Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2018, 15

Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord

Vastu võetud 19.09.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus“ § 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise põhimõtted, tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused ning reguleerib tunnustuse taotlemise, määramise ja kätteandmise korda.

§ 2.   Tunnustamise põhimõtted

  (1) Tunnustusavaldusi jagatakse kahel tasandil:
  1) Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu vastavas käändes);
  2) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes).

  (2) Vallavolikogu tunnustusavalduseks on valla kõrgeimate aunimetuste määramine.

  (3) Aunimetused on:
  1) Põhja-Pärnumaa valla aukodanik;
  2) Põhja-Pärnumaa valla vapimärgi kavaler.

  (4) Vallavalitsuse tunnustusavalduste liigid on:
  1) aunimetus Põhja-Pärnumaa Valla Uhkus;
  2) valdkondlikud tunnustusavaldused;
  3) tänuüritused ja konkursid;
  4) valla tänukirja andmine;
  5) valla õnnitluskaardi andmine.

  (5) Vallavolikogul ja vallavalitsusel on õigus jätta aunimetus(ed) välja andmata.

§ 3.   Põhja-Pärnumaa valla aukodaniku nimetuse määramine

  (1) Põhja-Pärnumaa valla aukodaniku (edaspidi aukodanik vastavas käändes) nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Põhja-Pärnumaa vallale (edaspidi vald vastavas käändes) elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Ettepaneku aukodaniku nimetuse määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Ettepanek aukodaniku nimetuse määramiseks esitatakse vallavolikogule või vallavalitsusele koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega kirjalikult iga aasta 15. septembriks.

  (4) Valla aukodaniku nimetuse määramise eelnõu valmistab ette haridus- ja kultuuriosakond ning kinnitab vallavolikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosseisu häälteenamus.

  (5) Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse, aukodanikule antakse valla aukodaniku märk. Valla aukodaniku märgi kujunduse kinnitab vallavolikogu.

  (6) Aukodaniku aunimetus antakse üle valla aastapäeva aktusel.

§ 4.   Valla vapimärgi kavaleri määramine

  (1) Valla vapimärk määratakse vallas silma paistnud füüsilisele isikule vallale osutatud teenete eest. Laureaadile antakse üle valla vapimärk, mille kujunduse kinnitab vallavolikogu.

  (2) Vapimärgi kandidaate saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Vapimärgi kandidaatide nimed, elulooandmed ning teenete ja edusammude tutvustused esitatakse kirjalikult vallavalitsusele või vallavolikogule iga aasta 15. septembriks.

  (4) Vapimärgi määramise eelnõu valmistab ette haridus- ja kultuuriosakond ning kinnitab vallavolikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

  (5) Ühel aastal võib välja anda kuni kolm vapimärki.

  (6) Vapimärgi kavalerid kuulutatakse välja ja autasustatakse valla aastapäeva aktusel.

§ 5.   Põhja-Pärnumaa Valla Uhkuse aunimetuse määramine

  (1) Valla Uhkuse aunimetus määratakse tunnustusena inimestele, kes on olnud elupäästjad, puuetega inimeste abistajad, loomakaitsjad, maaelu edendajad, lihtsalt kuldsüdamed, elu- ja külasädemed või kes on ootamatutel eluhetkedel käitunud kangelaslikult.

  (2) Valla Uhkuse nimi kantakse valla auraamatusse, Valla Uhkusele antakse valla teenetemärk, tänukiri ja meene. Teenetemärgi kujunduse kinnitab vallavolikogu.

  (3) Valla Uhkuse aunimetuse kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (4) Ettepanek Valla Uhkuse aunimetuse määramiseks esitatakse vallavalitsusele 15. detsembriks. Ettepanekus kirjeldatakse, kellele ja milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile aunimetuse andmist.

  (5) Valla Uhkuse aunimetuse määramise otsustab vallavalitsus salajase hääletamise tulemusena. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

  (6) Salajase hääletuse tulemused avalikustatakse ja aunimetused antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 6.   Vallavalitsuse valdkondlikud tunnustusavaldused

  (1) Kultuuri- ja noortevaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele;
  2) Aasta noore aunimetus antakse 7-26 aastasele noorele, kes on oma tegevusega vallas silma paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas;
  3) Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral panustanud valla kultuurielu edendamisse.

