Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Rõngu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2016, 18

Rõngu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord

Vastu võetud 13.09.2012 nr 9
RT IV, 26.09.2012, 33
jõustumine 20.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.08.2015RT IV, 02.09.2015, 1405.09.2015
01.12.2016RT IV, 07.12.2016, 310.12.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Rõngu valla eelarve (edaspidi eelarve) koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord (edaspidi kord) sätestab valla eelarve ülesehituse, koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise ning seda rakendatakse koos kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning teiste eelarvet reguleerivate õigusaktidega. Kord reguleerib samuti reservfondi käsutamist.

 (2) Kord on täitmiseks kohustuslik valla ametiasutusele ja valla ametiasutuse hallatavatele asutustele (edaspidi asutus).

 (3) Korras kasutatavad mõisted:
 1) eelarve - eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuste plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuse finantseerimisele;
 2) [kehtetu - RT IV, 02.09.2015, 14 - jõust. 05.09.2015]
 3) valla kinnitatud eelarve - volikogu poolt eelarveaastaks kinnitatud eelarve;
 4) valla täpsustatud eelarve - eelarveaasta jooksul eelarve muutmistega korrigeeritud kinnitatud eelarve;
 5) alaeelarve - valla kinnitatud eelarve baasil asutuse tulude ja kulude jaotus artiklite lõikes;
 6) lisaeelarve - valla kinnitatud eelarve muutmiseks eelarve kogumahu suurenemisel või vähenemisel koostatud eelarve;
 7) [kehtetu - RT IV, 02.09.2015, 14 - jõust. 05.09.2015]
 8) kohustused - võetud laenud ja muud taolised kohustused;
 9) tegevuskulud - käesoleva korra mõistes asutuse ülalpidamiskuludeks ja temale igapäevaste ülesannete täitmiseks eraldatud vahendid;
 10) investeering - põhivara soetus ja sellega kaasnev käibemaksukulu seoses objekti ehitamise või renoveerimisega või vara soetamisega;
 11) [kehtetu - RT IV, 02.09.2015, 14 - jõust. 05.09.2015]
 12) [kehtetu - RT IV, 02.09.2015, 14 - jõust. 05.09.2015]

§ 2.  Eelarve sisu

 (1) Eelarve sisuks on eelarveaastal vallale laekuvate kõikide tulude ning nende arvel valla ülesannete täitmiseks ettenähtud väljaminekute määratlemine vastavalt valla põhimäärusele, arengukavale ja teistele õigusaktidele.

 (2) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 (3) Eelarve on tekkepõhine. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.
[RT IV, 07.12.2016, 3 - jõust. 10.12.2016]

 (4) Eelarves planeeritakse põhitegevuse kuluna reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks.

 (5) Eelarve koosneb osadest:
 1) põhitegevuse tulud;
 2) põhitegevuse kulud;
 3) investeerimistegevus;
 4) finantseerimistegevus;
 5) likviidsete varade muutus.

 (6) Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) maksutulud;
 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
 3) saadavad toetused tegevuskuludeks;
 4) muud tegevustulud.

 (7) Põhitegevuse kulude eelarveosa jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) antavad toetused tegevuskuludeks;
 2) muud tegevuskulud.

 (8) Majandustehingutega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega.

 (9) Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) põhivara soetus (-);
 2) põhivara müük (+);
 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+);
 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-);
 5) osaluste soetus (-);
 6) osaluste müük (+);
 7) muude aktsiate ja osade soetus (-);
 8) muude aktsiate ja osade müük (+);
 9) antavad laenud (-);
 10) tagasilaekuvad laenud (+);
 11) finantstulud ja finantskulud (+).

 (10) Finantseerimistegevuse eelarve jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:
 1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel (+);
 2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel (-).

 (11) Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse järgmisteks liikideks:
 1) raha- ja pangakontode saldo muutus;
 2) rahaturu – ja intressifondide aktsiate ja osakute saldo muutus;
 3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

 (12) Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

 (13) Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

 (14) Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.

