Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vihtra Külakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2018, 17

Vihtra Külakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.09.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Asutuse nimi ja asukoht

  (1) Asutuse nimi on Vihtra Külakeskus (edaspidi külakeskus)

  (2) Külakeskuse asukoht on Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa.

§ 2.   Külakeskuse õiguslik seisund

  (1) Külakeskus moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul.

  (2) Külakeskus on vallavalitsuse hallatav asutus. Külakeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (3) Külakeskus tegutseb talle vallaeelarves ettenähtud vahendite piires.

  (4) Külakeskus ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

  (5) Külakeskuse töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab ning seda muudab vallavalitsus külakeskuse juhataja ettepanekul.

  (6) Külakeskus juhindub oma tegevuses õigusaktidest ning külakeskuse põhimäärusest.

§ 3.   Külakeskuse sümboolika

  Külakeskus kasutab oma tegevuses valla sümboolikat.

§ 4.   Külakeskuse ülesanded ja tegevusalad

  (1) Külakeskuse põhiülesanded on:
  1) rahvakultuuri ja kohalike kultuuri- ja sporditraditsioonide säilimisele kaasaaitamine;
  2) professionaalse kunsti vahendamine;
  3) elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenindamine;
  4) piirkonna kultuurielu edendamine koostöös teiste kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ning juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine;
  6) osalemine valla kultuurielus;
  7) valla kultuuri- ja noorsootööalase olukorra hindamine, probleemide ja vajaduste väljaselgitamine ning vajadusel vallavalitsusele ettepanekute tegemine.

  (2) Külakeskuse tegevusalad on:
  1) taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;
  2) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
  3) kultuurialaste kursuste ja õpperingide korraldamine;
  4) kultuuriürituste, riiklike ja valla tähtpäevade, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
  5) piirkonna kultuurielu koordineerimine ja kultuurikalendri koostamine;
  6) tegevuse kajastamine valla infolehes, valla veebilehel ja vajadusel muudes meediakanalites;
  7) reklaamkuulutuste paigaldamine;
  8) noorte huvitegevuse korraldamine;
  9) erinevate huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega koostöö tegemine;
  10) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine;
  11) muude külakeskuse põhiülesannetega seotud tegevuste korraldamine.

§ 5.   Külakeskuse õigused ja kohustused

  (1) Külakeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) saada vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult ja vallavalitsuselt;
  2) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega;
  3) anda kasutamiseks külakeskuse valdusesse antud vallavara volikogu poolt kehtestatud korras;
  4) korraldada huviringe, seminare ja kursusi ning osutada muid tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud teenuste loetelule ja hinnakirjale.
  5) korraldada tasulisi üritusi;
  6) teostada muid õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud külakeskuse edukaks tegevuseks.

  (2) Külakeskus kohustub:
  1) olema piirkonna kultuurielu juhtiv korraldaja;
  2) kasutama sihtotstarbeliselt külakeskuse kasutusse antud vara.

  (3) Vallavalitsuse ja volikogu õigusaktid on külakeskusele täitmiseks kohustuslikud.

§ 6.   Juhtimine ja töökorraldus

  (1) Külakeskuse tegevust juhib külakeskuse juhataja, kes:
  1) kavandab ja organiseerib kultuuriüritusi, taidlus- ja huvialaringide tööd ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  2) tegutseb külakeskuse huvides ja esindab valda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) kasutab külakeskuse valdusesse antud vallavara ja eelarvelisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
  4) koostab rahvamaja eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele lähtudes vallavalitsuse koostatud eelarveprotsessi ajagraafikule ning eelarve koostamise lähtetingimustele;
  5) kehtestab külakeskuse teabehalduse korra;
  6) kehtestab töökorralduslikud dokumendid;
  7) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires külakeskuse töö korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  8) osaleb valla kultuurikalendri koostamisel;
  9) esindab vastavalt volitustele valda oma valdkonda puudutavates küsimustes vallas ja väljaspool valda;
  10) hoiab, arendab ja tutvustab piirkonna kultuurilist eripära;
  11) aitab kaasa kolmanda sektori kultuurilisele tegevusele;
  12) vastutab külakeskuse valduses oleva vara säilimise eest;
  13) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  14) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

  (2) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (3) Külakeskuse juhataja ülesanded, vastutusala, õigused, kohustused ja tööülesannete kirjeldus tulenevad valla õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja ametijuhendist.

  (4) Külakeskuse struktuuri kuuluvate töötajatega ja ringijuhtidega sõlmib töö- või käsunduslepingu külakeskuse juhataja.

  (5) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

  (6) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab konkursi vallavalitsus.

§ 7.   Külakeskuse vara

  (1) Külakeskuse vara moodustub vallavalitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud külakeskuse tegevuse käigus.

  (2) Külakeskuse tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab külakeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus.

§ 8.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Külakeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet külakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 9.   Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  (1) Külakeskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavolikogu.

  (2) Külakeskuse tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ja seda korraldab vallavalitsus.

  (3) Külakeskuse ümberkorraldamisest või ümberkujundamisest teatatakse töötajatele ja ringijuhtidele vähemalt kaks kuud ette.

  (4) Külakeskuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb külakeskuse ühinemises või jagunemises.

§ 10.   Lõppsätted

  (1) Vändra Vallavolikogu 31.03.2009 määrus nr 10 „Vihtra Külakeskuse moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ (RT IV, 03.04.2013, 30) § 2 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json