Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Haljala valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2018, 4

Haljala valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 18.09.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 36¹ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Haljala valla heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Haljala valla haldusterritooriumil heakorra nõuded.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Haljala valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele või valdajatele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas valla teiste eeskirjade ja muude õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  3) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on eeskirja nõuete täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  4) puhastusala (koormisala KOKS § 36 lõike 3 alusel) – on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel;
  5) muru käesoleva määruse tähenduses lõigatud rohi ja rohuala;
  6) rohumaa on kas looduslik rohumaa, poollooduslik rohumaa või kultuurrohumaa;
  7) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, maha langenud puulehtede ja -okste, lume ja jää vms koristamine, libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, hekkide ja puude hoolduslõikus;
  8) eriolukord – erilistest ilmastikutingimustest (torm, tugevad sademed, üleujutus) tingitud valla heakorra ja/või teeolude halvenemine määral, mis nõuab erimeetmete rakendamist;
  9) romusõiduk – tehniliselt mittekorras olev sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad või mille autokere on roostetanud ja mis oma välimusega riivab haldusüksuse esteetilist väljanägemist või rikub selle puhtust ja heakorda;
  10) illegaalne graffiti – omaniku ja vallavalitsuse loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonistused;
  11) tuleohtlik aeg Päästeameti peadirektori käskkirjas sätestatud periood, mil keelatakse küttekoldevälise tule tegemine;
  12) tiheasustusala – üldplaneeringuga määratletud ala.

2. peatükk VALLAVALITSUSE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 3.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) avalike teede, -tänavate, -parkide, -haljasalade ja -väljakute korrashoiu;
  2) heakorra ühissõiduki peatustes ja ootepaviljonides koos jäätmemahutite paigaldamisega;
  3) tänavatel tänavasiltide ja munitsipaalteedel külasiltide paigaldamise ja korrashoiu;
  4) vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise avalikes kohtades;
  5) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning nendeni juurdepääsu.

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Avalikel teedel ja tänavatel, samuti puhastusalal tuleb esmaste heakorratööde tegemine (koristus, puhastus, libedusetõrje) lõpetada hommikul kella 7.00-ks, v.a eriolukorrad. Vajadusel tuleb heakorratöid teha ka päeva jooksul, et tagada ohutu liiklemine.

  (2) Ühissõiduki peatus ja ootekoda, tähistatud ülekäigurada, aste, välistrepp peavad olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.

  (3) Avalikku kohta tohib prügiurni, pinki, tõkkepiiret, reklaamikandjat, jalgrattahoidjat või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus. Ilma loata avalikku kohta paigaldatud väikevormi võib vallavalitsus teisaldada.

  (4) Välireklaami võib paigaldada ainult vallavalitsuse nõusolekul. Reklaami paigaldaja peab tagama reklaamikandja korrashoiu ja hoolduse.

§ 5.   Avalikult kasutatavate rajatiste heakorra nõuded

  (1) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja tagab mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning vajadusel remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (2) Avalikus kasutuses olevate külaplatside, palliplatside ja muude vaba aja veetmise ning spordirajatiste korrashoiu ja ohutuse eest vastutab rajatise haldaja.

  (3) Kortermajade hoovialal olevad väikevormid ja rajatised (pesukuivatusplatsid, liivakastid, vaibakloppimisalused, prügikastid, istepingid jms) peavad olema hooldatud, hooldustööde teostamise eest vastutab omanik.

4. peatükk KINNISTU HEAKORD 

§ 6.   Kinnistu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras kinnistu ja kinnistu piirdeaia, hooned ja rajatised ning sinna juurde kuuluvad elemendid, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu õuealalt, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  2) tiheasustusalal koristama puudelt ja põõsastelt langenud lehed;
  3) tagama, et kinnistu oluliste osade sh. ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  4) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  5) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;
  6) kindlustama oma kinnistul asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
  7) vältima sadevee ja lume langemise katuselt jalg- või jalgrattateele, paigaldama vajadusel vastavad rennid;
  8) kõrvaldama liiklejatele ohutul viisil ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning peale tööde lõpetamist heakorrastama ümbruse;
  9) hoidma kinnistuga piirneva puhastusala puhta. Talvisel ajal puhastusala puhastada lumest ja jääst ning teostama vajadusel libedustõrjet kasutades liiva ja sõelmeid läbimõõduga 2-6 mm;
  10) korraldama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning libedusetõrje teostamise;
  11) teavitama karuputke leiukohast Keskkonnaametit;
  12) taotlema tiheasustusalal kasvavate puude raieks (v.a. viljapuud ja -põõsad) vallavalitsuse nõusoleku;
  13) tagama reovee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; esitama nõudmisel heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni, juhindudes valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjast;
  14) tagama kinnistul jäätmekäitluse vastavalt valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele;
  15) paigaldama korteriühistute, kaupluste, majutus-, toitlustusasutuste, administratiiv-, õppe- ja tootmishoonete ning teiste üldkasutatavate hoonete juurde piisaval arvul prügiurne ja jäätmemahuteid, tagama nende regulaarse tühjendamise, korrashoiu ja juurdepääsu nendele;
  16) tagama hoonetel majanumbrite olemasolu ja nähtavuse;
  17) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaami ning illegaalse graffiti;
  18) tagama kortermajade trepikodade valgustatuse;
  19) niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohumaadel (vähemalt kord suve jooksul) rohu, vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutust;
  20) korraldama omandis oleval teel teehoidu ja looma tingimused ohutuks liiklemiseks teel;
  21) korraldama omandis oleva avalikult kasutatava tee ulatuses teemaa ja teekaitsevööndi hooldust ja korrashoidu;
  22) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat või kinnistuga piirnevat avalikku teed ja selle kaitsevööndit.

  (2) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

  (3) Korteriühistu või hooneühistu tagab kinnistul eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise.

§ 7.   Kinnistu omaniku kaasvastutus heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle kõrvaldama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (2) Keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb koheselt teavitada vallavalitsust, Päästeametit ja Keskkonnaametit.

  (3) Kinnistul ehitustööde tegemisel kannavad omanik ja ehitaja heakorra eest solidaarset vastutust.

5. peatükk TEISTE ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 8.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikohaga külgneva ala puhtuse kuni 6m ulatuses, teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni, ning teostama sellel alal vajalikke heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ja korraldama nende regulaarse tühjendamise ning hoolduse;
  3) korrastama müügikoha peale müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed (letid, kastid, pakendid, jäätmemahutid jms).

§ 9.   Ehitus-, kaeve- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tööde alustamisel piirama ehitusplatsi piirdeaiaga ning hoidma selle korras;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandumist avalikult kasutatavale sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule. Vajadusel tagama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse. Ehitusobjektilt üle ehituspiirete kandunud lendsodi vm. praht tuleb ehitusega piirnevalt alalt koheselt koristada;
  3) kaitsma ehitusobjektil kasvavat kõrghaljastust vajadusel kaitsepiirdega;
  4) pärast tööde lõpetamist objektil tagama ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise, taastama haljastuse ning teede seisundi pärast tööde lõppemist või vastavalt aastaaja võimalustele vallavalitsuse poolt antud tähtajaks;
  5) kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal;
  6) kaevetööde korral juhinduma valla kaevetööde eeskirjas sätestatust.

§ 10.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte, pargi- või kõnnitee või haljastuse korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas;
  3) kasutud õhuliinid koheselt demonteerima ja õhuliini postid maha võtma ning taastama haljastuse ja/või teekatendid;
  4) tagama õhuliinipostide vertikaalse asendi;
  5) heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala. Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga.

§ 11.   Mootorsõiduki omanike ja kasutajate kohustused heakorra tagamisel

  (1) Mootorsõiduki omanik ja/või kasutaja on kohustatud tagama, et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist. Vastasel juhul on ta kohustatud koristama lume ja jää, puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki ümbert kahe meetri ulatuses.

  (2) Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) peatada ja parkida mootorsõidukit ja/või haagist avalikul haljasalal või haljasribal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  2) parkida mootorsõidukeid elamute juurde selliselt, et on takistatud operatiivsõidukite juurdepääs elamule;
  3) parkida avalikult kasutataval teel või avalikus kohas või kinnistu õue tänavaäärses osas romusõidukit, hoida vanarauda, ehitusjäätmeid või muid kinnistu üldist välisilmet rikkuvaid asju;
  4) pesta mootorsõidukit veekogus ja lähemal kui 20 m veepiirist ning mujal avalikus kohas;
  5) sõita mootorsõidukitega haljasaladel, laste mänguväljakutel, kalmistutel ja teedel, mis ei ole ettenähtud transpordivahenditega liiklemiseks ning teistes selleks mitte ettenähtud kohtades.

  (3) Mootorsõidukiga veose või koorma vedaja peab tagama, et ei tekiks veosest tulenevalt teepeenarde, kraavide, sõidu-, jalg- ja jalgrattateede risustamist või muud reostust ning võtma tarvitusele koheselt meetmed risustuse või reostuse likvideerimiseks. Tekkinud ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult informeerida Päästeametit ja kohalikku omavalitsust.

