HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Kultuur ja sportSport

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Viljandi linna hallatavate asutuste arengukavade kinnitamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 29

Viljandi linna hallatavate asutuste arengukavade kinnitamise kord

Vastu võetud 21.11.2011 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 37, § 37, Viljandi Linnavolikogu põhimääruse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Viljandi Linnavolikogu 29.12.2010 määruse nr 59 “Pädevuse delegeerimine“ § 1 lõike 11 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Viljandi linna hallatavate asutuste (edaspidi allasutus) arengukavade kinnitamise eeldused ja kord.

  (2) Allasutused on:
  1) haridusasutused (koolid, koolieelsed lasteasutuste ja huvikoolid);
  2) kultuuriasutused (kultuurimaja, raamatukogu, nukuteater ja spordikeskus);
  3) sotsiaalasutus (sotsiaalteenust pakkuv asutus MA Päevakodu Inkeri).

§ 2.   Arengukava eesmärk

  Allasutuse arengukavas määratakse allasutuse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

§ 3.   Allasutuse arengukava olemus

  (1) Allasutuse arengukava tuleneb õigusaktidest ning selles peegelduvad riiklikud, piirkondlikud ja allasutuse prioriteedid.

  (2) Haridusasutuse arengukava keskendub allasutuse õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele ja õpilaste ning pedagoogiliste töötajate töökeskkonnale, haridusasutuse õppekava väljatöötamisele ja rakendamisele ning ressursside otstarbekale kasutamisele. Arengukava tegevuskava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes väljatoodus tegevuste tugevuste ja parendusvaldkondadega.

  (3) Kultuuriasutuse arengukava keskendub allasutuse missioonile oma valdkonnas, tulemuslikule ja säästlikule tegevusele ning ressursside otstarbekale kasutamisele.

  (4) Sotsiaalasutuse arengukava keskendub allasutuse missioonile oma valdkonnas, tulemuslikule ja säästlikule tegevusele ning ressursside otstarbekale kasutamisele.

  (5) Arengukava lähtub allasutuse senise tegevuse analüüsist ning hetkeolukorra kaardistamisest.

  (6) Arengukava koostamisel lähtutakse Viljandi linna kehtivast arengukavast ning vastavatest valdkonnapõhistest arengukavadest.

  (7) Arengukava on ajas muutuv dokument, mille täitmist hindab allasutus regulaarselt. Vajaduse tekkimisel arengukava uuendatakse või täiendatakse.

§ 4.   Arengukava koostamine, muutmine ja kinnitamine

  Viljandi linna haridusasutuste arengukava koostamine:
  1) Allasutuse juht:
1. korraldab arengukava ja/või selle muutmise projekti väljatöötamise, kaasates allasutuse töötajaid ja valdkonna spetsialiste. Haridusasutuse arengukava projekti töötatakse välja haridusasutuses koostöös hoolekoguga ja õppenõukoguga;
2. tagab arengukava ja või selle muudatuste projekti keelelise ja vormilise korrektsuse;
3. esitab arengukava projekti hiljemalt kaks kuud enne kehtiva arengukava lõppu Viljandi Linnavalitsuse vastavat valdkonda kureerivale ametile;
4. viibib linnavalitsuse poolt moodustatud munitsipaalasutuste arengukavade läbivaatamise komisjoni (edaspidi komisjon) istungil oma asutuse arengukava projekti arutelul.
  2) Vastava valdkonna amet:
1. tutvub arengukava projektiga ning esitab materjalid omapoolsete märkmetega komisjonile;
2. korraldab komisjoni ettepanekute sisseviimise arengukava projekti;
3. valmistab ette arengukava kinnitamise eelnõu Viljandi Linnavalitsusele.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

Rein Triisa
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Ene Pius
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json