Teksti suurus:

Padise Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Padise Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 10

Padise Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 27.10.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse Padise valla põhimääruse paragrahvi 20 lõike 1 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Revisjonikomisjon (edaspidi komisjon) on Padise Vallavolikogu tööorgan, mille ülesandeks on Padise Vallavalitsuse, valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste tegevuse kontrollimine, avastatud puuduste analüüsimine ja nende kõrvaldamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Oma tegevuses lähtub komisjon Eesti Vabariigi seadusandlusest, Padise valla põhimäärusest, vallavolikogu määrustest ja otsustest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Komisjon moodustatakse vallavolikogu otsusega vastavalt Padise valla põhimäärusele.

  (4) Komisjoni esimees ja liikmed valitakse salajasel hääletusel poolthäälte enamusega volikogu liikmete hulgast vastavalt Padise valla põhimääruses sätestatud korrale.

  (5) Volikogu istungil esindab komisjoni selle esimees.

  (6) Komisjoni esimeest asendab komisjoni aseesimees.

  (7) Komisjoni tegevus lõpeb koos volikogu koosseisu volituste lõppemisega.

§ 2.   Ülesanded

  (1) Revisjonikomisjon kontrollib volikogu poolt kinnitatud tööplaani või volikogu otsuse alusel tööplaaniväliselt:
  1) vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu õigusaktidele;
  2) vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamise õigsust ja vallavara kasutamise sihipärasust;
  3) valla poolt sõlmitud lepingute täitmist;
  4) vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust.

  (2) Komisjon:
  1) vaatab läbi ja esitab volikogule arvamuse eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kohta;
  2) annab arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud Padise valla õigusaktide kohta;
  3) esitab vähemalt kord aastas aruande oma tegevuse kohta volikogu istungil;
  4) annab seisukoha komisjonile suunatud märgukirjade, selgitustaotluste ja teiste dokumentide kohta ja esitab selle kirjalikult volikogu esimehele.

§ 3.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada kontrollitavas asutuses teavet, tutvuda kõigi oma tööks vajalike dokumentidega ja saada vajadusel nende koopiaid ning väljavõtteid;
  2) siseneda koos kontrollitava asutuse esindajaga kontrollitava asutuse ruumides ja viia vajadusel läbi inventuure;
  3) saada kontrollitava asutuse juhilt ja teistelt isikutelt suulisi ja kirjalikke seletusi;
  4) teha koostööd volikogu teiste komisjonidega probleemi sisust sõltuvalt;
  5) esitada arupärimisi volikogu poolt valitud või kinnitatud ametiisikule;
  6) kooskõlastatult volikogu esimehega kaasata oma tegevusse komisjoni mittekuuluvaid isikuid;
  7) algatada volikogu õigusaktide eelnõusid;
  8) teha ettepanekuid volikogu istungi päevakorra kohta;
  9) töötada välja tegevuskavasid ja algatada arutelusid;
  10) läbi vaadata ja ette valmistada volikogule oma töövaldkonda käsitlevaid materjale.

§ 4.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töö toimub Padise valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Õigusaktide eelnõude ja dokumentide menetlemine komisjonis toimub Padise valla põhimääruses sätestatud korras.

  (3) Kontrolle viiakse läbi ning kontrolli tulemuste vormistamine toimub Padise valla põhimääruses sätestatud korras.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Padise Vallavolikogu 02. veebruari 2000 määruse nr 7 “Padise Vallavolikogu komisjonide põhimääruste kinnitamine“ punktiga 1.1. kinnitatud „Padise Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub 01. novembril 2010.a.

Marko Kraft
Padise Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json