Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kehtna valla vara valitsemise kord

Kehtna valla vara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2018, 3

Kehtna valla vara valitsemise kord

Vastu võetud 19.09.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab Kehtna valla (edaspidi vald) omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise õiguslikud alused (edaspidi kord).

  (2) Käesolev kord ei reguleeri vallale kuuluvate eluruumide, sh sotsiaaleluruumide kasutusse andmist.

  (3) Käesolevat korda kohaldatakse koos Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja õigusaktidega.

§ 2.   Vallavara mõiste

  (1) Vallavaraks on vallale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

  (2) Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadav tulu kuulub vallale kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 3.   Vallavara valitseja

  (1) Vallavara valitsejad on:
  1) Kehtna Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi valitsus);
  2) valitsuse hallatavad asutused (edaspidi asutus).

  (2) Vallavara kasutajaks võib olla kolmas isik.

§ 4.   Vallavara valitsemise põhimõtted

  (1) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valitsemisel olevat või kasutusse antud vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

  (2) Vallavara valitseja korraldab tema valitsemisel oleva vallavara asutusesisest kasutamist ja määrab vallavara eest varaliselt vastutavad isikud. Kui vallavara eest varaliselt vastutavat isikut ei ole määratud, siis on selle vallavara eest varaliselt vastutav asutuse juht.

  (3) Vallavara majandamisega seotud kommunaalteenuste osutamise lepingud (elektri-, sooja-, veevarustus-, valve-, prügiveo, puhastus-, tehnosüsteemide hoolduslepingud jms) sõlmib vallavara valitseja, kui käesolevast määrusest, Kehtna Vallavolikogu (edaspidi volikogu) või valitsuse õigusaktidest või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

§ 5.   Vallavara üleandmine ja jaotus

  (1) Vallavara valitsemise võib ühelt vallavara valitsejalt teisele üle anda, kui see muudab vallavara valitsemise otstarbekamaks, vallavara valitseja tegevus korraldatakse ümber või lõpetatakse või muul põhjusel arvestades avalikku huvi.

  (2) Vallavara valitseja võib taotleda teiselt vallavara valitsejalt talle vallavara valitsemise üleandmist, kui vallavara on vajalik tema ülesannete täitmiseks ning teine vallavara valitseja ei vaja seda vallavara oma ülesannete täitmiseks.

  (3) Vallavara üleandmise ja vastuvõtmise kohta ühelt vallavara valitsejalt teisele koostatakse kirjalik akt, kuhu märgitakse andmed:
  1) üleandja kohta;
  2) vastuvõtja kohta;
  3) üleandmise aeg;
  4) vara koosseis;
  5) vara soetamismaksumus ja jääkväärtus.

  (4) Üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse kirjalikult või elektrooniliselt ning säilitatakse nii vara üleandja kui vara vastuvõtja juures. Kui vara üleandjaks või vastuvõtjaks ei ole valitsus, edastatakse akt ka ametiasutusele.

§ 6.   Vallavara valitsemise üleandmise otsustamine

  (1) Kinnisasja, sellel asuva ehitise või selle osa, ehitise kui vallasasja ja valla kasuks seatud piiratud asjaõiguse valitsemise üleandmise ühelt vallavara valitsejalt teisele otsustab vallavolikogu.

  (2) Lõikes 1 nimetamata vara, mille jääkväärtus on alla 5000 euro, valitsemise üleandmine ühelt vallavara valitsejalt teisele toimub vallavara valitsejate omavahelisel kokkuleppel.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetamata vara üleandmise ühelt vallavara valitsejalt teisele otsustab vallavalitsus.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 7.   Vallavara omandamine

  (1) Vallavara omandamisel peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt, tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise ning järgima riigihangete seaduses ja Kehtna valla hankekorras sätestatut.

