Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tervisekomisjoni töökorra kinnitamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2015, 15

Tervisekomisjoni töökorra kinnitamine

Vastu võetud 28.01.2009 nr 2
RT IV, 19.10.2012, 23
jõustumine 01.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.2015RT IV, 26.09.2015, 601.10.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 49 lõike 11 ning rahvatervise seaduse paragrahvi 10 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva korraga sätestatakse valla tervisekomisjoni (edaspidi komisjoni) ülesanded, õigused ja koosoleku läbiviimise kord.

§ 2.  Komisjoni moodustamine

  Komisjoni moodustab Järvakandi Vallavalitsus.

§ 3.  Komisjoni töövorm

  Komisjoni töövorm on koosolek.

§ 4.  Tegevuse alused

  Komisjon juhindub oma tegevuses seadustest, nende alusel antud õigusaktidest ja käesolevast töökorrast.

§ 5.  Aruandlus

  Komisjon annab oma tööst vähemalt üks korda aastas aru vallavalitsusele.

§ 6.  Koosoleku töökord

  Komisjoni koosoleku päevakorra projekti kinnitab, koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni esimehe poolt määratud komisjoni liige.

§ 7.  Tegevuskulud

  Komisjoni tegevuse kulud kaetakse Järvakandi Vallavalitsuse eelarvest. Komisjoni liikmetele koosolekul osalemise eest tasu ei maksta.

§ 8.  Tegevuse eesmärk

  Komisjoni üldeesmärk on tagada vajadustele vastava tegevuse ja teenuste olemasolu kaudu valla elanike parem tervis ja elukvaliteet.

2. peatükk KOMISJON ÜLESANDED  

§ 9.  Terviseedenduse suunad

  Töötab välja valla terviseedenduse strateegilised suunad kooskõlas riikliku tervisepoliitikaga ja Järvakandi valla arengukavaga.

§ 10.  Tegevus

  Tagab riiklike tervisestrateegiate ja -programmide eesmärkidest tulenevate tegevuste elluviimise vallas ning kontrollib tegevuste elluviimiseks eraldatud summade sihipärast kasutamist.

§ 11.  Terviseolukord ja terviseindikaatorid

  Koostab kohaliku terviseolukorra kirjelduse ning jälgib elanikkonna terviseindikaatorite suundumusi.

§ 12.  Ennetustegevus

  Koordineerib terviseedenduslikku ja haigusi ennetavat tegevust vallas.

§ 13.  Osalemine poliitikas

  Korraldab tervist mõjutavate poliitiliste otsuste analüüsi läbiviimise vallas.

§ 14.  Terviseprioriteedid ja terviseseisund

  Tagab korraldatud tervisevajaduste analüüsi alusel terviseprioriteetide määratlemise ja elanike terviseseisundi jälgimise kohalikul tasandil.

§ 15.  Vallaelanike kaasamine

  Kaasab oma töösse vallas olulisi võtmeisikuid arutamaks terviseküsimusi ja nende lahendusvõimalusi.

§ 16.  Tervisesuutlikkus

  Toetab vallaelanike, gruppide, organisatsioonide ja asutuste võimestamist ning tervisesuutlikkuse arendamist ja tervisliku elukeskkonna kujundamist.

§ 17.  Tervisepoliitika

  Teeb ettepanekuid organisatsioonidele ja vallavalitsusele tervisepoliitiliste otsuste tegemiseks arengukavade koostamisel.

§ 18.  Tervise ülevaade

  Vastutab valla elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kohta ülevaate koostamise eest ning esitab selle üks kord aastas vallavalitsusele.

§ 19.  Analüüs

  Analüüsib ja hindab teostatud tegevuste efektiivsust, tõhusust ja kvaliteeti.

3. peatükk KOMISJONI ÕIGUSED 

§ 20.  Koostöö maavalitsusega

  Komisjonil on õigus saada maavalitsuselt informatsiooni, nõu ja abi riiklike strateegiate eesmärkide täitmiseks koostatud tegevuskavade elluviimisel.

§ 21.  Kaasatus

  Komisjonil on õigus olla kaasatud riiklike tervisestrateegiate ja -programmide tegevuskavade koostamise ja uute strateegiate väljatöötamise protsessi.