  (2) Sotsiaalvaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse vallas;
  2) Aasta sotsiaaltöö teo aunimetus antakse ettevõtmise või tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse;
  3) Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse;
  4) Aasta terviseedendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustatud eriliselt terviseedendusse vallas;
  5) Aasta vabatahtliku aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud või muul viisil kaasa aidanud sotsiaal-, või tervise või laste ja peredele heaolu toetamisse.

  (3) Haridusvaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta hariduse teo aunimetus antakse koolieelsete lasteasutuste ja/või üldhariduskoolide ettevõtmise või tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse;
  2) Aasta hariduse sõbra aunimetus antakse üksikisikule või organisatsioonile, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust;
  3) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus antakse isikule, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks;
  4) Aasta noorõpetaja aunimetus antakse noorele ja inspireerivale õpetajale, kes on Põhja-Pärnumaa vallas õpetajana töötanud kuni kolm aastat;
  5) Aasta kooliõpetaja aunimetus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt aidanud kaasa õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule;
  6) Aasta klassijuhataja aunimetus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule;
  7) Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistaval viisil toetanud lapse arengut;
  8) Õpilaste aasta haridustegu aunimetus antakse kooliõpilaste omaalgatuslikule haridusalasele projektile või sündmusele;
  9) tunnustus vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele;
  10) tunnustus kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajale, kelle elukoha aadress rahvastikuregistris on Põhja-Pärnumaa vald ja kes lõpetab gümnaasiumi medaliga;
  11) tunnustus kutsemeistrivõistluste Noor Meister tiitli laureaatidele, kelle elukoha aadress rahvastikuregistris on Põhja-Pärnumaa vald.

  (4) Spordivaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta spordisõbra aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on eelneval aastal valla spordielu olulisel määral toetanud;
  2) Aasta spordihinge aunimetus antakse isikule, kes on suure pühendumusega Põhja-Pärnumaa valla spordielu arendamisse panustanud;
  3) Aasta sporditeo aunimetus antakse eelneval aastal läbiviidud spordisündmuse korraldamise, spordirajatise loomise või uuendamise või muu spordialase ettevõtmise eest.
Vastava kategooria aunimetus antakse parimatele sportlastele erinevates vanuseklassides ning parimatele võistkondadele.
  4) Aasta sportlane – aunimetus antakse isikule, kes on saavutanud eelneval aastal märkimisväärseid tulemusi spordis.

  (5) Ettevõtlusvaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta ettevõtte tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele;
  2) Aasta maaelu edendaja tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele;
  3) Aasta tööandja tunnustus antakse töötajasõbralikule ja/või enim töökohti loonud ettevõttele;
  4) Särav startija aunimetus antakse viimase kahe aasta jooksul vallas tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut;
  5) Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase kahe aasta jooksul;
  6) Aasta turismitegu aunimetus antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisavaäärtust vallale kui turismisihtkohale.

  (6) Kogukonnavaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta kogukonnaedendaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile kogukonna koostöö ja arengu suunamise eest;
  2) Aasta küla aunimetus antakse valla asulale, kus läbi koostöö on toimunud kogukonna positiivne areng;
  3) Kaunimate kodude, ehitiste ja avaliku ruumi heakorrakonkursi eesmärgiks on vallas heakorra taseme tõstmine, kodukaunistamise idee propageerimine, valla üldilme parandamine ja maaelu väärtustamine. Vallavolikogu kehtestab Põhja-Pärnumaa valla heakorrakonkursi „Kaunim Kodu“ statuudi.

§ 7.   Valdkondlike tunnustusavalduste määramine ja andmine

  (1) Valdkondlike tunnustusavalduste statuudid kinnitab vallavalitsus. Vallavalitsus võib tunnustuse määramiseks kinnitada täiendavaid aunimetusi.

  (2) Valdkondliku tunnustamisega võib kaasneda valla vapimärgi, tänukirja, meene või rahalise toetuse väljaandmine. Rahalise toetuse suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (3) Valdkondlikke tunnustusavaldusi ja nendega kaasnevaid toetusi annab välja vallavalitsus, vajadusel kaasates otsuse tegemiseks valdkonna eksperte.