 (15) Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

§ 3.  Eelarvestrateegia
[Kehtetu- RT IV, 02.09.2015, 14 - jõust. 05.09.2015]

§ 4.  Eelarve eelnõu koostamine

 (1) Eelarve eelnõu koostamist juhib vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsus korraldab eelarve eelnõu koostamise ajakava ja tingimused.
[RT IV, 02.09.2015, 14 - jõust. 05.09.2015]

 (3) Asutused koostavad eelarveprojekti taotlused koos seletuskirjaga lähtudes valla arengukavast, asutuste tegevus- või arengukavadest käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt ning esitavad need vallavalitsusele.

 (4) Eelarve eelnõus liigendatakse sissetulekud ja väljaminekud asutuste lõikes vastavalt Rahandusministeeriumi kehtestatud kahekohalistele klassifikaatoritele ja funktsionaalsuse järgi tegevusaladeks vastavalt korra § 2 lõike 5 järgi.

 (5) Eelnõule lisatakse seletuskiri, milles esitatakse vähemalt järgmine informatsioon:
 1) selgitused ja põhjendused käesoleva korra § 2 lõike 5 kirjeldatud detailsuses jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta;
 2) ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist;
 3) ülevaade kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest;
 4) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

 (6) Eelarve eelnõu koostamisel lähtub vallavalitsus otstarbekuse, optimaalsuse ja säästlikkuse põhimõttest, vältides vajaduseta rahaliste vahendite lülitamist eelarvesse.

§ 5.  Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal

 (1) Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse eelarvega, kui see on eelarveaastaks vastuvõtmata, või lisaeelarvega.

 (2) Eelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelmisel aastal tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad:
 1) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või väljakuulutatud riigihankest;
 2) põhivara soetamiseks sõlmitud sihtfinantseerimise lepingust;
 3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

 (3) Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.

§ 6.  Eelarve eelnõu esitamine, menetlemine ja vastuvõtmine

 (1) Vallavalitsus esitab eelarve eelnõu koos seletuskirjaga hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust volikogule ning suunatakse seejärel volikogu komisjonidele arvamuse avaldamiseks.

 (2) Eelarve eelnõu muutmise ettepanekutele, mis tingib projektis ettenähtud tulude või kulude vähendamise/suurendamise, ümberpaigutamise, lisatakse algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

 (3) Muudatusettepanekud vaadatakse läbi vallavalitsuses ning eelarves muudatuste tegemiseks kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus ning volikogu komisjoni arvamus.

 (4) Eelarve vastuvõtmiseks korraldatakse vallavolikogu istungitel vähemalt kaks lugemist.

 (5) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

 (6) Vastuvõetud eelarve koos seletuskirjaga avalikustatakse valla veebilehel 7 tööpäeva jooksul.

 (7) Veebilehel avalikustatakse eelarve (ka lisaeelarve) menetlemist käsitlevad volikogu istungite ja volikogu komisjonide protokollid.

§ 7.  Eelarve täitmine

 (1) Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega. Arvestust peetakse eelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtteid järgides. Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus.

 (2) Asutuse juhil ja teistel alaeelarvete eest vastutavatel isikutel on õigus võtta rahalisi väljaminekuid nõudvaid kohustusi ainult neile eelarves ettenähtud kulude piires.

 (3) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib kuni eelarve vastuvõtmiseni teha alanud eelarveaasta igas kuus väljaminekuid 1/12 ulatuses eelmise aasta eelarvest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus.

 (4) Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on väljaminekud kavandatud võrreldes eelmise aasta eelarve vastavate väljaminekutega väiksemas mahus, võib vallavalitsus teha neid väljaminekuid 1/12 ulatuses alanud eelarveaasta eelnõus kavandatust.

 (5) Vallavalitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise aeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
 1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist;
 2) enne eelarveaasta algust kohustuse täitmiseks sõlmitud lepingust;
 3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või väljakuulutatud riigihankest;
 4) põhivara soetamiseks sõlmitud sihtfinantseerimise lepingust;
 5) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest;
 6) kohtuotsusest.

 (6) Eelarves vallavolikogu määratud vahendeid võib kasutada ainult ettenähtud otstarbeks ning nende suurust ja sihtotstarvet võib muuta vaid eelarve muutmisega.

 (7) [Kehtetu - RT IV, 02.09.2015, 14 - jõust. 05.09.2015]

§ 8.  Eelarve muutmine, lisaeelarve

 (1) Vallavalitsus algatab eelarve muutmise, kui eelarve kogumaht suureneb või väheneb või tekib vajadus muuta varem eelarves määratud väljaminekute otstarvet.

