Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Rõngu Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 32

Rõngu Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 28.06.2012 nr 8

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja Rõngu Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 „Rõngu Raamatukogu põhimäärus“ § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Rõngu Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri sätestab teeninduse korralduse ning lugejate õigused ja kohustused Rõngu Raamatukogus (sh harukogudes).

§ 2.  Teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on:
 1) teavikute ja perioodika kohapeal kasutamine;
 2) teavikute ja perioodika kojulaenutus;
 3) avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine;
 4) Interneti kasutamine.

 (2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise.

 (3) Raamatukogu põhiteenused ja Interneti kasutamine on tasuta.

 (4) Eriteenused (kopeerimine, printimine jne) on tasulised. Tasu suuruse kehtestab Rõngu Vallavalitsus.

 (5) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

§ 3.  Lugejad

 (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikutunnistuse, õpilaspileti või muu isikut tõendava dokumendi alusel.

 (2) Raamatukogu esmakordsel külastusel täidetakse digitaalne lugejakaart, millel on andmed lugeja ja talle laenutatud teavikute kohta. Lugejale tutvustatakse raamatukogu kasutamise eeskirja.

 (3) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Rõngu vald, võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem kui on laenutatavate teavikute hind. Kui lugeja tagastab kõik laenutatud teavikud, makstakse talle kviitungi esitamisel raha tagasi.

§ 4.  Laenutamine

 (1) Raamatuid laenutatakse koju kolmeks nädalaks, õpikuid kuni üheks aastaks, ajakirju ja ajalehti kuni seitsmeks päevaks. Laenutustähtaega saab pikendada kaks korda (telefoni või interneti teel).

 (2) Viimase nädala ajalehti ja ajakirjade viimati ilmunud numbrit loetakse vaid kohapeal.

 (3) Enamnõutud raamatute laenutamise tähtaega võidakse lühendada ühe nädalani.

 (4) Eriti väärtuslikke eksemplare koju ei laenutata, neid kasutatakse vaid raamatukogus.

 (5) Lugeja on kohustatud kõiki teavikuid hoolikalt hoidma.

 (6) Tagastamistähtaja ületamise eest võib raamatukogu direktor võtta viivist Rõngu Vallavalitsuse kehtestatud määras.

 (7) Raamatu rikkumise või tagastamata jätmise (kaotamise) korral on lugeja kohustatud selle asendama samaväärse raamatuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses.

 (8) Lugejalt, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud kohustust raamatukogu direktori antud tähtajaks täitnud, võetakse raamatukogu kasutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

§ 5.  Raamatukogudevaheline laenutus

 (1) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse kaudu kodu- või välismaa raamatukogudest, lähtudes kultuuriministri vastavast määrusest.

 (2) Raamatukogudevahelise laenutuse teel tellitakse ja tagastatakse teavikud lugeja kulul, saatekulude kohta annab telliv raamatukogu lugejale kviitungi.

§ 6.  Avaliku interneti punkti kasutamine

 (1) Interneti kasutamise eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

 (2) Avaliku interneti punkti (edaspidi AIP) teenust võivad kasutada isikud alates kümnendast eluaastast.

 (3) Interneti kasutamiseks on soovitatav eelnev registreerimine. Registreerida on võimalik ka telefoni ja interneti teel.

 (4) Enne AIP kasutamist esitab külastaja raamatukogu töötajale fotoga isikut tõendava dokumendi, külastaja registreerib ennast ise Interneti kasutajate päevikusse, märgib kasutuse alg- ja lõppaja ning annab päevikusse allkirja AIP kasutuse eeskirjaga nõustumise kohta.

 (5) AIP kasutamise eesõigus on end eelnevalt registreerinud külastajal. Arvuti ühekordne kasutamise aeg on kuni üks tund. Kui registreeritud kellaajast kümne minuti möödudes end registreerinud isik ei saabu, toimub Interneti kasutamine järjekorra alusel.

 (6) Arvuti taga võib korraga viibida vaid üks kasutaja, välja arvatud juhul, kui väheste oskustega arvuti kasutajal on kaasas juhendaja. Juhendaja osalemisest tuleb informeerida raamatukogu töötajat.

 (7) AIPi külastaja kohustub heaperemehelikult kasutama AIPi võimaldatavaid teenuseid ja inventari.

 (8) AIPi külastaja kohustub oma tegevusega mitte häirima teisi raamatukogu külastajaid.

 (9) AIP kasutaja õigused:
 1) eelregistreerimisel määratud ajal kasutada AIP arvuteid;
 2) saada abi AIP töötajalt (mitte väljaõpet).

 (10) AIP kasutaja kohustused:
 1) kohe teatama raamatukogu töötajale AIP tõrgetest programmi käivitamisel, riistvara mitte korrasolekust, lõhkumisest või kadumisest;
 2) enne printimist või kopeerimismasina kasutamist informeerida sellest raamatukogu töötajat;
 3) täitma raamatukogu töötaja korraldusi.

 (11) AIPi teenuse kasutajal on keelatud:
 1) söömine, joomine ja suitsetamine raamatukogu ruumes;
 2) isikliku CD või mälupulga kasutamine ilma raamatukogu töötajat informeerimata;
 3) muudatuste tegemine arvuti tarkvara koostises;
 4) andmete salvestamine arvuti kõvakettale;
 5) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine;
 6) tasuliste lehekülgede külastamine;
 7) arvuti omavoliline välja- ja sisselülitamine ning alglaadimise tegemine.

 (12) AIPi teenuse kasutaja kohustub hüvitama tema poolt tekitatud materiaalse kahju.

 (13) AIP töökoha ja arvuti kasutamise eeskirja esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIPi teenuseid üheks kuuks, teistkordsel rikkumisel kuueks kuuks, enamkorduvatel eeskirja eiramise juhtudel määramata ajaks.

 (14) AIP kasutaja vastutab täielikult autoriõiguse seaduse rikkumise ja Internetis korda saadetavate tegude tagajärgede eest.

§ 7.  Lõppsätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 23.05.2002 määrus nr 51 “Rõngu valla raamatukogude kasutamise eeskirjade kinnitamine”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avalikustamist.

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees