Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viljandi Linna poolt hallatavate asutuste arengukavade läbivaatamise komisjoni põhimääruse kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 34

Viljandi Linna poolt hallatavate asutuste arengukavade läbivaatamise komisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 21.11.2011 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, Viljandi Linnavolikogu 29.12.2010 määruse nr 59 "Pädevuste delegeerimine“ alusel.

1. peatükk Üldosa 

§ 1.   Viljandi Linna poolt hallatavate asutuste arengukavade läbivaatamise komisjoni tegevuse eesmärk

  (1) Asutuste arengukavade projektide läbivaatamine ja ettepanekute tegemine.

  (2) Asutuste arengukavade projekti esitamine linnavalitsusele kinnitamiseks.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Viljandi linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni põhimäärus

  Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

§ 3.   Komisjoni moodustamine ja selle tegevuse lõpetamine

  (1) Komisjoni moodustab ja selle tegevuse lõpetab linnavalitsus.

  (2) Komisjoni postiaadress on Linnu tänav 2 või Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi linn.

2. peatükk Komisjoni koosseis ja töökorraldus 

§ 4.   Komisjoni koosseisu kinnitamine ja muutmine

  Komisjoni isikulise koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

§ 5.   Komisjoni kooseis, liikme õigused, liikme volitused

  (1) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

  (2) Komisjoni liikme volitused lõpevad linnavalitsuse vastava õigusakti jõustumisel.

  (3) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) avaldada oma arvamust enne komisjoni otsuse tegemist;
  2) olla oma otsuste tegemisel sõltumatu;
  3) jääda otsuse tegemisel eriarvamusele ja nõuda kirjaliku eriarvamuse lisamist protokollile.

  (4) Komisjoni liige on kohustatud osalema komisjoni töös komisjoni esimehe määratud aegadel või teatama õigeaegselt komisjoni esimehele komisjoni töös osalemast takistavatest asjaoludest.

§ 6.   Komisjoni esimees

  (1) Komisjoni esimehe ja esimehe asetäitja nimetab linnavalitsus.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) määrab sekretäri;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (3) Komisjoni esimehe volitused lõpevad:
  1) vabastamisega ametikohalt, millega seoses ta esimeheks nimetati;
  2) linnavalitsuse otsusel.

§ 7.   Komisjoni sekretär

  (1) Korraldab komisjoni koosoleku tehnilist ettevalmistamist.

  (2) Teatab komisjoni liikmetele ja komisjoni koosolekule kutsututele koosoleku toimumise aja ja koha.

  (3) Koostab komisjoni koosoleku protokolli.

  (4) Valmistab komisjoni dokumendid ette arhiivi üleandmiseks.

  (5) Korraldab muid komisjoni asjaajamisega seotud küsimusi.

§ 8.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja.

  (3) Koosolekud toimuvad hiljemalt kahe nädala jooksul peale materjalide esitamise tähtaja möödumist.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa 1/2 liikmetest ja komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (6) Komisjoni dokumente säilitatakse linnavalitsuse kantseleis.

  (7) Komisjon oma põhiülesannete täitmiseks:
  1) töötab välja ühtsed põhimõtted;
  2) taotleb vajadusel lisainformatsiooni.

  (8) Komisjon on oma ülesannete täitmisel kohustatud tagama, et komisjonile esitatud materjalid ei satuks asjasse mittepuutuvate isikute kätte.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 9.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 04.06.2001 määrus nr 24 “Viljandi Linna poolt hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste arengukavade läbivaatamise komisjoni põhimäärus“ kinnitamine

§ 10.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist

Rein Triisa
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Ene Pius
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json