Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tudulinna Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Tudulinna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 23

Tudulinna Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 05.12.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 6 lõike 1, «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 37 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Tudulinna Raamatukogu eesmärgid ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Raamatukogu ametlik nimetus on Tudulinna Raamatukogu.

  (2) Tudulinna Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Tudulinna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (3) Raamatukogu asub Tudulinna alevikus Ida-Viru maakonnas. Raamatukogu postiaadress on: Pargi 2, Tudulinna alevik, Tudulinna vald, 42202 Ida-Viru maakond.

  (4) Raamatukogu struktuuri kuulub lisaks Tudulinna alevikus paiknevale raamatukogule Oonurme külas asuv Oonurme laenutuspunkt – postiaadress Oonurme küla Tudulinna vald 42206 Ida-Viru maakond.

  (5) Raamatukogul on oma nimega pitsat.

  (6) Igal struktuuriüksusel on oma nimega tempel teavikute märgistamiseks.

  (7) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Rahvaraamatukogu seadusest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, Tudulinna Vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 3.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile. Teha kättesaadavaks soovitavad teavikud ja avalikud andmebaasid ning luua seega võimalused elukestvaks õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

§ 4.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu ülesanne on raamatukogu kasutajaile vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

  (2) Ülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab Tudulinna valla elanikele põhi- ja eriteenuseid, vajadusel koduteenindust;
  2) osutab kasutajatele internetiteenuseid;
  3) komplekteerib kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
  4) teeb oma kogu ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  5) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  6) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimise raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
  7) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded, peab arvestust kogude suuruse, koostise ja selles tehtud muudatuste kohta;
  8) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
  9) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid kirjandusega seonduvaid üritusi, tutvustab oma kogusid avalikkusele;
  10) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
  11) osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises.

§ 5.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (2) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (3) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Igal struktuuriüksusel on oma kogu, mille komplekteerib struktuuriüksuse raamatukoguhoidja koostöös juhatajaga.

  (5) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

  (6) Raamatukogu põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

  (7) Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, andmekandjale informatsiooni salvestamine, andmebaaside kasutamine, tõlketööd, interneti kasutus jm) võivad olla tasulised. Tasulised teenused ja nende hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (8) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (9) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

  (10) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

  (11) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõikes 3 sätestatud juhul.

  (12) Lugeja õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kehtestab vallavolikogu. Raamatukogu kasutamise eeskiri tehakse teatavaks kõikidele lugejatele.

  (13) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu Arhiiviseaduses, Avaliku teabe seaduses, Isikuandmete kaitse seaduses, Digitaalallkirja seaduses, Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

§ 6.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja, kes vastab Rahvaraamatukogu seaduses kehtestatud haridus- ja kutsenõuetele.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

  (3) Juhataja vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogu kasutuses ja valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (4) Juhataja kohustused ja õigused:
  1) juhib raamatukogu tööd kooskõlas seaduste, käesoleva põhimäärusega;
  2) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu varalise seisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  3) korraldab raamatukogu vara valdamist ja kasutamist vastavuses valla õigusaktidega;
  4) koostab ja esitab raamatukogu eelarve eelnõu vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale, vastutab raamatukogu eelarvest kinnipidamise eest;
  5) peab läbirääkimisi ja sõlmib kokkuleppeid oma pädevuse piires;
  6) korraldab raamatukogu asjaajamist;
  7) koostab ja esitab õigusaktidega ettenähtud aruanded;
  8) teeb ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja raamatukogu tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
  9) tegutseb raamatukogu nimel ja täidab muid raamatukogu juhtimisega seotud ülesandeid.

§ 7.   Raamatukogu töötajad

  (1) Raamatukogu töötajad on juhataja ja raamatukoguhoidja.

  (2) Raamatukogu hoidja peab vastama kultuuriministri kehtestatud kutsenõuetele.

  (3) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (4) Töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem. Töötajatega sõlmitakse tähtajatu või tähtajaline tööleping.

  (5) Töötajate tööülesanded määratakse töölepingu lisana vormistatava ameti- või tööjuhendiga.

§ 8.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses olev vara on Tudulinna valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 9.   Eelarve, finantseerimine ja töötasustamine

  (1) Raamatukogu eelarve on vallaeelarve üheks osaks. Raamatukogu eelarve üldsummas võtab vastu ja muudab volikogu, artiklite lõikes vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) Tudulinna valla eelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) eriteenuste maksetest;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  5) annetustest.

  (3) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu töötajate tasustamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 10.   Järelvalve

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 11.   Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tudulinna Vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 12.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Tudulinna Vallavolikogu.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Enne 2007.a. 1. maid ametis olevale juhatajale kohalduvad enne 01.05.2007. a. kehtinud haridus- ja kutsenõuded.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Tudulinna Vallavolikogu 25.mai 2000.a. määrus nr 13 «Valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine“.

  (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.a.

Hille Karp
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json