanud.

  (3) Huvikooli teeninduspiirkond on Rakvere linn.

  (4) Arvestust huvikooli vastuvõtmise ning huvikooli vastu võetud ja sealt välja arvatud õppurite üle peetakse Rakvere Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi register). Arvestuse pidamise registris tagab huvikooli direktor.

§ 2.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Informatsiooni huvikooli vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta avaldab huvikool oma veebilehel.

  (2) Huvikooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem) või täiskasvanud õppur avalduse registris.

  (3) Avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) õppuri nimi, isikukood, elukoht;
  2) vanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefon), v.a täiskasvanud õppur;
  3) huviala(de) valik;
  4) õppevorm;
  5) teisest omavalitsusest pärit õppuri elukohajärgse omavalitsuse nõusolek õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse tasumise kohta või selle puudumisel lapsevanema kinnitus, et on nõus tasuma lisaks õppetasule ka õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse;
  6) muud avalduses märgitud andmed.

  (4) Õppurite huvikooli vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel. Vastuvõtukatsete läbiviimise korra kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (5) Avalduse alusel sõlmitakse huvikooli ja vanemaga huvikoolis õppimise ja õppetasu maksmise leping.

  (6) Vabade õppekohtade olemasolul võib õppurite huvikooli vastuvõtmine toimuda kogu õppeperioodi vältel.

§ 3.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppuri huvikoolist väljaarvamine toimub:
  1) lapsevanema või täiskasvanud õppuri avalduse alusel;
  2) huvikooli lõpetamisel;
  3) lepingus sätestatud alusel.

  (2) Õppuri huvikoolist väljaarvamiseks esitab lapsevanem või täiskasvanud õppur sellekohase avalduse registris vähemalt 30 päeva enne õppuri huvikoolist lahkumist.

§ 4.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava läbimist.

  (2) Huvikooli lõpetamise tingimuseks võib huvikool seada lõpueksamite sooritamise. Lõpueksamite läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (3) Huvikooli lõpetamise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (4) Huvikooli lõpetamist tõendab lõputunnistus või tõend. Lõputunnistuse või tõendi vormi töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (5) Kui huvikool võimaldab lisa-aasta õpet, siis peale huvikooli lõpetamist võib õppur soovi korral jätkata huvikoolis õppimist lisa-aasta õppes.

Triin Varek
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json