  (2) Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise (edaspidi vallavara omandamine) otsustab:
  1) vallavara valitseja seadusega pandud ülesannete täitmiseks või volikogu poolt antud ülesannete täitmiseks vajalike asjade ostmiseks või teenuste ja ehitustööde tellimiseks;
  2) volikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud valla jooksva aasta eelarves;
  3) volikogu kinnisasjade, ehitiste ja sõidukite soetamisel ning sõidukite kapitalirendile võtmisel;
  4) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (3) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub asutuse pädevusse, sõlmib lepingu asutuse juht.

§ 8.   Laenu või muu rahalise kohustuse võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab volikogu.

  (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab valitsus.

  (3) Muu rahalise kohustuse võtmise otsustab:
  1) valitsus, kui sellega täidetakse seadusega vallale või volikogu poolt vallale võetud ülesandeid;
  2) muudel juhtudel volikogu.

§ 9.   Ostueesõiguse teostamine, pärandi, kingi ja leiu vastuvõtmine

  (1) Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab valitsus. Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves otsustab ostueesõiguse kasutamise volikogu.

  (2) Kingi vastuvõtmise ning leiu omandamise otsustab valitsus või hallatav asutus kui vara omandamisega ei kaasne pikaajalist varalist kohustust.

4. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

1. jagu Kasutusse andmise üldised alused 

§ 10.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  Vallavara võib kasutusele anda, kui:
  1) vara ei ole vallale tema ülesannete täitmiseks vajalik;
  2) vara ei ole ajutiselt vallavara valitsejale tema ülesannete täitmiseks vajalik;
  3) vara valitsemise eesmärk on tulu saamine;
  4) vara valitsemise eesmärk on selle reservina säilitamine;
  5) muul põhjusel kasutusele andmise otsustab volikogu.

§ 11.   Kasutusse andmise viisid

  (1) Vallavara kasutusse andmise viisid on:
  1) avalik enampakkumine;
  2) läbirääkimistega pakkumine;
  3) otsustuskorras kasutusse andmine;

  (2) Kasutusse andmise viisi määrab kasutusse andmise otsustaja.

§ 12.   Kasutustasu

  (1) Vallavara antakse kasutusele tasuta või tasu eest (kasutustasu).

  (2) Vallavara kasutustasu määrab kasutusele andmise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (3) Kui kasutusse andmiseks on kehtestatud tasumäärad, tuleb kasutustasu suuruse määramisel lähtuda kehtestatud tasumääradest.

  (4) Tasuta või alla kehtestatud tasumäära võib vallavara kasutusse anda:
  1) hoolekandeasutustele;
  2) mittetulundusühingutele;
  3) sihtasutusele (fondile);
  4) heategevuse korraldamiseks;
  5) omavalitsuse ja avalike ülesannete täitmiseks riigile ja kohalikule omavalitsusele nende asutuste kaudu, samuti teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kui see on kasulik ja vajalik vallaelanikele ning lähtub vallaelanike huvides;
  6) kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele lühiajaliste, mitte kauem kui kuni üks nädal kestvate kasumit mittetaotlevate ürituste korraldamiseks;
  7) tervishoiuasutustele või tervishoiuteenust osutavatele isikutele;
  8) muudel juhtudel vallavalitsuse otsuse alusel.

  (5) Vallavara kasutusele andmisest laekuv tasu jääb vallavara kasutusse andnud vallavara valitseja eelarvesse.

§ 13.   Kasutusse andmise otsustamine

  (1) Vallavara võib kasutusse anda tähtajatult või tähtajaliselt. Kasutusele andmise tähtaja ja kasutustingimused määrab vallavara valitseja.

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavolikogu, kui:
  1) kinnisasi antakse kasutusse pikemaks perioodiks kui 5 aastat;
  2) kinnisasi koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega;
  3) kasutusse antava vallavara pikemaks perioodiks kui 5 aastat;

  (3) Vallavara kasutusse andmise kuni 5 aastaks, otsustab vallavalitsus. #CP1252#

§ 14.   Kasutusleping

  (1) Vallavara kasutusele andmise lepingu (edaspidi kasutusleping) sõlmib vallavara valitseja, kui vallavara kasutusele andmine on § 13 lõike 1 alusel tema pädevuses, arvestades kehtestatud tasumäärasid ning vallavalitsuse või volikogu tingimusi, kui need on kehtestatud.

