Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saarde vallavalitsuse töökord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 17

Saarde vallavalitsuse töökord

Vastu võetud 21.12.2005 nr 9

§ 1.  Üldsätted

 (1) Saarde Vallavalitsus (edaspidi valitsus) on Saarde Vallavolikogu poolt moodustatav kohaliku omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan.

 (2) Valitsus lähtub oma tegevuses õigusaktidega antud pädevusest ja ülesannetest.

 (3) Valitsuse töökord määrab kindlaks valitsuse istungi ettevalmistamise, läbiviimise, vastuvõetud õigusaktide ja protokolli vormistamise korra, vallavalitsuse komisjonide moodustamise alused ja korra ning tegevuse alused.

§ 2.  Vallavalitsuse istung

 (1) Valitsuse istungid toimuvad üldjuhul kaks korda kuus teisipäeviti algusega kell 09.00 vallavalitsuse hoones Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme. Valitsuse istungi kutsub kokku vallavanem.

 (2) Istungi ärajäämisest teavitab valitsuse liikmeid vallavanem.

 (3) Istungi päevakorda esitatakse läbivaatamiseks vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõud ja vastu võtmiseks valitsuse määruste ja korralduste eelnõud, informatsioonid ja muud valitsuse pädevuses olevad küsimused, mis ei vaja õigusakti vastuvõtmist.

 (4) Ettepanekuid küsimuste võtmiseks istungi päevakorda võib teha istungipäevale eelneval tööpäeval kella 12-ni vallasekretärile. Ettepanekule lisatakse kutsutavate isikute nimed ning mitmes eksemplaris ja kellele vastuvõetavat õigusakti vajatakse.

 (5) Valitsuse istungi päevakorra projekti koostab ja esitab vallavanemale vallasekretär hiljemalt istungipäevale eelneva tööpäeva lõpuks.

 (6) Istungi päevakorra projekt koos eelnõudega tehakse valitsuse liikmetele teatavaks hiljemalt istungipäevale eelneva tööpäeva lõpuks.

 (7) Arutelust osavõtvate isikute kutsumise istungile otsustab eelnõu esitaja ettepanekul vallavanem. Arutelu juurde kutsutavatele isikutele teatab neid puudutava päevakorrapunkti arutamise aja vallasekretär.

§ 3.  Materjalide esitamine istungile

 (1) Valitsusele arutamiseks esitatava õigusakti eelnõu koostab valitsuse liige, vastava ala spetsialist või hallatava asutuse juht ja see peab:
 1) olema kooskõlas kehtiva seadusandlusega, valla põhimäärusega ja teiste volikogu või valitsuse õigusaktidega;
 2) sisaldama viidet volitusnormile (õigusakti kehtestamise õigus või kohustus) ning teiste õigusaktide sätetele, millest lähtudes või millega kooskõlas eelnõu kehtestatakse;
 3) olema keeleliselt korrektne ja üheselt arusaadav.

 (2) Eelnõule lisatakse vajadusel seletuskiri, milles tuuakse õigusakti vastuvõtmise põhjendus, rakendamisega kaasnevate kulude arvestus ja finantseerimisallikad ning võimalikud organisatsioonilised muudatused.

 (3) Vallasekretäril on õigus eelnõu esitajale tagastada koos viitega põhjusele, kui eelnõu ei vasta punktis 11 toodud nõuetele.

§ 4.  Istungi läbiviimine

 (1) Istungit juhatab vallavanem või tema asendaja.

 (2) Valitsuse istungid on kinnised, kui valitsus ei otsusta teisiti.

 (3) Valitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole valitsuse koosseisust, sealhulgas vallavanem või tema asendaja. Istungil osaleb sõnaõigusega vallasekretär.

 (4) Istungi juhataja ettepanekul arutatakse läbi päevakorraprojekt ja vajadusel lisapäevakorrapunktid ning kinnitatakse päevakord.

 (5) Päevakorrapunkti kannab ette eelnõu esitaja.

 (6) Üldjuhul langetatakse otsustus istungile esitatud materjalide alusel. Arutelu päevakorrapunkti üle alustatakse, kui seda nõuab vähemalt kaks valitsuse liiget.

 (7) Valitsuse otsustused tehakse poolthäälte enamusega.

§ 5.  Istungi protokoll

 (1) Valitsuse istungi protokollimise korraldab vallasekretär.

 (2) Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastu võetud otsused, hääletamistulemused ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.

 (3) Protokoll vormistatakse kahe tööpäeva jooksul pärast istungit ja sellele kirjutavad alla vallavanem või tema asendaja ja protokollija.

 (4) Protokollid säilitatakse kantseleis ja on kättesaadavad igaühele valla põhimääruses sätestatud korras.

§ 6.  Valitsuse õigusaktid

 (1) Valitsus annab kollegiaalset otsustamist nõudvates küsimustes välja üldaktidena määrusi ja üksikaktidena korraldusi.

 (2) Valitsuse määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist valla põhimääruses sätestatud korras, kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva.

 (3) Valitsuse korraldus jõustub teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva.

 (4) Määrustele ja korraldustele kirjutavad alla vallavanem ja vallasekretär.

 (5) Määruste ja korralduste ärakirjad väljastatakse kolme tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist täitjatele ja teistele asjaosalistele.

 (6) Valitsuse määrused ja korraldused säilitatakse kantseleis ja on kättesaadavad kõigile isikutele. Ei avalikustata andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud üksnes valla ametiasutuse siseseks kasutamiseks.

§ 7.  Vallavalitsuse komisjonid

 (1) Vallavalitsus võib moodustada alatisi ja ajutisi komisjone. Komisjonid moodustatakse vallavalitsuse korraldusega. Alatised komisjonid tegutsevad vallavalitsuse poolt kinnitatud põhimääruse alusel.

 (2) Vallavalitsuse komisjoni koosseisu võib kaasata isikuid, kes ei ole valla teenistuses.

 (3) Vallavalitsuse komisjoni töövorm on koosolek. Koosolekud protokollitakse vastavalt haldusdokumentidele esitatavatele põhinõuetele.

 (4) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga vallavalitsuse määruste ja korralduste vastuvõtmisel.

 (5) Ühekordsete ülesannete täitmiseks võib vallavalitsus moodustada ajutisi komisjone, mille koosseisu ja tööpõhimõtted kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees