Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2018, 12

Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 19.09.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab Kehtna valla (edaspidi vald) eelarve vahenditest ühekordselt ja sihtotstarbeliselt eraldatavate toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Korra alusel toetuse eraldamine mittetulunduslike projektide kaasfinantseerimiseks tähendab juriidilise isiku (mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu) poolt konkreetse eesmärgi saavutamiseks kavandatud ühekordse iseloomuga ajaliselt piiratud tegevuste kogumi toetamist (edaspidi projektipõhine toetus).

  (3) Mittetulundustegevus on korra mõistes kasumit mittetaotlev valla elanikele suunatud tegevus füüsilise elukeskkonna, turvalisuse, kultuuri, hariduse, spordi, noorsoo- ja sotsiaaltöö, tervise, külaliikumise ning vaba aja sisustamise edendamiseks.

  (4) Toetust võib taotleda üldjuhul valla haldusterritooriumil tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing (edaspidi taotleja), kellel ei ole võlgnevusi valla, Maksu- ja Tolliameti ja äriregistri ees.

  (5) Eelarveaastal makstava projektipõhise kaasrahastuse eelarve kinnitab vallavolikogu.

  (6) Investeeringutoetusena käsitletakse käesolevas korras taotleja poolt püsiva iseloomuga Füüsilise keskkonna loomiseks või parendamiseks suunatud tegevuste kaasfinantseerimist.

§ 2.   Toetuste määramise tingimused

  (1) Toetuste määramisel lähtutakse järgmistest tingimustest ja põhimõtetest:
  1) tegevus, millele toetust taotletakse, on kooskõlas valla kehtiva arengukavaga ja toimub üldjuhul valla haldusterritooriumil;
  2) tegevuse sihtgrupiks on valla alalised elanikud ja see toimub nende huvides;
  3) toetuse määramiseks on planeeritud vahendid valla eelarves;
  4) investeeringutoetust antakse juriidilisele isikule, kelle põhikirja kohaselt antakse tegevuse lõpetamisel pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara kooskõlastatuna vallavalitsusega üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik- õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohaliku omavalitsuse üksusele;
  5) tegevustoetuse maksimummäär on kuni 80% projekti kogumaksumusest;
  6) investeeringutoetuse maksimummäär on kuni 20% projekti abikõlbulikest kuludest;
  7) toetuse taotleja oma- või kaasfinantseering on rahaline.

  (2) Käesoleva korra alusel ei toetata:
  1) vallaasutust;
  2) eraisikut;
  3) taotlejat, kes ei ole esitanud varasema toetuse kasutamise aruannet;
  4) taotlejat, kes ei ole tagasi nõutud ja tagasimaksmisele kuuluvat toetust tähtaja jooksul tagastanud;
  5) enne toetuse taotluse esitamist toimunud sündmuse ja enne taotluse esitamist tehtud kulude katmist;
  6) haldus- ja kommunaalkulude katmist;
  7) projektikirjutamise või -juhtimise ning töötasude ja nendega seonduvate maksukulude katmist;
  8) projekti, millel puudub omaosalus või kaasfinantseerimine.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Projektipõhise toetuse tegevustoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill. Toetust saanud tegevuste teostusaeg on jooksva aasta 31. detsembrini.

  (2) Projektipõhise toetuse investeeringutoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober. Toetust saanud investeeringute teostusaeg on järgneva aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini.

  (3) Toetuste taotlemiseks tuleb esitada Kehtna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane allkirjastatud taotlus elektrooniliselt või paberkandjal.

  (4) Kui toetuste esitamise tähtaeg satub puhkepäevale, siis liigub taotluse esitamise tähtaeg puhkepäevale järgnevale esimesele tööpäevale.

  (5) Üks kuu enne käesolevas lõikes märgitud toetuste esitamise tähtaegu avaldatakse valla kodulehel vastav teade.

  (6) Posti teel esitatud taotlused loetakse tähtaegselt esitatuks eelmises lõikes märgitud kuupäevaga postitempli olemasolul.

  (7) Ühel taotlejal on õigus esitada mitu erineva sisuga taotlust.

  (8) Taotluse ja aruande vormid kinnitab vallavalitsus.

  (9) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide või andmete esitamist.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine, toetuse määramine ja lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus moodustab taotluste menetlemiseks komisjoni, mille ülesanded on:
  1) vaadata läbi laekunud taotlused;
  2) taotleja teavitamine taotluse puudustest ja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja andmine;
  3) ettepaneku esitamine vallavalitsusele taotluse toetamise/mittetoetamise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise lõpptähtajast.

  (2) Vallavalitsus teeb otsuse toetuse määramise ja lepingu sõlmimise kohta pärast komisjoni ettepaneku laekumist.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse ülekandmise tähtaeg;
  3) toetuse sihtotstarve sh tegevuse kirjeldus;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumisel;
  6) aruande esitamise aeg ja kord;
  7) muud vallavalitsuse määratud tingimused.

  (4) Kui toetuse saaja ei tagasta allkirjastatud lepingut 20 kalendripäeva jooksul arvates lepingu väljasaatmisest vallavalitsuse poolt või pooled ei jõua lepingu sõlmimisel kokkuleppele, kaotab toetuse saaja lepingu sõlmimise õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks.

  (5) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse Kehtna valla ajalehes ja valla veebilehel.

§ 5.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva.

  (2) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus. Järelevalve teostamisel on vallavalitsusel õigus nõuda toetuse saajalt täiendavate kuludokumentide koopiaid, seletusi ja aruandeid ning viibida toetatava projekti läbiviimise juures.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda täielikult või osaliselt toetus tagasi kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel oli esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet või järelevalve käigus nõutud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  4) esinevad lepingus sätestatud vastavad asjaolud.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 18.03.2015 määrus nr 39 „Mittetulundus-tegevuseks toetuste andmise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json