  (2) Teistel juhtudel sõlmib kasutuslepingu vallavanem või tema volitatud isik, arvestades vallavalitsuse kehtestatud tasumäärasid või vallavalitsuse või volikogu tingimusi, kui need on kehtestatud.

  (3) Kasutusleping peab olema kirjalikus vormis, kui seadusest ei tulene muud vorminõuet.

2. jagu KASUTUSSE ANDMINE ENAMPAKKUMISE TEEL JA OTSUSTUSKORRAS 

1. jaotis Vallavara enampakkumise korras kasutusse andmine 

§ 15.   Enampakkumise liigid

  (1) Enampakkumise liigid on elektrooniline enampakkumine, suuline enampakkumine, kirjalik enampakkumine ja läbirääkimistega pakkumine.

  (2) Kui vald soovib vallavara kasutusele andmisest saada võimalikult suurt tulu, antakse vallavara kasutusele enampakkumise teel.

  (3) Läbirääkimistega pakkumine korraldatakse juhul, kui vallavara kasutajale teatavate tingimuste täitmine on sama oluline või olulisem kui kasutamise eest makstava tasu suurus.

§ 16.   Enampakkumise korraldamine

  (1) Kasutusele andmise alghinna ja tingimused kehtestab kasutusele andmise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (2) Kasutusele andmise pakkumise korra kehtestab kasutusele andmise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

§ 17.   Enampakkumise osavõtutasu

  (1) Enampakkumise osavõtutasu (edaspidi osavõtutasu) on rahasumma, mille pakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale õiguse eest enampakkumisel osaleda ja enampakkumise korraldamise kulude katteks.

  (2) Osavõtutasu kehtestamise ja selle suuruse otsustab kasutusele andmise pakkumise korra kehtestaja.

  (3) Osavõtutasu pakkujale ei tagastata, välja arvatud juhul, kui enampakkumine nurjub korraldaja süül.

§ 18.   Pakkumuse tagatis

  (1) Pakkumuse tagatis (edaspidi tagatis) on rahasumma, mille enampakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale tagatisena oma pakkumusega seotuse kohta.

  (2) Tagatise kasutamise ja selle suuruse määrab kasutusele andmise pakkumise korra kehtestaja.

  (3) Tagatisena tasutud raha ei tagastata, kui:
  1) tagatise andja põhjustab enampakkumise nurjumise või ei sõlmi enampakkumise võitjana vallavara kasutuslepingut;
  2) tagatise andja loobub oma pakkumusest.

  (4) Kui enampakkumisel osaleja ei osutu enampakkumise võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja tegevuse tõttu, tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise nurjunuks tunnistamisest.

  (5) Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse kasutuslepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena.

§ 19.   Enampakkumisel osalemise piirangud

  Vallavara kasutusele andmiseks korraldatud pakkumisest ei tohi osa võtta isikud, kes ei ole täitnud eelnevaid vallavara kasutuslepinguid ning on valla rendi- või üürivõlglased.

2. jaotis Kasutusse andmine otsustuskorras 

§ 20.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
  1) valla äriühingule ja valla osalusega äriühingule;
  2) avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, mittetulundusühingule ja sihtasutusele;
  3) ettevõtjale, kes kasutab vallavara elanikkonna hooajaliseks teenindamiseks ühel hooajal;
  4) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara üüri- või rendilepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist;
  5) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud ning enampakkumise korraldamine ei ole majanduslikult mõistlik ja tulutoov;
  6) vara mille harilik väärtus ei ületa 5000 eurot;
  7) vallavara, mille kasutaja ei ole rikkunud senise kasutuslepingu tingimusi ning soovib kasutuslepingu lõppedes jätkata vara kasutamist senistel või vallale soodsamatel tingimustel;
  8) teistele isikutele, lähtudes avalikest huvidest.

