Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Jäätmevaldajate registri pidamise korra uue redaktsiooni kinnitamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 12

Jäätmevaldajate registri pidamise korra uue redaktsiooni kinnitamine

Vastu võetud 30.03.2011 nr 7

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse paragrahvi 433 ja paragrahvi 455 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja 3, paragrahvi 22 lõike 2 ning jäätmeseaduse paragrahvi 711 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Registri ametlik nimi on Järvakandi valla jäätmevaldajate register.

 (2) Järvakandi valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille eesmärgiks on sätestada Järvakandi vallas jäätmete ja jäätmevaldajate üle arvestuse pidamiseks kogutavate andmete loetelu ja registri pidamise põhimõtted.

 (3) Registris käsitletavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed ja orgaanilised toidujäätmed.

 (4) Registri pidamisel lähtutakse isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, käesolevast registri pidamise korrast (edaspidi kord) ning teistest riigi ning Järvakandi valla õigusaktidest.

 (5) Registriandmetel on informatiivne tähendus.

§ 2.  Registri pidamise viis

 (1) Jäätmevaldajate registrit peetakse andmekoguna digitaalselt ja vajadusel paberkandjal, võttes aluseks rahvastikuregistri, kinnisturegistri ja ehitisregistri andmeid.

 (2) Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on Järvakandi Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja). Vastutav töötleja korraldab ja juhib registri pidamist, teostab järelvalvet registri pidamise üle ning vastutab registri pidamise seaduslikkuse üle.

 (2) Registri volitatud töötleja määratakse vastutava töötleja korraldusega. Volitatud töötleja sisestab registrisse andmeid, töötleb neid ja vajadusel väljastab registriandmeid.

§ 4.  Registrisse kantavad andmed

 (1) maaüksuse lähiaadress;

 (2) maaüksuse katastritunnus;

 (3) olemasolul ehitise liik;

 (4) jäätmevaldaja nimi;

 (5) segaolmejäätmemahuti (-te) suurus;

 (6) nõutavuse korral orgaanilise toidujäätmemahuti suurus;

 (7) märkused.

§ 5.  Andmete registrisse kandmine

 (1) Registrisse sisestab andmeid registri volitatud töötleja. Jäätmevedaja edastab andmed eelmise kuu kohta registri volitatud töötlejale iga kuu viimaseks kuupäevaks. Jäätmeveolepingu puudumisel esitab jäätmevaldaja registri volitatud töötlejale dokumendi jäätmete üleandmise kohta iga kuu viimaseks kuupäevaks.

 (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale ja - valdajale tasu ei maksta.

 (3) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumendi alusel;
 2) vallavalitsusse laekunud kinnistusraamatu muudatuste alusel;
 3) jäätmeveoga tegeleva ettevõtte poolt esitatud aruande alusel.

 (4) Registrisse kandmiseks andmeid esitanud isikud on kohustatud tagama esitatud andmete õigsuse.

 (5) Ebaõigete andmete avastamisel tuleb need koheselt parandada. Andmete parandamisel teeb volitatud töötleja vajaduse korral järelepärimise andmete õigsuse kohta andmete esitajale. Andmete esitaja on kohustatud esitama õigeid andmeid tõendava dokumendi etteantud tähtajaks.

§ 6.  Andmete väljastamine

 (1) Registriandmed on kasutamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.

 (2) Registrist väljastatakse andmeid vastutavale töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel. Taotlusse tuleb märkida taotleja isik ja tema kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

 (3) Registriandmed väljastatakse elektroonilisel kujul või paberkandjal. Andmed väljastatakse tasuta.

 (4) Andmete väljastamise kohta peab volitatud töötleja arvestust (elektrooniliselt), mis peab sisaldama teavet andmete saaja, andmete koosseisu ja väljastamise aja kohta.
§7. Järelevalve registri pidamise üle

 (5) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad andmekaitse järelevalve asutus ja registri vastutav töötleja oma pädevuse piires.

 (6) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebusi lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

 (7) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelvalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

§ 7.  Registri pidamise finantseerimine ja registri likvideerimine

 (1) Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse Järvakandi valla eelarvest.

 (2) Registri likvideerimise otsustab Järvakandi Vallavolikogu.

 (3) Registri likvideerimine toimub andmekogude seadusega ja arhiiviseadusega ettenähtud korras.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 30.04.2008.a määrus nr 7.

 (2) Määrus jõustub 4. aprillil 2011.a.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees