KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2018, 5

Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 18.09.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise korra Haljala valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik kõigile vallas elavatele ja viibivatele loomapidajatele.

  (3) Lisaks eeskirjale tuleb koerte ja kasside pidamisel järgida loomakaitseseadusega, loomatauditõrje seadusega, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“, põllumajandusministri 24. juuli 2008 määrusega nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“, valla ning teiste riigi õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

  (4) Eeskiri ei laiene jahikoertele jahipidamisel jahiseaduses sätestatud tähenduses.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) loomapidaja - füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on koer või kass või kes peab koera või kassi kokkuleppel omanikuga rendi- või muu lepingulise suhte alusel. Juriidilisest isikust loomapidaja on kohustatud määrama koera või kassi heaolu eest vastutava isiku. Loom loetakse kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle piiratud territooriumil või kellele kuuluvas ehitises loom asub, kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  2) hulkuv loom - loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi või identifitseerimata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  3) avalik koht - määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  4) häirimine - igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  5) ohustamine - inimeste elu, tervist või vara ohtu asetav tegevus;
  6) varjupaik - hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

§ 3.   Koera või kassi pidamise kord

  (1) Koera või kassi pidamisega ei või rikkuda avaliku korra või heakorra nõudeid. Koer või kass ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.

  (2) Hoones ja piiratud territooriumil on koera või kassi lubatud pidada selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Loomapidajal tuleb välistada koera territooriumilt väljapääsemine, teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus.

  (3) Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast ja muudest elamu ühist haldamist käsitletavatest dokumentidest. Korterelamute üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on omanik kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (4) Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi ning tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil.

  (5) Loomapidaja on kohustatud jälgima oma looma tervislikku seisundit ning viivitamatult teatama looma teadmata põhjustel haigestumisest või lõpmisest litsentseeritud veterinaararstile põhjuse selgitamiseks.

  (6) Loomapidaja peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3 kuu vanustel loomadel. Vajadusel tegema parasiitide tõrjet.

  (7) Loomapidaja, kes soovib oma loomast vabaneda, peab tagama looma omal kulul varjupaika viimise, nõuetekohase hukkamise või otsima ise loomale uue peremehe.

  (8) Loomapidaja on kohustatud teavitama volitatud veterinaararsti metslooma rünnakust talle kuuluvale loomale.

  (9) Keelatud on hulkuvate loomade toitmine.

§ 4.   Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab loomapidaja tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima koera või kassi lahti pääsemist.

  (2) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas kohe koristama oma koera või kassi väljaheited.

  (3) Nakkusohtlikult haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.

  (4) Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Vajadusel peab koer kandma suukorvi. Koera või kassi vedamisel ühissõidukis peab kinni pidama vastavas sõidukis kehtivast eeskirjast.

  (5) Loomapidajal on keelatud:
  1) võimaldada koeral või kassil reostada hoone üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi;
  2) viia looma avaliku asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on paigaldatud sellekohased keelavad sildid;
  3) viibida loomaga rahvakogunemisel või avalikul üritusel, välja arvatud selleks ette nähtud kohas;
  4) ujutada ja pesta looma avalikus supluskohas, kui valla õigusaktidega ei ole määratud teisiti.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 ning lõike 5 punktide 2 ja 3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 5.   Koerte ja kasside märgistamine ja registreerimine

  (1) Valla territooriumil peetav koer peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi ning olema registreeritud lemmikloomaregistris. Muude lemmikloomade (eelkõige kasside) märgistamine on soovituslik. Looma märgistamisega seotud kulud tasub loomapidaja.

  (2) Loomapidaja on kohustatud tagama koera märgistamise veterinaararsti poolt 14 päeva jooksul arvates looma kolmekuuseks saamise päevast. Omandatud täiskasvanud koer tuleb märgistada 14 päeva jooksul arvates omandamise päevast. Sama on soovituslik ka kasside puhul.

  (3) Loomapidaja saab looma registrisse kanda tasuta läbi üle-eestilise lemmikloomaregistri www.llr.ee. Registreerimisel kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) mikrokiibi kood;
  2) looma liik ja lühikirjeldus;
  3) loomapidaja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).

  (4) Loomapidaja vahetuse või looma surma korral tuleb teha registrisse vastav paranduskanne.

§ 6.   Hulkuvad loomad ning nende suhtes rakendatavad meetmed

  (1) Valla haldusterritooriumil hulkuvast loomast tuleb teatada vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsus korraldab hulkuvate loomade püüdmist, pidamist ja hukkamist vastavalt loomakaitseseadusele. Hulkuv loom, kelle omanik on võimalik tuvastada, tagastatakse loomapidajale, kes kannab looma hoidmise ja püüdmisega seotud kulud.

  (3) Kui loomapidaja leidmine ebaõnnestub, võetakse ühendust varjupaigaga, kus hoitakse püütud koera või kassi 14 päeva pärast looma kohta teabe avalikustamisest meedias. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja koera või kassi tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse koer või kass üle uuele omanikule või hukatakse.

§ 7.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Loomapidaja on täielikult vastutav looma poolt tekitatud otsese ja kaudse kahju eest ning igasugune looma poolt tekitatud kahju kuulub loomapidaja poolt hüvitamisele.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

  (3) Eeskirja rikkumisel kohaldatakse vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

  (4) Koerte ja kasside pidamise eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
  1) Haljala Vallavalitsus;
  2) Politsei-ja Piirivalveamet.

§ 8.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Haljala Vallavolikogu 17.12.2013 määrus nr 4 „Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  2) Vihula Vallavolikogu 12.04.2012 määrus nr 59 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Vihula vallas“.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json