  (2) Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse vara kasutusse andmise otsustaja.

  (3) Vallavara kasutamise tasu suuruse määramisel peab valitsus võimaluse korral arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatavate üüri- või rendipindade tasumäärasid. Tasu suuruse kindlaksmääramiseks võib vajadusel kaasata sõltumatu eksperdi.

  (4) Vallavara võib tasuta või alla turuhinna kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest. Vallavara kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

  (5) Vallavara kasutusse andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 nimetatud alusel peab kasutusse andmise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

5. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

1. jagu Võõrandamise üldised alused 

§ 21.   Vallavara võõrandamise mõiste ja alused

  (1) Vallavara võõrandamine on peamiselt vallavara müük või muul viisil kolmandate isikute omandisse andmine käesolevas määruses kehtestatud tingimustel ja korras.

  (2) Vallavara võib võõrandada, kui
  1) vara ei ole vallale vajalik;
  2) vajadus võõrandamiseks tuleneb avalikest huvidest;
  3) võõrandamise kohustus tuleneb seadusest või muust õigusaktist.

§ 22.   Vallavara võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse:
  1) avalikul enampakkumisel;
  2) läbirääkimistega pakkumisel;
  3) otsustuskorras.

  (2) Võõrandamise viisi määrab võõrandamise otsustaja.

§ 23.   Vallavara võõrandamise tasu

  (1) Vallavara võõrandatakse tasu eest või tasuta.

  (2) Vallavara võõrandamise tasu suuruseks on vara pakkumisel pakutud hind või vara harilik väärtus. Vara harilik väärtus on selle kohalik keskmine turuhind.

  (3) Vallavara (v.a väärtpaberi) võib tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandada kui:
  1) vara võõrandatakse pääste-, haridus-, teadus-, kultuuri-, keele- või noorsootööga seotud ülesande täitmiseks või tervishoiu- või sotsiaalteenuse osutamiseks;
  2) vara võõrandatakse heategevuslikul eesmärgil;
  3) vara võõrandatakse lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks;
  4) vara on vajalik valla asutatud või asutatavale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema seaduses või põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks;
  5) vara on vajalik valla osalusega juriidilisele isikule tema seaduses või põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks;
  6) vara võõrandamata jätmisel on oht, et vara võib hävida või olulisel määral kahjustuda;
  7) vara võõrandamata jätmisel tekib vallale ebamõistlikke kulusid;
  8) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

§ 24.   Võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui võõrandatakse:
  1) kinnisvara ja ehitisi;
  2) vallavara, mille jääkväärtus on suurem kui 10 000 eurot.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavara valdaja, kui võõrandatava vara jääkväärtus on alla 1000 euro.

  (3) Muudel juhtudel otsustab vallavara võõrandamise vallavalitsus.

§ 25.   Vallavara vahetamine

  (1) Vallavara vahetamine on toiming, mille käigus vahetatakse vallavara teisele isikule kuuluva vara, sh kinnisasja, vastu.

  (2) Vallavara vahetamine peab olema vallale vajalik avalikul eesmärgil ja majanduslikult otstarbekas.

  (3) Vahetatavate asjade väärtuse erinevuse korral hüvitatakse väärtuste vahe rahas.

  (4) Vallavara vahetamine on lubatud üksnes vallavolikogu loal.

2. jagu Võõrandamine enampakkumise teel ja otsustuskorras 

1. jaotis Võõrandamine enampakkumise teel 

§ 26.   Enampakkumise liigid

  (1) Enampakkumise liigid on elektrooniline enampakkumine, suuline enampakkumine, kirjalik enampakkumine ja läbirääkimistega pakkumine.

  (2) Kui vald soovib vallavara võõrandamisest saada võimalikult suurt tulu, võõrandatakse vallavara enampakkumise teel.

  (3) Läbirääkimistega pakkumine korraldatakse juhul, kui vallavara võõrandamisel on teatavate tingimuste täitmine sama oluline või olulisem kui vara võõrandamise eest pakutav hind.