§ 22.  Koostöö teiste terviseendendajatega

  Komisjonil on õigusteha koostööd teiste tervisekomisjonidega, tervisetubadega ning riiklike terviseedenduse institutsioonidega.

§ 23.  Riiklik koostöö

  Komisjonil on õigus saada riiklikelt terviseedenduse institutsioonidelt oma tööülesannete täitmiseks vajalikke materjale ning täiendkoolitusi.

4. peatükk KOOSOLEKU ETTEVALMISTAMINE 

§ 24.  Koosolek

  Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kvartalis.

§ 25.  Koosoleku kokkukutsumine

  Komisjoni koosolek kutsutakse kokku hiljemalt kahe nädala jooksul, kui seda nõuavad kirjalikult vähemalt 1/3 komisjoni liikmetest või vallavanem. Koosoleku toimumise aja otsustab komisjoni esimees.

§ 26.  Koosoleku kutse

  Komisjoni liikmetele teatatakse komisjoni koosolekust vähemalt viis tööpäeva enne selle toimumist ja teates tuleb näidata koosoleku toimumise aeg, koht ning koosoleku päevakord. Teatele lisatakse kõik otsuste tegemiseks vajalikud ja nõuetele vastavad andmed ja dokumendid. Koosoleku teade edastatakse komisjon liikmetele kas posti teel või elektrooniliselt.

5. peatükk KOOSOLEKU LÄBIVIIMINE 

§ 27.  Otsustusvõime

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust. Kui koosoleku läbiviimiseks puudub vajalik kvoorum, toimub koosolek sama päevakorraga hiljemalt seitsmendal päeval pärast koosoleku ärajäämist. Uue koosoleku toimumisest teatab esimees liikmetele kohe, kui on selgunud, et koosolekut ei saa läbi viia.
[RT IV, 26.09.2015, 6 - jõust. 01.10.2015]

§ 28.  Otsustamine

  Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

§ 29.  Hääletamine

  Komisjoni otsuste tegemises osaleb iga komisjoni liige isiklikult. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või jääda erapooletuks. Komisjoni liige ei või osa võtta hääletamisest, kui on tegemist huvide konfliktiga. Huvide konfliktist tuleb teada anda koosoleku juhatajale enne vastava päevakorrapunkti arutamist.

§ 30.  Kodukord

  Koosolek on kinnine. Koosolekust võib sõnaõigusega osa võtta Järvakandi Vallavolikogu esimees ja vallavanem, teiste asjaosaliste isikute osalemise või viibimise koosolekul otsustab koosoleku juhataja.

§ 31.  Protokoll

  Komisjon otsused protokollitakse.

§ 32.  Protokolli kohustuslikud elemendid

  Koosoleku protokolli kantakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku alguse ja lõpu kellaaeg;
 3) koosoleku osalevate komisjon liikmete ja osalenud isikute nimekiri;
 4) koosoleku juhataja ja protokollija nimed;
 5) koosoleku päevakord;
 6) koosolekul vastu võetud otsused koos hääletustulemustega;
 7) muud olulised asjaolud.

§ 33.  Eriarvamus

  Eriarvamuse vormistab eriarvamusele jäänud komisjoni liige kirjalikult protokolli lisana.

§ 34.  Protokolli ja otsuste vormistamine

  Koosolekul tehtud otsuste ja hääletustulemuste jäädvustamise eest vastutab komisjoni esimees. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

§ 35.  Protokolli ja otsuste säilitamine

  Allkirjastatud koosoleku protokolli ja sellele lisatud materjalid säilitatakse Järvakandi Vallavalitsuses.

6. peatükk KOMISJON TEGEVUSE TAGAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 36.  Koostöö vallavalitsusega

  Komisjoni teenindamise tagab Järvakandi Vallavalitsus.

§ 37.  Tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevus lõpetatakse seadusega ettenähtud alustel ja korras.

§ 38.  Asjaajamise üleandmine

  Komisjoni tegevuse lõpetamisel antakse materjalid üle Järvakandi Vallavalitsusele.