Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Suurejõe Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2018, 19

Suurejõe Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 19.09.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Asutuse nimi ja asukoht

 (1) Asutuse nimi on Suurejõe Rahvamaja (edaspidi rahvamaja).

 (2) Rahvamaja asukoht on Suurejõe küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa.

§ 2.  Rahvamaja õiguslik seisund

 (1) Rahvamaja moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul.

 (2) Rahvamaja on vallavalitsuse hallatav asutus. Rahvamaja registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

 (3) Rahvamaja tegutseb talle vallaeelarves ettenähtud vahendite piires.

 (4) Rahvamaja ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

 (5) Rahvamaja töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab ning seda muudab vallavalitsus rahvamaja juhataja ettepanekul.

 (6) Rahvamaja juhindub oma tegevuses õigusaktidest ning Rahvamaja põhimäärusest.

§ 3.  Rahvamaja sümboolika

  Rahvamaja kasutab oma tegevuses valla sümboolikat.

§ 4.  Rahvamaja ülesanded ja tegevusalad

 (1) Rahvamaja põhiülesanded on:
 1) rahvakultuuri ja kohalike kultuuri- ja sporditraditsioonide säilimisele kaasaaitamine;
 2) professionaalse kunsti vahendamine;
 3) elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenindamine;
 4) piirkonna kultuurielu edendamine koostöös teiste kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ning juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 5) elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine;
 6) osalemine valla kultuurielus;
 7) valla kultuuri- ja noorsootööalase olukorra hindamine, probleemide ja vajaduste väljaselgitamine ning vajadusel vallavalitsusele ettepanekute tegemine.

 (2) Rahvamaja tegevusalad on:
 1) taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;
 2) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
 3) kultuurialaste kursuste ja õpperingide korraldamine;
 4) kultuuriürituste, riiklike ja valla tähtpäevade, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
 5) piirkonna kultuurielu koordineerimine ja kultuurikalendri koostamine;
 6) tegevuse kajastamine valla infolehes, valla veebilehel ja vajadusel muudes meediakanalites;
 7) reklaamkuulutuste paigaldamine;
 8) noorte huvitegevuse korraldamine;
 9) erinevate huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega koostöö tegemine;
 10) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine;
 11) muude rahvamaja põhiülesannetega seotud tegevuste korraldamine.

§ 5.  Rahvamaja õigused ja kohustused

 (1) Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult ja vallavalitsuselt;
 2) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega;
 3) anda kasutamiseks rahvamaja valdusesse antud vallavara volikogu poolt kehtestatud korras;
 4) korraldada huviringe, seminare ja kursusi ning osutada muid tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud teenuste loetelule ja hinnakirjale.
 5) korraldada tasulisi üritusi;
 6) teostada muid õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud rahvamaja edukaks tegevuseks;

 (2) Rahvamaja kohustub:
 1) olema piirkonna kultuurielu juhtiv korraldaja;
 2) kasutama sihtotstarbeliselt rahvamaja kasutusse antud vara.

 (3) Vallavalitsuse ja volikogu õigusaktid on rahvamajale täitmiseks kohustuslikud.

§ 6.  Juhtimine ja töökorraldus

 (1) Rahvamaja tegevust juhib rahvamaja juhataja, kes:
 1) kavandab ja organiseerib kultuuriüritusi, taidlus- ja huvialaringide tööd ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2) tegutseb rahvamaja huvides ja esindab valda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 3) kasutab rahvamaja valdusesse antud vallavara ja eelarvelisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
 4) koostab rahvamaja eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele lähtudes vallavalitsuse koostatud eelarveprotsessi ajagraafikule ning eelarve koostamise lähtetingimustele;
 5) kehtestab rahvamaja teabehalduse korra;
 6) kehtestab töökorralduslikud dokumendid;
 7) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires rahvamaja töö korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 8) osaleb valla kultuurikalendri koostamisel;
 9) esindab vastavalt volitustele valda oma valdkonda puudutavates küsimustes vallas ja väljaspool valda;
 10) hoiab, arendab ja tutvustab piirkonna kultuurilist eripära;
 11) aitab kaasa kolmanda sektori kultuurilisele tegevusele;
 12) vastutab rahvamaja valduses oleva vara säilimise eest;
 13) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
 14) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

 (2) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

 (3) Rahvamaja juhataja ülesanded, vastutusala, õigused, kohustused ja tööülesannete kirjeldus tulenevad valla õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja ametijuhendist.

 (4) Rahvamaja struktuuri kuuluvate töötajatega ja ringijuhtidega sõlmib töö- või käsunduslepingu rahvamaja juhataja.

 (5) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

 (6) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab konkursi vallavalitsus.

§ 7.  Rahvamaja vara

 (1) Rahvamaja vara moodustub vallavalitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud rahvamaja tegevuse käigus.

 (2) Rahvamaja tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab rahvamaja juhataja ettepanekul vallavalitsus.

§ 8.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 9.  Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

 (1) Rahvamaja tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavolikogu.

 (2) Rahvamaja tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ja seda korraldab vallavalitsus.

 (3) Rahvamaja ümberkorraldamisest või ümberkujundamisest teatatakse töötajatele ja ringijuhtidele vähemalt kaks kuud ette.

 (4) Rahvamaja ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb rahvamaja ühinemises või jagunemises.

§ 10.  Lõppsätted

 (1) Vändra Vallavolikogu 16. oktoobri 2007 määruse nr 23 „Põhimääruste kinnitamine“ (RT IV, 03.04.2013, 29) § 2 tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ülle Vapper
Volikogu esimees