§ 27.   Enampakkumise korraldamine

  (1) Võõrandamise alghinna ja tingimused kehtestab võõrandamise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik. Alghinna suuruse kindlaksmääramiseks võib vajadusel kaasata sõltumatu eksperdi.

  (2) Enampakkumise korra kehtestab võõrandamise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

§ 28.   Enampakkumise osavõtutasu

  (1) Enampakkumise osavõtutasu (edaspidi osavõtutasu) on rahasumma, mille pakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale õiguse eest enampakkumisel osaleda ja enampakkumise korraldamise kulude katteks.

  (2) Osavõtutasu kehtestamise ja selle suuruse otsustab enampakkumise korra kehtestaja.

  (3) Osavõtutasu pakkujale ei tagastata, välja arvatud juhul, kui enampakkumine nurjub korraldaja süül.

§ 29.   Pakkumuse tagatis

  (1) Pakkumuse tagatis (edaspidi tagatis) on rahasumma, mille enampakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale tagatisena oma pakkumusega seotuse kohta.

  (2) Tagatise kasutamise ja selle suuruse määrab enampakkumise korra kehtestaja.

  (3) Tagatis realiseeritakse (tagatisena tasutud raha ei tagastata) kui:
  1) tagatise andja põhjustab enampakkumise nurjumise või ei sõlmi müügi- ja asjaõiguslepingut kokkulepitud tingimustel ja tähtpäeval;
  2) tagatise andja loobub oma pakkumusest.

  (4) Kui enampakkumisel osaleja ei osutu enampakkumise võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja süül, tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul pakkumise toimumisest.

  (5) Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha arvestatakse müügihinna sisse.

2. jaotis Võõrandamine otsustuskorras 

§ 30.   Otsustuskorras võõrandamine

  Otsustuskorras võib vallavara müüa, kui seadustest ei tulene kohustust võõrandada vallavara avaliku enampakkumise teel ning on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) müüdava vara harilik väärtus ei ületa 5000 eurot;
  2) varaks on kaubad, mille hind on muude õigusaktidega määratud;
  3) vara müümine enampakkumise korras ei andnud soovitud tulemusi;
  4) vallavara müüakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ja nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamata ei ole võimalik;
  5) võõrandatav vara võib laguneda või hävida enne enampakkumise lõppu;
  6) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks;
  7) müüdavat vara kasutatakse pikaajalise üüri- või rendilepingu (üle viie aasta) alusel ja kasutaja soovib seda omandada;
  8) vara võõrandatakse kaasomanikule;
  9) hoonestaja on täitnud hoonestusõiguse seadmise lepinguga ettenähtud ehitiste püstitamise kohustuse;
  10) võõrandatakse vara, mille Kehtna vald omandas peremehetu ehitise hõivamise korras ning vara võõrandatakse sellise vara heausksele kasutajale või hooldajale;
  11) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

6. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 31.   Vallavara koormamise mõiste

  Vallavara koormamine määruse tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

§ 32.   Koormamise tingimused

  (1) Vallavara on lubatud koormata, kui:
  1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides;
  3) vallavara koormatakse valla osalusega eraõigusliku juriidilise isiku kasuks tema seadusest tulenevate ja põhikirjaliste ülesannete täitmiseks;
  4) vallale kuuluvat kinnisasja koormatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ülesannete täitmiseks valla või valla sõltuva majandusüksuse võlakohustuse tagamiseks;
  5) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

  (2) Valla omandis olevale kinnisasjale seatud hoonestusõiguse või muu piiratud asjaõiguse koormamisel hüpoteegiga tuleb hüpoteegi seadmise lepingus sätestada hüpoteegipidaja kohustus anda tagasivõetamatu nõusolek kustutada hüpoteek juhul, kui vald vastava hoonestusõiguse omandab või kui hoonestusõigus vallale langeb.

