Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Loksa linna hankekord

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2018, 2

Loksa linna hankekord

Vastu võetud 20.09.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra § 6 lõike 5 alusel, arvestades riigihangete seaduse § 9 lõikes 4 sätestatut.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Loksa linna hankekord (edaspidi kord) reguleerib riigihangete korraldamist Loksa Linnavalitsuses (edaspidi: linnavalitsus).

  (2) Loksa linna nimel korraldab riigihankeid linnavalitsus.

  (3) Korras reguleerimata küsimustes järgitakse riigihangete seaduses (edaspidi RHS) ja Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korras (edaspidi: linnavara kord) sätestatut.

  (4) Andmed linnavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta avaldatakse Loksa linna võrgulehel.

§ 2.   Riigihangete planeerimine

  (1) Riigihangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked eeldatava maksumusega üle lihthanke piirmäära.

  (2) Linnavalitsuse ametnikud ja hallatavate asutuste juhid esitavad ettepanekud hankeplaani koos eelarve eelnõuga, näidates ära riigihanke nimetuse, hankelepingu kavandatava tähtaja ja riigihanke eeldatava maksumuse.

  (3) Linnavalitsus otsustab esitatud ettepanekute alusel jooksvaks eelarveaastaks hankeplaani kinnitamise ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve kinnitamist.

  (4) Hankeplaan peab olema kooskõlas RHS-ga ja selles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) riigihanke nimetus;
  2) hankelepingu eeldatav maksumus;
  3) riigihanke menetluse liik;
  4) riigihanke väljakuulutamise ja hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg;
  5) riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavad isikud;
  6) rahastamise allikas.

  (5) Hankeplaani kinnitab linnavalitsus korraldusega. Hankeplaan avalikustatakse Loksa linna võrgulehel.

§ 3.   Riigihanke korraldamise keskkond

  (1) Riigihange, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära RHS tähenduses, korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena. Riigihangete registris koostatud dokumente ei registreerita ega reeglina dubleerita asutuse dokumendiregistris.

  (2) Kui riigihanget ei korraldata riigihangete registris elektroonilise menetlusena, laetakse riigihankega seotud dokumendid asutuse dokumendiregistrisse.

§ 4.   Riigihanke korraldamise otsustamine

  (1) Lihthanke piirmäär RHS-i tähenduses on:
  1) asjade või teenuste hankelepingu korral 30 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu, teenuste kontsessioonilepingu, kaitse- ja julgeolekuvaldkonna asjade või teenuste, välja arvatud lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu, ning võrgustikusektori hankija sõlmitava asjade või teenuste hankelepingu korral 60 000 eurot.

  (2) Riigihanke piirmäär RHS-i tähenduses on:
  1) asjade või teenuste hankelepingu ja kontsessioonilepingute sõlmimise ning ideekonkursi korral 60 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot.

  (3) Üle lihthanke piirmäära riigihanke korraldamine otsustatakse:
  1) Loksa Linnavolikogu otsusega, kui pakkumismenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta või hankelepingu sõlmimisega võetakse linnale rahalisi kohustusi, milliste täitmiseks puuduvad eelarves vahendid.
  2) muudel juhtudel linnavalitsuse korraldusega.

  (4) Riigihanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
  1) riigihanke nimetus;
  2) RHS alusel kohaldatav hankemenetluse liik;
  3) riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavad isikud;
  4) hankekomisjoni koosseis (vähemalt kolmeliikmeline);
  5) hankedokumentide sisulised asjaolud;
  6) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord.

  (5) Linnavalitsus võib volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid. Volitatud isikud võivad kuuluda hankekomisjoni koosseisu.

  (6) Alla lihthanke piirmäära maksumusega hangete korraldamine (s.h hanke korraldamise otsustamine) on sätestatud Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korras.

§ 5.   Hankekomisjoni toimingud

  (1) Hankekomisjoni ülesandeks on:
  1) riigihanke eeldatava maksumuse määramine;
  2) riigihanke objekti selge ja põhjalik määratlemine;
  3) riigihanke tehnilise kirjelduse ja tööde/teenuste läbiviimise tingimuste koostamine;
  4) riigihanke kvalifitseerimistingimuste ja hindamiskriteeriumite väljatöötamine.