  (4) Valdkondlikud tunnustused antakse üle vallas toimuvatel pidulikel sündmustel. Vallavalitsus võib delegeerida tunnustamise korraldamise teistele isikutele.

  (5) Paragrahvi 6 punktides 1-7 nimetatud tunnustuste üleandmiseks korraldatakse kord aastas kõikide haridusasutuste töötajate tänuüritus, mis üldjuhul toimub oktoobrikuus;

  (6) Paragrahvi 6 punktides 8-11 nimetatud tunnustuste üleandmiseks korraldatakse vallavanema vastuvõtt parimatele õpilastele koos lapsevanematega. Ettepaneku vallavanema vastuvõtule kutsutavate kohta teeb haridusasutuse juht. Lapse ja vanemate nimed kantakse valla auraamatusse.

  (7) Tunnustusavalduse määramise ja andmise tingimused avalikustatakse valla lehes Valla Teataja, veebilehel ja sotsiaalmeedias.

§ 8.   Vallavalitsuse poolt korraldatavad tänuüritused ja konkursid

  (1) Vallavalitsuse korraldatavad tänuüritused on:
  1) kuld- ja briljantpulmapaaride ning antud vahemikku jäävate juubelipulmi tähistavate abielupaaride õnnitlemine;
  2) lusikapeod uute vallakodanike sündide tähistamiseks;
  3) parimate õpilaste vastuvõtt koos lapsevanematega;
  4) õpetajate päeva tänuüritus;
  5) vabariigi aastapäeva aktus;
  6) valla aastapäeva aktus;
  7) ettevõtlusmess koos ettevõtjate tänamisega;
  8) eakate aastalõpuüritus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus korraldada täiendavaid tänuüritusi ja konkursse.

§ 9.   Valla tänukirja andmine

  (1) Valla tänukiri (edaspidi tänukiri vastavas käändes) antakse:
  1) valla mittetulundusühingutele, kultuurikollektiividele, spordiseltsidele, külaseltsidele, hallatavatele asutustele, vallas tegutsevatele ettevõtetele isiklike või vastavate ühingute jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul;
  2) isikule, ettevõttele või kollektiivile, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust;
  3) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

  (2) Tänukirjaga tunnustuse avaldamisel võib tänukirjale lisada Põhja-Pärnumaa valla meene.

  (3) Motiveeritud ettepanek esitatakse kirjalikult vähemalt kümme päeva enne autasustamist vallavalitsuse kantseleisse. Ettepanekus tuleb näidata:
  1) esitatud isiku, ühenduse, asutuse jm nimi;
  2) tänukirja andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht.

  (4) Tänukirja andmise otsustab vallavanem või volikogu esimees.

  (5) Tänukirja andmise kohta peab arvestust vallavalitsuse kantselei.

  (6) Tänukirjale kirjutab alla vallavanem ja/või vallavolikogu esimees.

  (7) Tänukirja annab üle vallavanem, volikogu esimees või nende poolt volitatud isik.

  (8) Tänukirja võib ühele isikule anda mitu korda.

§ 10.   Valla õnnitluskaardi andmine

  (1) Valla õnnitluskaardiga õnnitletakse sünnipäeva puhul valla elanikke, kellel täitub 90, 95, 100 või enam eluaastat ning valla kõrgeima aunimetuse saanuid.

  (2) Valla õnnitluskaardi allkirjastab vallavanem või volikogu esimees ning see edastatakse posti teel või antakse üle isiklikult.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vändra Alevivolikogu 16.02.2005 määrus nr 3 „“Alev tänab“ korra kinnitamine“ (RT IV, 03.07.2013, 16);
  2) Vändra Vallavolikogu 18.08.2015 määrus nr 11 „Haridustoetuste maksmise kord“ (RT IV, 28.08.2015, 3);
  3) Vändra Alevivolikogu 17.06.2015 määrus nr 7 „Vändra alevi haridustoetuse andmise kord“ (RT IV, 07.07.2015, 10);
  4) Vändra Vallavolikogu 15.12.2015 määrus nr 23 „Parimate sportlaste tunnustamise kord“ (RT IV, 29.12.2015, 8).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json