Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Tudulinna Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Tudulinna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 24

Tudulinna Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 05.12.2011 nr 7

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ning Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Tudulinna Raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

  (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga.

§ 2.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikuttõendava dokumendi esitamisel.

  (2) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

  (4) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (5) Osutatavad eriteenused (paljundus, väljatrükk jm) on tasulised ja nende hinna kinnitab Tudulinna Vallavalitsus.

  (6) Suuremahulised kopeerimistööd (üle 10 lk) tehakse lugejaga kokkulepitud ajaks või järgmiseks päevaks.

§ 3.   Lugejate registreerimine

  (1) Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega:
  1) nimi;
  2) elukoht (aadress, postiindeks);
  3) telefon;
  4) elektronposti aadress;
  5) lugejarühm: täiskasvanu ja laps (kuni 16-aastane);
  6) isikukood.

  (2) Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel.

  (3) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

  (4) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus.

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Laenutus registreeritakse elektroonilises andmebaasis. Kuni 7-aastased lapsed saavad teavikuid laenutada ainult koos seadusliku esindajaga.

  (2) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid, lugemissaalis kasutatavaid teavikuid ja jooksva kuu perioodikaväljaandeid.

  (3) Laenutuse tähtajaks on kuni 30 kalendripäeva, perioodikal 2 nädalat, enamnõutud teavikutel ja perioodikal 5 kalendripäeva.

  (4) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

  (5) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.

  (6) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada kuni 3 korda, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

  (7) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda.

  (8) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 6 senti iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

  (9) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 3,50 eurot teaviku eest. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

  (10) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja paragrahv 4 lõige 9 ja paragrahv 4 lõige 10 nimetatud summade tasumiseks: Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Tudulinna Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

  (11) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Tudulinna Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (12) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, 30 % teaviku hinnast,kui:
  1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Tudulinna vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu;
  3) tagatisraha tagastatakse laenutajale peale teaviku tagastamist.

  (13) Paragrahv 2 lõige 5, paragrahv 4 lõige 9 ja paragrahv 4 lõige 10 nimetatud rahalised summad laekuvad Tudulinna valla eelarvesse.

§ 5.   Sisekord

  (1) Raamatukogusse sisenedes tuleb esitada lugejakaart või foto ja isikukoodiga isikuttõendav dokument.

  (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

  (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeaineid, kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

  (4) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, magamine, lärmi tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.

  (5) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

§ 6.   Üldkasutatava arvuti kasutamine

  (1) Arvuti kasutamise eesmärk on eelkõige võimaldada teabe kättesaamist õppetööks, informatsiooni hankimiseks, avaliku teabega tutvumiseks.

  (2) Arvuti kasutamise võimalused:
  1) ) internetis surfamine;
  2) elektronposti kasutamine;
  3) informatsiooni väljatrükkimine.

  (3) Teenuse maksimaalne kasutusaeg on 2 (kaks) tundi päevas inimese kohta. Kui avalikustatud teabele juurdepääsu soovivaid lugejaid on rohkem, on raamatukogu-töötajal õigus kasutusaega vähendada.

  (4) Arvutikasutaja kohustub:
  1) täitma kõiki üldtunnustatud arvutivõrgus käitumise reegleid;
  2) säilitama ja mitte rikkuma raamatukogu vara;
  3) mitte häirima oma tegevusega teisi raamatukogu külastajaid;
  4) hüvitama tema poolt tekitatud materiaalse kahju.

  (5) Kasutajal on keelatud:
  1) arvutit omavoliliselt sisse-ja välja lülitada ning arvuti juhtmeid omavoliliselt lahti monteerida;
  2) arvutile installeerida tarkvara ja arvutimänge ning muuta arvuti häälestust;
  3) pärast töö lõppu arvuti välja lülitada;
  4) oma diskettide kasutamine on lubatud ainult ramatukogu töötaja loal.

§ 7.   Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Raamatukogu kasutamise eeskirja muudab ja tunnistab kehtetuks Tudulinna Vallavolikogu.

  (2) Eeskirja muutmiseks teeb ettepaneku raamatukogu juhataja, kes töötab välja vastava eelnõu.

§ 8.   Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tudulinna Vallavolikogu 25.mai 2000.a. määrus nr. 14 „Valla raamatukogude kasutuseeskirjade kinnitamine“.

§ 9.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.a.

Hille Karp
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json