Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 11

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Vastu võetud 30.03.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus e paragrahvi 5 lõike 2 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse paragrahvi 3 lõike 3 ja paragrahvi 117 lõike 1, kohalike maksude seaduse paragrahvi 2 lõike 1, paragrahvi 5 punkti 6 ja paragrahvi 11, ehitusseaduse paragrahvide 3 ja 40 ning Järvakandi vallavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Teede ja tänavate sulgemise maks (edaspidi maks) on Järvakandi valla avalik- õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks käesolevas õigusaktis sätestatud korras, maksumaksja poolt, maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv rahaline kohustus.

 (2) Maksuobjekt on üldkasutatav tee, tänav, väljak, park, puhkeala või selle osa sulgemine demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamiseks, samuti ehitus- või remonttöödeks.

 (3) Teede ja tänavate sulgemise all mõistetakse liikluse katkestamist läbivale liiklusele ühes või mõlemas suunas kahe ristmiku vahelisel alal või ristmikul liikluse tõkestamist.

 (4) Tee täieliku sulgemise korral pole võimalik liigelda ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud. Juhul, kui liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem kui 3 meetrit, loetakse sõidutee täielikult suletuks. Juhul, kui liiklusele avatuks jääva kõnnitee laius on väiksem kui 1 meeter, loetakse kõnnitee täielikult suletuks.

 (5) Osalise sulgemise korral on liiklemine takistatud või on ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud.

 (6) Väljakute, parkide ja puhkealade sulgemise all mõistetakse nende kasutamist sulgeja tegevuse läbiviimiseks.

 (7) Maksumaksja on füüsiline ja juriidiline isik, kelle tegevusega kaasneb maksuobjekti või selle osa sulgemine.

 (8) Maksuhaldur on Järvakandi Vallavolikogu poolt määratud isik, kellel on kõik maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja pandud kohustused, välja arvatud need õigused ning kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

 (9) Kui ehitise omanikule on tehtud ettekirjutus ehitusseaduse paragrahv 3 või paragrahv 40 alusel inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale ohtliku ehitise vastavusse viimiseks ehitisele esitatavatele nõuetele või lammutamiseks, on ehitise omanik maksumaksja ka juhul, kui ehitise omaniku eest on tänava sulgemise korraldanud Järvakandi Vallavalitsus eesmärgiga ära hoida ehitisest tulenev võimalik oht inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale.

§ 2.  Maksumäärad

 (1) Maksumäär sõltub määruse lisas 1 toodud maksuobjektide järgust, sulgemise kestusest ja ulatusest ning maksuobjekti omavolilisest sulgemisest tulenevatest tagajärgedest.

 (2) Kella 20.00 kuni 06.00 kehtestatud maksumäära rakendatakse maksuobjekti või selle osa sulgemisel, mis toimub ainult nimetatud tundidel.

 (3) Maksuobjektide jaotuse järgud määrab Järvakandi Vallavolikogu.

 (4) Maksuobjekti osalisel sulgemisel võib korrigeerida maksuobjekti maksumäärasid parandusteguriga 0,5 arvestades maksuobjekti kasutuse piiramise ulatust.

 (5) Tänava sulgemisel ainult puhkepäeval või riiklikul pühal on korrigeeritud maksumäära parandustegur 0,5.

 (6) Ristmiku sulgemise korral arvestatakse maks ristmikku läbivate tänavate maksumäärade summast.

 (7) Maksuobjekti omavolilisel sulgemisel, sulgemiseks lubatud tähtaja ületamisel või avariikaevetööde teostamisega seotud remonttööde tähtaja ületamisel rakendatakse kolmekordset maksumäära.

§ 3.  Maksustamise periood

 (1) Maksuga maksustamise periood on ajavahemik tänava või selle osa sulgemise päevast alates kuni tänava või selle osa taasavamiseni liiklusele koos üleandmisega maksuhalduri õigusi teostavale ametiisikule, vähemalt sulgemisele eelnenud olukorras. Erandina käsitletakse talviseid kaevetöid kus lõplik taastamine toimub kevadel.

 (2) Käesoleva määruse paragrahv 1 lõikes 8 sätestatud juhul on maksuperiood ajavahemik, mille jooksul vald pidi ehitusseadusest tulenevalt tagama ehitise ohutuse ning mille jooksul tee või tänav oli reaalselt suletud.

 (3) Maksustamise perioodi sisse ei arvestata ajavahemikku, mil sõltuvalt aastaajalistest iseärasustest pole võimalik maksuobjekti viia vähemalt sulgemisele eelnenud olukorda. Maksumaksja teavitab koheselt maksuhaldurit tekkinud olukorrast ja maksuhalduril on õigus anda luba maksuobjekti lõplikuks taastamiseks ette antud tähtajaks või keelduda loa pikendamisest.

§ 4.  Maksuobjekti sulgemise menetlus

 (1) Maksumaksja esitab vähemalt 2 tööpäeva enne planeeritavat tänava sulgemist maksuhaldurile vormikohase teede ja tänavate sulgemise taotluse, mis sisaldab:
 1) ajutist liikluskorralduse skeemi;
 2) garantiid teekatte / haljastuse taastamise kohta kaevetöödel;
 3) tööde / tegevuste läbiviimise ajagraafikut (esitatakse vajadusel ja maksuhalduri nõudmisel);
 4) andmeid maksumaksja kohta;
 5) liikluseks suletud ala aadressi;
 6) sulgemise alguse ja lõpu kuupäevi ja vajadusel planeeritud kellaaegu;
 7) töö või tegevuse iseloomustust;
 8) tänava sulgemise eest vastutava isiku nime, töökohta ning telefoninumbrit;

 (2) Käesoleva määruse paragrahv 1 lõikes 8 sätestatud juhul esitab Järvakandi Vallavalitsuse määratud vastutav töötaja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumendid.