 (2) Eelarve muutmise taotlusele lisatakse seletuskiri, kus põhjendatakse eelarve muutmise vajadust ning esitatakse andmed väljaminekute kohta, mille täiendamist taotletakse.

 (3) [Kehtetu - RT IV, 02.09.2015, 14 - jõust. 05.09.2015]

 (4) Täiendavate tulude ilmnemisel esitab vallavalitsus volikogule lisaeelarve eelnõu. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendusega lisaeelarve vajaduste kohta.

 (5) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus piirata iga asutuse eelarves ettenähtud väljaminekute tegemist ja vajadusel esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

 (6) Lisaeelarvet menetletakse vähemalt volikogu ühel istungil ühel lugemisel.

 (7) Lisaeelarvet ei koostata, kui:
 1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
 2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
 3) sissetulekud vähenevad samas mahus, mille osas jäävad väljaminekud tegemata, s.t ka väljaminekud vähenevad;
 4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste võrra ning väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

 (8) Eelarve muutmine ja lisaeelarve avalikustatakse valla veebilehel 7 tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

§ 9.  Eelarve vahendite kasutamise kontroll

 (1) Eelarve vahendite kasutamise kontroll on tegevus, mille käigus hinnatakse eelarve rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkust, sihipärasust ja otstarbekust.

 (2) Eelarve vahendite kasutamise kontrolli teostab revisjonikomisjon.

 (3) Eelarve vahendite kasutamise kontrolli eesmärgiks on tagada:
 1) õigusaktidest kinnipidamine;
 2) vallavara kaitstust raiskamise, ebasihipärasest kasutamise, ebakompetentse juhtimise ja muu sarnase tingitud kahju eest;
 3) vallavara ja eelarve rahaliste vahendite kasutamise kohta tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, säilitamise ja avaldamine.

§ 10.  Majandusaasta aruande koostamine, kinnitamine ja avalikustamine

 (1) Majandusaasta aruanne koostatakse vastavalt raamatupidamise seadusele, riigi raamatupidamise üldeeskirjale ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele.

 (2) Majandusaasta aruande osad on:
 1) tegevusaruanne;
 2) raamatupidamise aastaaruanne;
 3) eelarve täitmise aruanne.

 (3) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta.

 (4) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

 (5) Volikogu kinnitab heakskiidetud majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

 (6) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus, revisjonikomisjoni aruanne ja volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avalikustatakse valla veebilehel 7 tööpäeva jooksul pärast nende kinnitamist volikogus.

§ 11.  Reservfondi käsutamine

 (1) Reservfondi suurus eelarveaastaks on mitte vähem, kui 1% eelarve põhitegevuse kuludest.

 (2) Reservfondi käsutab vallavalitsus ootamatute ja üldjuhul ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

 (3) Reservfondist võib vallavalitsus raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt alljärgnevatel põhjustel:
 1) tulekahju, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu tekitatud kahjude likvideerimiseks;
 2) avariide ja tehniliste rikete likvideerimiseks;
 3) erakorralisteks sotsiaalkaitse kuludeks;
 4) valla projektide finantseerimiskohustuste katmiseks;
 5) seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevalt täiendavateks kuludeks.

 (4) [Kehtetu - RT IV, 02.09.2015, 14 - jõust. 05.09.2015]

 (5) Taotlus reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalikult vallavalitsuse ametniku või hallatava asutuse juhi poolt. Taotluse esitaja lisab taotlusele seletuskirja üksikasjaliku arvestusega ning põhjendusega raha kasutamise otstarbe kohta. Korralduse eelnõu valmistab ette vastava tegevusala eest vastutav ametnik.

 (6) Taotluse vaatab vallavalitsus läbi vähemalt 2 nädala jooksul. Vallavalitsusel on õigus:
 1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi;
 2) jätta taotlus rahuldamata;
 3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

 (7) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Käesolevat korda rakendatakse 2012. aasta ja sellele järgnevate aastate eelarvete ja aruannete suhtes.

 (3) Määrus jõustub 20. septembril 2012. a.