Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rõngu Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 31

Rõngu Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 19.04.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Rõngu Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu.

 (2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (3) Raamatukogu on Rõngu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (4) Raamatukogul on oma alaeelarve Rõngu valla eelarve koosseisus.

 (5) Raamatukogu ruumid, kogud, andmebaasid ja muu vara on Rõngu valla vara.

 (6) Raamatukogu asukoht on Valga mnt 6a, Rõngu alevik, Rõngu vald, Tartumaa.

 (7) Raamatukogu koosseisus võib olla valla territooriumil harukogusid. Raamatukogus on avaliku interneti punkt(id) (AIP).

 (8) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Rõngu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (9) Raamatukogul võib olla oma nimega pitsat ja sümbolid.

§ 2.  Raamatukogu ülesanded

  Universaalse üldkasutatava raamatukoguna raamatukogu:
 1) teenindab Rõngu valla elanikkonda lähtuvalt määratud teeninduspiirkonnast ja teisi soovijaid;
 2) komplekteerib maakonna raamatukogu vahendusel oma kogud, muretsedes ka ise juurde vajalikke väljaandeid, säilitab ja teeb need lugejatele kättesaadavaks;
 3) töötleb raamatukokku saabunud alg- ja vahendusinformatsiooni väljaandeid ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid (kataloogid, kartoteegid, andmebaasid);
 4) vastab päringutele ning annab konsultatsioone, teeb teatmebibliograafilist tööd;
 5) teeb kättesaadavaks raamatukogus puuduvad teavikud järelkomplekteerimise või raamatukogude vahelise teeninduse kaudu;
 6) korraldab näitusi ja muid üritusi ning tutvustab oma kogusid üldsusele;
 7) vajadusel abistab lugejaid arvuti kasutamisel;
 8) peab raamatukogu arvestust, annab oma tegevusest aru vallavalitsusele ning esitab statistilise ja informatsioonilise aruande maakonna keskraamatukogu kaudu Kultuuriministeeriumile;
 9) kooskõlastab oma tegevuse teiste valla raamatukogude ja kultuuriasutustega;
 10) arendab koostööd teiste Eesti ja välismaa raamatukogudega;
 11) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Rõngu valla kohta informatsiooni sisaldavad teavikud;
 12) osutab internetiteenuseid ning tagab avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu.

§ 3.  Raamatukogu õigused ja kohustused

  Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
 1) omada eelarvet;
 2) osutada raamatukogu kasutajaile tasulisi eriteenuseid ja arendada muud majandustegevust, kasutades saadud vahendeid õigusaktides ettenähtud korras;
 3) vahendada oma põhiülesannetega seotud teenuseid;
 4) kasutada sihtotstarbekalt vallavara ning tagada selle säilitamine ja heaperemehelik majandamine;
 5) tagada eelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine;
 6) kirjastada trükiseid erinevatel andmekandjatel;
 7) täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
 8) müüa või võõrandada tasuta raamatukogule mittevajalikke trükiseid volikogu kehtestatud korras;
 9) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 4.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus konkursi.

 (3) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (4) Direktoril peab olema kõrgharidus või seaduses ettenähtud raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioon.

 (5) Direktor tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

§ 5.  Raamatukogu struktuur ja töökorraldus

 (1) Raamatukogu töötajate struktuuri kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.

 (2) Raamatukogu töötajate ametijuhendid kinnitab direktor.

 (3) Töösisekord määratakse kindlaks töökorralduse reeglitega.

 (4) Raamatukogu kasutajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks raamatukogu kasutamise eeskirjadega, mille kinnitab vallavalitsus ja mis tehakse teatavaks igale lugejale.

§ 6.  Vara ja vahendid, aruandlus ja järelevalve

 (1) Raamatukogu vara moodustavad vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

 (3) Raamatukogu finantseeritakse valla eelarvest, toetusena riigieelarvest, annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ning laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (4) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus. Raamatukogu raamatupidamise arvestust korraldab vallavalitsus.

 (5) Raamatukogu eelarve kinnitab volikogu ja selle täitmist kontrollib vallavalitsus.

 (6) Kohalik omavalitsus tagab:
 1) raamatukogu töötajate töötasud;
 2) kogude regulaarse varustuse teavikutega, lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
 3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majanduskulud.

 (7) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse:
 1) teavikute soetamist;
 2) riiklikke programme.

 (8) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (9) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruande.

 (10) Vallavalitsus esitab Kultuuriministeeriumile aruande riigieelarvest eraldatud summade kasutamise kohta hiljemalt iga aasta 20. jaanuariks.

§ 7.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsusel.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu ette enne kavandatavat tähtaega.

§ 8.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 2012. a 1. mail.

 (2) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 25.06.2007. a määrus nr 10 „Rõngu Raamatukogu põhimäärus“, Rõngu Vallavolikogu 25.06.2007. a määrus nr 11 „Valguta Raamatukogu põhimäärus“, Rõngu Vallavolikogu 25.06.2007. a määrus nr 12 „Koruste Raamatukogu põhimäärus“ ja Rõngu Vallavolikogu 25.06.2007. a määrus nr 13 „Teedla Raamatukogu põhimäärus“ ja Rõngu Vallavolikogu 23.05.2002. a määrus nr 51 „Rõngu valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine“.

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees