PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kehtestamine

Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Tudulinna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 21

  Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 18.03.2011 nr 4

  Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamine algatati Tudulinna Vallavolikogu 05. mai 2009. a. otsusega nr 11 „Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.
  Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut koostades on lähtutud põhimõttest, et üldplaneeringu kõige olulisem eesmärk ja ruumilise arengu tingimus on tagada avalike huvide ja keskkonnaväärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamine ning keskkonnaväärtuste hoidmine ja edasiarendamine valla üldise arengu huvides neid väärtusi kahjustamata
  Tudulinna Vallavolikogu võttis Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu vastu 28.06.2010. a otsusega nr 15. Üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimus 19.07.-16.08.2010 ning avalikustamise järgne avalik arutelu 17.09.2010. Avaliku väljapaneku jooksul esitas ettepaneku üldplaneeringu täiendamiseks Maa-amet (kavandada täiendavalt elamumaad olemasolevate elamumaade vahetusse lähedusse). Maa-ameti poolt esitatud ettepanek oli põhjendatud, seetõttu üldplaneeringu lahendust korrigeeriti vastavalt esitatud ettepanekule. Ettepanekuga arvestamine ei muutnud planeeringu põhilahendust ja ei toonud kaasa vajadust planeeringu täiendavaks kooskõlastamiseks. Planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusena ei jäänud lahendamata planeeringuvaidlusi.
  Tudulinna Vallavalitsus esitas 01.11.2010. a kirjaga nr 7-1.2/467 Keskkonnaameti Viru regioonile taotluse Rannapungerja jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu alusel. Keskkonnaameti Viru regioon esitas oma seisukoha ehituskeeluvööndi vähendamise kohta 14.02.2011. a kirjaga nr V 14-9/11/17963-8. Vastavalt Keskkonnaameti Viru regiooni nõusolekule on üldplaneeringu lahendust Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndi ulatuse osas täpsustatud.
  Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering täpsustab Ida-Viru maakonnaplaneeringut maakonnaplaneeringuga ettenähtud Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee õgvenduse osas (võimalik uus trassikoridor) ning teeb ettepaneku viia muudatus maakonnaplaneeringusse vastavalt üldplaneeringu lahendusele. Samuti täpsustab Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud rohelise võrgustiku piire ning teeb ettepaneku viia täpsustused teemaplaneeringusse vastavalt üldplaneeringu lahendusele.
  Vastavalt Planeerimisseaduse § 23 lõikele 1 punktile 2 teostab järelevalvet üldplaneeringule maavanem. Tudulinna Vallavalitsus esitas üldplaneeringu Ida-Viru maavanemale järelevalve teostamiseks 23.02.2010.a. Maavanem andis üldplaneeringule heakskiidu ja tegi ettepaneku üldplaneering kehtestada 10.03.2011.a.
  Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kiitis heaks Keskkonnaameti Viru regioon 30.12.2010. a kirjaga nr V 6-5/17985-8.
  Lähtuvalt eeltoodust ning võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, Planeerimisseaduse § 8 lõike 1, § 24 lõike 3 ja lõike 6

  § 1.   Kehtestada Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering.

  § 2.   Tunnistada Peipsi järve äärse ranna-ala planeeringuala ulatuses kehtetuks Tudulinna Vallavolikogu 29.08.2000.a. määrusega nr. 17 kehtestatud Tudulinna valla üldplaneering.

  § 3.   Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kehtestamisest teatada vastavalt planeerimisseaduse § 25.

  § 4.   Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Urve Erikson
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json