§ 33.   Koormamise viisid

  (1) Koormamise viisid on:
  1) avalik enampakkumine;
  2) läbirääkimistega pakkumine;
  3) otsustuskorras.

  (2) Koormamise viisi valib koormamise otsustaja.

§ 34.   Koormamise tasu

  (1) Vallavara koormatakse tasu eest või tasuta.

  (2) Koormamise tasu suuruse määrab kindlaks koormamise otsustaja.

  (3) Vallavara võib koormata tasuta:
  1) seaduses sätestatud juhtudel;
  2) avalikest huvidest lähtuvalt;
  3) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

§ 35.   Koormamise otsustamine

  (1) Valla omandis oleva kinnisasja koormamise, välja arvatud isikliku kasutusõiguse seadmine vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks, otsustab vallavolikogu.

  (2) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks otsustab vallavalitsus. Kui isikliku kasutusõiguse seadmine vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks toimub kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses toodud alustel, otsustab isikliku kasutusõiguse seadmise vallavolikogu.

§ 36.   Koormamise korraldamine

  (1) Koormamise korraldab koormamise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (2) Koormamise tingimused seab koormamise otsustaja.

7. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA NÕUETEST LOOBUMINE 

§ 37.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kuulub mahakandmisele, kui see ei ole enam vajalik avalikuks või valla valitsemise otstarbeks või seda ei ole võimalik võõrandada ega kasutada tulu saamise otstarbel või selle säilitamine on ebaotstarbekas või kui vallavara enam ei eksisteeri (on hävitatud või hävinud, kadunud vms).

  (2) Vallavara mahakandmisel koostab vallavara valitseja taotlusel finantsosakond mahakandmise akti, milles peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) mahakandmisele kuuluva vallavara täpne koosseis;
  2) bilansiline väärtus;
  3) lühiiseloomustus;
  4) kõlbmatuks muutumise põhjused;
  5) vallavaraga seotud rahalised õigused ja kohustused;
  6) muud vallavaraga seotud olulised andmed.

  (3) Vallavara mahakandmise kooskõlastab:
  1) volikogu oma otsusega, kui vallavara bilansiline jääkväärtus on suurem kui 60 000 eurot;
  2) valitsus oma korraldusega, kui vallavara bilansiline jääkväärtus on 5000- 60 000 eurot;
  3) vallavanem, kui maha kantakse valitsuse kui ametiasutuse bilansiväliseid vahendeid väärtusega alla 5000 euro;
  4) asutuse juht, kui maha kantakse asutuse bilansiväliseid vahendeid väärtusega alla 5000 euro.

  (4) Kui vallavara ei ole säilinud, vallavara mahakandmise vajadus tuleneb seadusest, pankrotihalduri või audiitori põhjendatud ettepanekust, otsustab vallavara mahakandmise valitsus ning informeerib sellest volikogu.

  (5) Vallavara hävitamise kohta koostab vallavara valitseja akti, mis peab sisaldama andmeid hävitamise kulude ja viisi kohta, samuti andmeid vallavara hävitamisest saadud materiaalsete väärtuste kohta.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud akti koostaja edastab akti finantsosakonda, kes korraldab vastava kande tegemise raamatupidamisdokumentidesse.

§ 38.   Nõuetest loobumine

  (1) Nõudeid hinnatakse vastavalt raamatupidamise seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Nõude lootusetuks tunnistamise kinnitab valitsus korraldusega.

  (2) Vallavara hulka kuuluvatest nõuetest loobumise otsustab:
  1) vallavolikogu oma otsusega, kui nõude suurus on suurem kui 10 000 eurot;
  2) muudel juhtudel valitsus oma korraldusega.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
  1) Kehtna Vallavolikogu 21.05.2013 määrus nr 79 „Vallavara valitsemise kord“;
  2) Järvakandi Vallavolikogu 27.10.2010 määrus nr 13 „Järvakandi vallavara valitsemise kord“;
  3) Kehtna Vallavolikogu 22.01.2013 nr 70 „Peremehetu ehitise hõivamise kord“.

§ 40.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json