Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2017, 2

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 20.09.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5 ja „Sotsiaalhoolekande seadus“ § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruses nr 14 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ (RT IV, 21.06.2017, 2) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:
„10) huvitegevuse toetus.“;
  2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Huvitegevuse toetust makstakse isikule, kelle perekonna netosissetulek on pärast „Sotsiaalhoolekande seadus“ § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude maha arvamist väiksem kui poolteisekordne toimetulekupiir.";
  3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
"(4) Huvitegevuse toetus makstakse 7 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest huvikooli arvelduskontole.";
  4) määrust täiendatakse paragrahviga 232 järgmises sõnastuses:
§ 232. Huvitegevuse toetus
(1) Huvitegevuse toetus määratakse Rahvastikuregistri andmete kohaselt Võru linnas elava, huviõppes osaleva 7–19aastase õpilase õppekulude katmiseks.
(2) Toetust määratakse taotlejale õpilase ühe huvikooli ühe õppekava õppekulu katmiseks 100% ulatuses. Õppimist huvikooli ettevalmistus- ja lisaaastaklassis ei toetata.
(3) Munitsipaalhuvikoolis õppimist kontrollib linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametnik Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasis. Erahuvikoolis ja teise omavalitsuse huvikoolis õppimise ja õppetasu suuruse kohta esitab taotleja huvikooli tõendi.
(4) Toetust makstakse kolm korda aastas:
1) september – detsember, taotluse esitamise tähtaeg 10. oktoober;
2) jaanuar – veebruar, taotluse esitamise tähtaeg 10. jaanuar;
3) märts – mai, taotluse esitamise tähtaeg 10. märts.
(5) Toetust makstakse rahaliste vahendite olemasolul taotluse alusel.";
  5) paragrahvi 24 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
"(2) Taotlus huvikooli 2017. aasta perioodi september – detsember õppekulu toetamiseks esitatakse 1. novembriks.";
  6) 6) määrust täiendatakse paragrahviga 261 järgmises sõnastuses
"§ 261. Määruse kehtivus
Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punkt 10, § 3 lõige 21, § 8 lõige 4 ja § 232 kehtivad kuni 2018. aasta 31. detsembrini.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2017. aasta 1. septembrist ja kehtib kuni 2018. aasta 31. detsembrini.

Andres Visnapuu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json