Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tali Seltsimaja põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 19

Tali Seltsimaja põhimäärus

Vastu võetud 10.12.2001 nr 7
jõustumine 15.12.2001

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tali Seltsimaja on Saarde valla ametiasutuse hallatav asutus, kes omab oma eelarvet.

  (2) Tali Seltsimaja postiaadress on: Tali Seltsimaja, Tali side, Pärnumaa 86101, ESTONIA.

  (3) Seltsimaja kõrgemalseisvaks organiks on Saarde Vallavalitsus.

  (4) Tali Seltsimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Saarde vallavolikogu ja Saarde vallavalitsuse määrustest ja otsustest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Tali Seltsimaja teeninduspiirkonnaks on kogu Saarde valla territoorium.

§ 2.   Põhiülesanded ja tegevusalad

  (1) Tali Seltsimaja põhiülesanded on:
  1) rahvakultuuri säilitamine, edendamine ja propageerimine
  2) kohalike elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenindamine
  3) kohaliku kultuurielu edendamine
  4) kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine
  5) professionaalse kunsti vahendamine
  6) teha koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuur- ja hariduselu korraldamisel.

  (2) Tali Seltsimaja tegevusalad on:
  1) taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine
  2) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine, koordineerimine.
  3) kursuste, õpiringide korraldamine, koordineerimine
  4) kultuuriürituste korraldamine, koordineerimine

§ 3.   Õigused ja kohustused

  (1) Tali Seltsimajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) saada andmeid ja teavet kohalikult omavalitsuselt
  2) omada iseseisvat eelarvet
  3) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses
  4) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega
  5) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaal- ja riigi vara
  6) iseseisvalt kindlaks määrata hinnad oma teenustele
  7) võtta ja anda lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks hoonet, ruume, inventari, mille hinnad kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.
  8) trükkida tasuliste ürituste pääsmeid ja läbi viia tasulisi üritusi

  (2) Saarde Vallavalitsuse otsused ja korraldused on Tali Seltsimajale täitmiseks kohustuslikud.

§ 4.   Juhtimine, töökorraldus ja revideerimise kord

  (1) Seltsimaja tegevust juhib juhataja, kellega sõlmib töölepingu, kinnitab ametipalga ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Seltsimaja töötajate kooseisu ning palgamäärad määrab juhataja ettepanekul vallavanem.

  (3) juhataja:
  1) juhib seltsimaja tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest
  2) tegutseb seltsimaja nimel ja esindab teda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega
  3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töövõtulepingud Seltsimaja töötajatega ning määrab palgad.
  4) käsutab Seltsimaja vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras
  5) koostab eelarve ja esitab selle kohalikule omavalitsusele kinnitamiseks
  6) kehtestab sisekorraeeskirjad
  7) teeb ettepanekuid Seltsimaja sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks
  8) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

§ 5.   Varad ja vahendid

  (1) Seltsimaja töötab Tali Seltsimajas.

  (2) Seltsimaja varad ja vahendid moodustavad Saarde Vallavalitsuse poolt tema valdusesse, kasutusse ja käsutusse antud põhivahenditest ning muust varast, mis on talle antud või omandatud tema tegevuse käigus.

  (3) Seltsimaja ülalpidamise kulud kaetakse kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatud vahenditest ja omatuludest.

  (4) Seltsimaja finantseerimise aluseks on eelarve, mille kinnitab Saarde Vallavolikogu.

  (5) Seltsimaja võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide, sponsorite ja üksikisikute poolt eraldatud summadest, õppemaksudest, tasulistest üritustest, teenustest jm. saadavatest tuludest.

  (6) Seltsimaja rahalisi vahendeid kasutatakse sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks.

  (7) Seltsimaja valduses oleva vallavara omandivormi muutmine ja varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu poolt kinnitatud korras.

§ 6.   Aruandlus

  Seltsimaja on aruandekohustuslik Saarde vallavolikogu ja Saarde vallavalitsuse eest.

§ 7.   Seltsimaja tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  (1) Seltsimaja tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavolikogu, teatades sellest Kultuuriministeeriumile vähemalt kolm kuud ette.

  (2) Seltsimaja tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab vallavalitsus.

/otsingu_soovitused.json