§ 12.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomade pidamise tagajärjel tekkivate jäätmete (nt kasutatud allapanu, virtsa ja sõnniku) hoiustamisel, käitlemisel ja kasutamisel tuleb järgida head põllumajandustava ning välistada reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

  (2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal viisil, mis välistaks loomade piiratud alalt väljumise, nende sattumise sõiduteele või loomaomanikule mittekuuluvale kinnistule ilma selle omaniku nõusolekuta.

  (3) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning kohustub loomapidamisega tekkinud reostuse viivitamatult likvideerima.

  (4) Tiheasustusalal kohustub loomapidaja korraldama oma looma pidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi. Muuhulgas kohustub loomapidaja võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahtipääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.

  (5) Koerte ja kasside pidamise nõuded sätestatakse Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas.

6. peatükk HEAKORRA NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE 

§ 13.   Heakorranõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorranõuete täitmise tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada avalikku kohta, territooriumi ja ehitisi;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;
  3) rikkuda, määrida, kahjustada või lõhkuda pargi-, kalmistu-, ranna- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutid, lillevaasid, pingid, valgustid, ootekojad vms) ja rajatisi;
  4) kahjustada haljasala, hauaplatse, teekatet. Vigastada, kahjustada või omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust tiheasustusega alal;
  5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval alal ilma kinnistu omaniku loata;
  6) ladustada jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohas;
  7) paigutada üldkasutatavasse jäätmemahutisse vedelaid jäätmeid, hõõguvat sütt, tulist tuhka, ohtlikke jäätmeid, samuti hoida avatuna mistahes jäätmemahuti kaant;
  8) suunata veekogusse, pinnasesse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, samuti pühkmeid ja mistahes tahkeid aineid;
  9) pesta liiklusvahendeid, mahuteid, ennast, pesu või muid esemeid avalikes veekogudes, purskkaevudes jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada looduslikke ja tehislikke veekogusid muul moel;
  10) purgida selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
  11) hoida, kütte-, ehitus- või muud materjali tänava äärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piire (v.a naaberkinnistu omaniku nõusolekul) ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile kinnistu valdaja nõusolekul, tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 h jooksul kui kinnistu valdajaga ei ole kokku lepitud teisiti. Antud tegevusega ei tohi takistada liiklust;
  12) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid;
  13) lume- ja libeduse tõrjel tuha või kloriidi (sool) kasutamine kõnniteedel;
  14) paigutada lund, puulehti vm prahti kinnistult või puhastusalalt avalikus kasutuses olevale sõiduteele;
  15) lükata sõiduteede või kinnistute hooldustöödel lund ja jääd kõnniteele;
  16) kuhjata kloriidisegust puistematerjali või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasalale, paigutada kloriidisegust puistematerjali, lund või muud prahti haljasalale, metsa või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
  17) telkida ja/või ööbida avalikus kohas (haljasalal, pargis või muul selleks mitteettenähtud territooriumil) või eramaal ilma selle omaniku nõusolekuta;
  18) kuivatada pesu avalikult kasutataval maa-alal selleks mitte ettenähtud kohas;
  19) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni ja tolmu;
  20) välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta.

7. peatükk TULEOHUTUSNÕUDED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 14.   Küttekoldevälise tule tegemine

  (1) Küttekoldevälise tule tegemist reguleerib siseministri määrus “Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded”.

  (2) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud järgima järgmiseid nõudeid:
  1) põletada võib vaid puhast puitu, sütt, paberit, oksi, lehti;
  2) küttekoldevälist tuld võib teha väljapool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud pinnasel tule tegemise üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul;
  3) pärast küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega või summutada need liiva või muu sobiva vahendiga;
  4) tiheasustusaladel on keelatud tugevat suitsu tekitavate materjalide põletamine;
  5) aastaringselt on keelatud põletada olmejäätmeid (prügi) ja ohtlikke jäätmeid;
  6) kulu põletamine on keelatud.

  (3) Päästeamet määrab suure tuleohuga aja ja piirkonna, kus on metsas keelatud küttekoldevälise tule tegemine, grillseadme kasutamine, suitsetamine või võõras metsas viibimine.

8. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 15.   Riiklik järelevalve

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus:
  1) eeskirja täitmiseks koostada ettekirjutusi;
  2) korrakaitseseadusest tulenevalt rakendada ettekirjutuste täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 16.   Vastutus ja kohtuväline menetleja

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 järgi.

  (2) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
  1) Haljala Vallavalitsus;
  2) Politsei- ja Piirivalveamet;
  3) Keskkonnainspektsioon.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 15.06.1999 määrus nr 50 „Haljala valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 12.04.2012 määrus nr 58 „Vihula valla heakorra eeskiri“.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json