Teksti suurus:

Märjamaa Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 1 „Märjamaa valla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2023, 1

Märjamaa Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 1 „Märjamaa valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 19.09.2023 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 2 ja § 22 lg 1 punkti 9 alusel.


§ 1. Märjamaa Vallavolikogu 21.11.2017 määruses nr 1 „Märjamaa valla põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahvi 10 lõige 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „1) alaliselt vallavalitsuse hoonel;“;
3) paragrahvi 29 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(5) Kutse volikogu istungi kokkukutsumise kohta peab olema igale volikogu liikmele teatavaks tehtud vähemalt neli päeva enne volikogu istungit.“;
4) paragrahvi 29 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(6) Volikogu istungi kutse, kus tuleb ära näidata istungi toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt, tehakse volikogu liikmetele teatavaks elektronposti teel ja avaldatakse valla veebilehel. Kutsega koos tehakse volikogu liikmetele kättesaadavaks ja avalikustatakse valla veebilehel istungi päevakorra projekti kohaselt arutamisele tulevate küsimuste juurde kuuluvad materjalid.“;
5) paragrahvi 29 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(7) Istungi kutse ja materjalid edastatakse volikogu liikme elektronposti aadressile, mille ta on märkinud volikogusse kandideerimise avalduses või mille ta on hiljem isiklikult edastanud volikogu sekretärile. Volikogu liikme kirjalikul soovil edastatakse talle kutse ja päevakorrapunktide juurde kuuluvad materjalid paberkandjal.“;
6) paragrahvi 29 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;
7) paragrahvi 37 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Volikogu õigusaktid avalikustatakse kümne tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist vallamajas teadete tahvlil ja valla veebilehel.“;
8) paragrahvi 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Vallavanema äraolekul asendab vallavanemat tema poolt määratud üks vallavalitsuse liikmetest. Kui ka asendajaks määratud vallavalitsuse liige on ära, või asendaja on määramata, asendab vallavanemat vanim kohalolev vallavalitsuse liige. (2) Vallavanema tagasiastumisel tema enda kirjaliku avalduse alusel, kui avalduses märgitud tagasiastumise kuupäev on enne volikogu istungit, asendab vallavanemat kuni volikogu poolt uue vallavanema valimiseni või asendaja määramiseni, vanim vallavalitsuse liige.“;
9) paragrahvi 43 lõikes 2 muudetakse esimest lauset ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad vallavanem ja vallavalitsuse liikmed.“;
10) paragrahvi 49 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Vallavalitsuse määrused, korraldused ja istungite protokollid, väljaarvatud isikuandmete kaitse seadusega kaitstud õigusaktid, on kõigile kättesaadavad vallavalitsuse kantseleis ja valla veebilehel.“;
11) paragrahvi 50 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
12) paragrahvi 50 lõike 5 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;
13) paragrahvi 50 lõike 5 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „5) osavallakogu ja osavallakogu esimehe volitused ning volituste teostamiseks vajalikud valla eelarvelised vahendid;
14) paragrahvi 50 lõike 5 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “7) osavallakogu ja osavallakogu esimehe tegevuse järelevalve ning osavalla likvideerimise alused ja kord.“;
15) paragrahvi 51 lõikes 1 muudetakse teist lauset ja sõnastatakse järgmiselt: „Valla ametiasutus on vallavalitsus.“;
16) paragrahvi 51 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Valla ametiasutuse õigused, ülesanded, töökord, juhtimise korraldus ja muud ametiasutuse tegevust korraldavad sätted sätestatakse käesolevas põhimääruses ning teistes õigusaktides.“.
§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Urmas Kristal
volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json