  (2) Hankekomisjoni liikmed:
  1) koostavad riigihanke tehnilise kirjelduse;
  2) vastavad hanketeate ja hankedokumentide osas tekkinud küsimustele;
  3) viivad läbi seaduses sätestatud korras pakkujate ja taotlejatega läbirääkimisi;
  4) avavad pakkujate poolt esitatud pakkumused, kontrollivad nõutud dokumentide olemasolu ja allkirjastavad pakkumuste avamise protokolli;
  5) otsustavad pakkuja kõrvaldamise hankemenetlusest;
  6) kontrollivad pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni ning otsustavad pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimise või mittekvalifitseerimise;
  7) kontrollivad kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele ning otsustavad pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise;
  8) võrdlevad ja hindavad vastuvõetud pakkumusi ja selgitavad välja eduka pakkumuse;
  9) korraldavad põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt kirjalikult asjakohaste selgituste nõudmise ning otsustavad põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamise;
  10) tagavad pakkujatele ja taotlejatele hankija otsustest tähtaegse teavitamise;
  11) tagavad pakkumuste konfidentsiaalsuse.

  (3) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (4) Hankekomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

§ 6.   Riigihanke eest vastutava isiku õigused ja kohustused

  Riigihanke eest vastutav isik:
  1) korraldab riigihanke teate ja/või hankedokumentide koostamise;
  2) teeb riigihanke väljakuulutamiseks vajalikud toimingud;
  3) teeb vajalikud kanded ja toimingud riigihangete registris;
  4) korraldab hankedokumentide väljastamise;
  5) tagab kõigi vajalike teadete, aruannete jms õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
  6) kutsub vajadusel kokku hankekomisjoni ja kogub komisjoni otsuste tegemiseks vajalikud materjalid ning osaleb hankekomisjoni töös;
  7) annab komisjoni esimehe nõudel teavet riigihanke käigust;
  8) korraldab hankemenetluses kõigi vajalike linnavalitsuse ja vajadusel volikogu haldusaktide eelnõude koostamise;
  9) korraldab pakkumuste vastuvõtmise hanketeates märgitud viisil ja ajal;
  10) korraldab riigihanke aruande ja vajadusel selle lisa koostamise ja selle riigihangete registrile esitamise;
  11) tagab hanke kohta teabe avaldamise Loksa linna võrgulehel;
  12) vastutab hankelepingu täitmise eest;
  13) tagab riigihanke dokumentide toimiku koostamise ja arhiveerimise;
  14) täidab muid käesolevast määrusest ja RHS-st tulenevaid riigihanke eest vastutava isiku ülesandeid.

§ 7.   Pakkumuse edukaks tunnistamine, hankelepingu sõlmimine

  (1) Üle lihthanke piirmäära maksumusega hangete puhul tunnistab pakkumuse edukaks ja hankelepingu sõlmimise otsustab ning hankemenetluse lõppemise vormistab linnavalitsus korraldusega.

  (2) Alla lihthanke piirmäära maksumusega hangete puhul tunnistatakse pakkumine heaks ja sõlmitakse hankeleping vastavalt linnavara korras sätestatule.

  (3) Hankelepingu muutmine on lubatav üksnes RHS-is nimetatud juhtudel.

§ 8.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutava asutuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

  (2) Pakkumuse avamisel kontrollitakse pakkuja kohta äriregistris avaldatud andmeid, millest selguvad pakkujaga seotud isikud.

§ 9.   Riigihanke dokumentide säilitamine

  (1) Riigihanke eest vastutav isik tagab riigihanke dokumentatsiooni säilimise seitsme aasta jooksul riigihanke alustamisest arvates. Välisabi kasutamise abikõlblikkuse tõendamiseks peab riigihanke dokumentatsioon olema kättesaadav 10 aastat pärast perioodi lõppu.

  (2) Kui riigihange ei ole tervikuna läbi viidud elektrooniliselt riigihangete registris, korraldab riigihanke eest vastutav isik riigihanke dokumentatsiooni säilimise tagamiseks toimiku moodustamise, vastavalt paberkandjal või elektroonselt linnavalitsuse dokumendiregistris. Toimikusse kogutakse ja süstematiseeritakse kõik asjaomase riigihanke läbiviimise käigus kuni lepingu sõlmimiseni saadud ja loodud dokumendid (hankedokumendid koos tehnilise kirjeldusega, käskkirjad, saabunud pakkumused, hankija otsused, hankekomisjoni protokollid koos lisadega, kirjad ja e-kirjad, teated, kutsed, memod jne) nende saamise või loomise järjekorras.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavalitsuse 26.04.2012 määrus nr 2 „Riigihangete läbiviimise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Värner Lootsmann
linnapea

Karin Kask
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json