Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2015, 27

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2014 nr 4
RT IV, 26.03.2014, 5
jõustumine 01.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.2015RT IV, 26.09.2015, 1701.10.2015

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Rakvere linna haldusterritooriumil asuvate üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord lähtudes looduskaitseseaduse paragrahvides 1 ja 43 toodud eesmärkidest.

  (2) Üksikpuu raiumine on lubatud raieloa alusel. Raieks käesoleva määruse tähenduses on ka üksikpuu võra eemaldamine 50-100% ulatuses (puu tulbastamine).

  (3) Raieluba ei ole vajalik järgmistel juhtudel:
  1) puu rinnasdiameeter on väiksem kui 10 cm (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 m kõrguselt juurekaelast);
  2) põõsaste ja viljapuude raiumiseks;
  3) puu raiumine on ettenähtud detailplaneeringus või projekteerimistingimustes ning nende kehtestamisest on möödunud vähem kui viis aastat;
  4) puu on muutunud tuuleheite, tormimurru või lumemurru tagajärjel ohtlikuks ja vajab kohest likvideerimist;
  5) raiutav puu on kuivanud;
  6) raiutav puu (sealhulgas viljapuu) asub Rakvere linnale kuuluval kinnistul. Sellisel juhul otsustab puu raiumise Rakvere Linnavalitsuse poolt määratud teenistuja või komisjon kooskõlastatult linnavalitsuse liikmega, kelle koordineerimispädevuses on vastav valdkond.

§ 2.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieloa taotluse esitab:
  1) kinnistu omanik või kaasomanik kinnistu kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas;
  2) reformimata riigimaa osas selle valitseja.

  (2) Raieloa taotlus esitatakse Rakvere Linnavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult. Raieloa taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, aadress, sidevahendite andmed;
  2) raiutava puu liik, kogus ja asukoha kirjeldus;
  3) puu raiumise põhjendus.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) võimalusel raiutava puu asukoha skeem;
  2) volitusi tõendav dokument, kui taotleja ei ole kinnistu omanik;
  3) kaasomanike enamuse otsus, kui taotleja on kaasomanik;
  4) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui see on nõutav kaitstava loodusobjekti kaitse- eeskirjas;
  5) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raiutav puu asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis.

§ 3.   Raieloa andmine

  (1) Rakvere Linnavalitsuse pädev ametnik, kelle ametiülesandeks on see vastavalt ametijuhendile või muule õigusaktile, kontrollib taotluses ja sellele lisatud dokumentides toodud asjaolusid ning vaatab puu üle asukohas. Ülevaatus fikseeritakse kohapeal tehtud fotodega. Linnaaednik võib taotluse kontrollimisele kaasata teisi Rakvere Linnavalitsuse teenistujaid ning vajadusel eksperte.
[RT IV, 26.09.2015, 17 - jõust. 01.10.2015]

  (2) Pädev ametnik võib kontrollimise tulemusena teha taotlejale põhjendatud ettepaneku uue puu istutamiseks, kui see on vajaliklooduskaitseseaduse paragrahvides 1 ja 43 sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Ettepanek peab sisaldama istutavate puude kogust, istutamise kohta ja tähtaega ning ettepanekule vastamise tähtaega. Ettepanek peab olema kirjalik või elektrooniline digitaalselt allkirjastatuna.
[RT IV, 26.09.2015, 17 - jõust. 01.10.2015]

  (3) Raieloa andmise või sellest keeldumise otsustab pädev ametnik hiljemalt 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest. Raieloas märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) raiutava puu liik, arv ja asukoht;
  3) põhjendatud juhul uue puu istutamise kohustus (puu liik, kogus, asukoht ja tähtaeg);
  4) raieloa vaidlustusviide.
[RT IV, 26.09.2015, 17 - jõust. 01.10.2015]

  (4) Raieluba kehtib seitse kuud.

  (5) Raieloa andmisest võib keelduda eelkõige järgmistel põhjustel:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseamet ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks;
  3) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta ümbritsevat keskkonda ja isikutele kuuluvat vara;
  4) puu raiumine on vastuolus looduskaitseseaduses sätestatud eesmärkidega;
  5) puud on võimalik hoolduslõikusega muuta stabiilsemaks või esteetilisemaks.

  (6) Raieloa tunnistab kehtetuks pädev ametnik. Raieloa võib tunnistada kehtetuks eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) raieloa saaja taotleb kehtetuks tunnistamist.
[RT IV, 26.09.2015, 17 - jõust. 01.10.2015]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprill 2014. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json