HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2019, 1

Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord

Vastu võetud 17.09.2019 nr 42

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus kehtestab lapsevanema poolt kaetava osa määra (edaspidi kohatasu) Rae valla koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteasutus) ühe lapse kohta ning selle tasumise korra.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määr

  Kohatasu suurus on 80 eurot lapse kohta ühes kuus.

§ 3.   Soodustused kohatasu maksmisel

  (1) Kui ühest perest käib kaks või enam last lasteasutuses või mõnes Rae Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) lepingu sõlminud eralasteaias või -lastehoius, siis on pere teise lapse kohatasu suurus 50% käesoleva määruse §-s 2 nimetatud määrast ning kolmanda lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

  (2) Kui peres on neli või enam last või puudega laps, siis on kohatasu suurus 25% käesoleva määruse § 2 nimetatud määrast.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud soodustuste saamiseks kuni 31.07.2020.a esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse. Alates 01.08.2020.a rakenduvad soodustused automaatselt välja arvatud, kui peres on puudega laps, millisel juhul on soodustuse saamise aluseks lapsevanema taotlus. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (4) Vähekindlustatud lapsevanem(ad), eestkostja või hooldaja, kelle perekonna eelneva kolme kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, võivad taotleda soodustust kohatasu maksmisel.

  (5) Lõikes 4 nimetatud soodustuse saamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus vallavalitsusele. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (6) Soodustuse suuruse ja perioodi otsustab vallavalitsus Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste taotluste menetlemise komisjoni ettepanekul. Taotluse rahuldamisel hakkab soodustus kehtima otsusele järgnevast kuust.

  (7) ) Kohatasu soodustuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja laps(ed) elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Rae vallas samal aadressil.

  (8) Andmed kohatasu suurusest on lapsevanematele nähtavad e-keskkonnas.

§ 4.   Kohatasu maksmise kord

  (1) Kohatasu makstakse olenemata asjaolust, kas laps käib lasteasutuses või mitte v.a. vallavalitsuse poolt antud korralduse alusel lasteasutuse suletud perioodi eest.

  (2) Esmakordselt lasteasutusse astumisel arvestatakse esimesel kuul kohatasu proportsionaalselt kalendripäevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast.

  (3) Koha kasutamise lõppemise kuul tasub lapsevanem kohatasu kuu määra.

  (4) Kohatasu kuulub maksmisele vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest järgneva kuu 20. kuupäevaks valla arveldusarvele või valla kassasse.

§ 5.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Rae Vallavolikogu 18. novembri 2014 määrus nr 18 „Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu tasude määrad ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020 a.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json