 (3) Teede ja tänavate sulgemise taotluse ja loa vormid kehtestab Järvakandi Vallavalitsus.

 (4) Peale nõuetekohase taotluse saamist väljastab maksuhaldur 2 tööpäeva jooksul maksuotsuse koos sulgeja nime, maksmisele kuuluva maksusumma ja maksu tasumise arveldusarve numbriga ning nõutavad kooskõlastused. Maksusumma määratakse maksuotsusega ning see edastatakse maksumaksjale maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Maksuhalduril on õigus keelduda loa andmisest kui loa andmine on vastuolus avaliku huviga.

 (5) Peale teede ja tänavate sulgemise maksu tasumist ning nõutavate kooskõlastuste esitamist maksuhaldurile väljastab maksuhaldur teede- ja tänavate sulgemise loa.

 (6) Maksuobjekti sulgemise kestuse pikendamiseks esitab maksumaksja vastava põhjendatud taotluse. Maksuhaldur tohib pikendada luba kuni 5 päeva. Loa pikendamisel tuleb ühe tööpäeva jooksul maksumaksjale edastada täiendav maksuotsus. Maksuhalduril on õigus keelduda loa pikendamisest.

 (7) Loa pikendamise põhjus või pikendamisest keeldumise põhjus tuleb märkida väljastatud loale.

 (8) Maksuhalduri nõudmisel on maksuobjekti sulgeja omal kulul kohustatud avaldama liikluse sulgemise kohta teate kohalikus raadios ja/või ajalehes. Teede ja tänavate sulgemisel on sulgeja kohustatud sulgemispiirkonnas välja panema liiklust reguleerivad märgid ja piirded arvestades kehtivaid eeskirju ja kooskõlastatud ajutist liikluskorraldusskeemi. Peale ehitus- või remonttööde lõpetamist on sulgeja kohustatud ajutised märgid ja piirded kõrvaldama, taastama tee liikluskõlblikkuse ning informeerima liikluse taasavamisest loa väljastajat ja operatiivteenistusi.

 (9) Haljasalade kahjustamise korral peab sulgeja taastama haljastuse endises seisukorras.

 (10) Maksuobjekti sulgemisel avariide likvideerimiseks on sulgeja kohustatud koheselt informeerima maksuhaldurit. Maksuobjekti sulgemise luba tuleb vormistada maksuhalduri juures hiljemalt kahe tööpäeva jooksul peale avariiteate saamist.

§ 5.  Teede ja tänavate sulgemise maksu tasumine ja tagastamine

 (1) Maksumaksjal on kohustus tasuda maksusumma Järvakandi valla eelarvesse, selleks määratud arveldusarvele hiljemalt maksuobjekti sulgemise päevaks.

 (2) Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi maksukorralduse seaduses sätestatud alusel ja korras.

 (3) Maksuobjekti sulgemisel lühemaks tähtajaks, kui on kirjas Teede- ja tänavate sulgemise loal, tagastatakse liigselt tasutud maks sulgejale kahe nädala jooksul peale maksuobjekti liiklusele avamist kui maksumaksjal puudub eelnev teede- ja tänavate sulgemise maksu maksuvõlg.

 (4) Enammakstud maksu tagastamise või mittetagastamise kohta teeb põhjendatud otsuse maksuhaldur.

§ 6.  Maksusoodustused ja nende andmise kord

 (1) Maksust on vabastatud esimese ööpäeva jooksul avariitööde teostamisega seotud remonttööd.

 (2) Järvakandi Vallavalitsusel on õigus, lähtudes avalikust huvist, oma korraldusega anda maksusoodustust või vabastada teede ja tänavate sulgemismaksust kultuuri-, spordi ja teiste avalike ürituste korraldajad planeeritava ürituse suure avaliku huvi korral.

 (3) Maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks tuleb esitada maksuhaldurile käesoleva määruse paragrahv 4 lõikes 1 nimetatud taotlus ning põhjendus maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks.

 (4) Maksusoodustust või -vabastust ei anta taotlejale, kes on soodustuse või vabastuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kui maksumaksjal on teede ja tänavate sulgemise maksu maksuvõlg.

 (5) Maksusoodustuse või -vabastuse andmisel teeb maksuhaldur teede ja tänavate sulgemise loale vastava märke koos maksusoodustuse andmise põhjendusega.

 (6) Eraisikust kinnistu omanik on vabastatud teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest esimesel kahel tööde teostamise päeval järgmiste tingimuste täitmise korral kui
maksuobjekt või selle osa suletakse kinnistu siseste tehnosüsteemide ühendamiseks Järvakandi vallas paiknevate insener-tehniliste võrkudega.

§ 7.  Maksuhaldur, tema õigused ja kohustused ning vastutus maksuõigusrikkumise eest

 (1) Maksuhaldur on Järvakandi Vallavalitsus.

 (2) Maksuhalduri volitused on Järvakandi Vallavalitsuse korraldusega määratud isikul.

 (3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse Järvakandi Vallavalitsusele vastavalt maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korrale.

 (4) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust Maksukorralduse seaduse järgi. Maksualase kuriteo eest kohaldatakse karistust Karistusseadustiku järgi.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Järvakandi Vallavalitsusel avaldada käesolev määrus ametlikus ajalehes, Järvakandi valla elektroonilisel kodulehel ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees

Lisa Maksumäärad