HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilasele sõidusoodustuse määramise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2017, 4

Õpilasele sõidusoodustuse määramise kord

Vastu võetud 20.09.2017 nr 13
jõustumine 01.10.2017

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib sõidusoodustuse andmist õpilasele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linn ning kes omandab põhi- ja üldkeskharidust statsionaarses õppes väljaspool Võru linna.

§ 2.   Sõidusoodustuse saaja

  Sõidusoodustust saab:
  1) Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) taotluse alusel õpilaskodus elav õpilane;
  2) väljaspool Võru linna hooldusperekonnas elav õpilane;
  3) Audentese Spordikoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis, Tartu Variku Koolis, H. Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ja Eesti Vabariigis vene õppekeelega koolis õppiv õpilane;
  4) koolivälise nõustamiskomisjoni otsuse kohaselt hariduslike erivajadustega laste koolis õppiv õpilane;
  5) õpilane, kelle osas on ettepaneku teinud Võru linna lastekaitsespetsialist või koolikohustuskomisjon.

§ 3.   Sõidusoodustuse ulatus

  (1) Käesoleva määruse § 2 p 1 ja 2 nimetatud isikule hüvitatakse sõidukulu 100% pileti hinnast vastavalt sõidukordade arvule vedajaga sõlmitud lepingu alusel.

  (2) Käesoleva määruse § 2 p 3, 4 ja 5 nimetatud isikule hüvitatakse kooli ja kodu vaheline sõidukulu kuludokumendi alusel kuni 40 eurot kuus.

§ 4.   Sõidusoodustuse taotlemine

  (1) Käesoleva määruse § 2 p 1 ja 2 nimetatud isikule sõidusoodustuse määramiseks esitab Võru linna lastekaitsespetsialist linnavalitsuse määratud ametnikule taotlejate nimekirja.

  (2) Käesoleva määruse § 2 p 3, 4 ja 5 nimetatud isikule sõidusoodustuse määramiseks esitab õpilase seaduslik esindaja või vähemalt 16-aastane õpilane linnavalitsusele taotluse vastavalt lisale.

§ 5.   Sõidusoodustuse määramine

  Sõidusoodustuse määramise otsustab linnavalitsuse määratud ametnik.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010 määrus nr 18 "Õpilastele sõidusoodustuse määramise kord" (RT IV, 06.11.2012, 13).

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. oktoobril.

Andres Visnapuu
volikogu esimees

Lisa Sõidusoodustuse taotlus

/otsingu_soovitused.json