Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Märjamaa Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2023, 2

Märjamaa Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 19.09.2023 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Märjamaa Vallavalitsuse palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujate) töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) teenistuja – vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 5 on avalik teenistuja asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o töölepingu alusel töötav) töötaja;
  2) ametnik – isik, kes on asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
  3) töötaja – asutusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
  4) teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht.
  5) palk – ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk ning eritingimustes töötamise eest
makstavad lisatasud (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunni ning valveaja eest) ning asendustasu;
  6) töötasu – tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu öötöö, riiklikel pühadel töötamise ja ületunni ning valveaja eest) ning asendustasust, mida asutus maksab töötajale tehtud töö eest vastavalt töölepingule, õigusaktidele ja tööandja poolt kehtestatud korrale;
  7) põhipalk – teenistuja palga fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
  8) muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  9) tulemuspalk – asutuse juhi või tema volitatud isiku poolt eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumite alusel konkreetse töö või perioodi erakordsete tulemuste eest makstav ühekordne lisatasu;
  10) preemia – erakordsete teenistusalaste saavutuste eest makstav lisatasu;
  11) lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest – täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstav lisatasu;
  12) asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei tulene ametniku ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise;
  13) lisatasu valveaja eest – valveaja eest makstav lisatasu;
  14) lisatasu ületunnitöö eest – ületundide tegemise eest makstav lisatasu. Ületundide arvestamise alused ja kord on kehtestatud asutuse sisekorraeeskirjades;
  15) lisatasu ööajal tehtava töö eest – lisatasu, mida makstakse juhul kui teenistuja tööaeg langeb ööajale ning kui nimetatud kohustus ei sisaldu tema ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel;
  16) lisatasu riigipühal töötamise eest – lisatasu, mida makstakse juhul kui tööaeg langeb riigipühale;
  17) tööjõukulud (ka personalikulud) – vastavalt rahandusministri määrusele „Riigi raamatupidamise üldeeskiri“ sisaldavad tööjõukulud töötasu ja palka, eripensionidega ja erisoodustustega seotud kulusid ning tööjõukuludega kaasnevaid makse ja sotsiaalkindlustusmakse;
  18) töötasukulud (ka palgakulud) – vastavalt rahandusministri määrusele „Riigi raamatupidamise üldeeskiri“ sisaldavad töötasukulud palka ja kokkulepitud tasusid, ergutusi ning hüvitisi ja toetusi.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse personalikulude eelarvet.

§ 4.   Põhipalk

  (1) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud palgagruppidesse (määruse lisa) vastavalt teenistuskoha põhigrupile. Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära.

  (2) Palgagruppide moodustamisel võetakse arvesse:
  1) vallavalitsuse eelarvelisi võimalusi;
  2) teenistuskohtade hindamise tulemusi;
  3) palga/töötasu konkurentsivõimet;
  4) võimalust diferentseerida teenistujate palkasid.

  (3) Teenistuskohtade hindamise tulemused kujunevad lähtuvalt teenistuskohale esitatavatest nõuetest, töö reguleeritusest, mõtlemisülesande keerukusest, juhtimise ja koostöö ulatusest, vastutusest tööprotsesside eest ja otsuste mõju ulatusest.

  (4) Teenistujate palkade/töötasude diferentseerimisel lähtutakse pikaaegsest töösooritusest ning kompetentside tasemest vastavalt paragrahvis 5 kehtestatud korrale.

  (5) Palgagruppide muutus ei tähenda automaatselt põhipalkade muutmist.

§ 5.   Põhipalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Teenistuja põhipalga määramisel lähtutakse palgagrupis tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

  (2) Põhipalga määrab või lepib kokku ametiasutuse juht arvestades teenistuja vahetu juhi ettepanekut. Põhipalk määratakse vastavalt ülesannete ja tööde erinevusele, töökoormusele, teenistuja kompetentsusele, kogemustele, haridusele ja kvalifikatsioonile.

  (3) Katseajal võib määrata teenistuja põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest kuni 10% madalama palgamäära.

  (4) Teenistujate põhipalgad vaadatakse üle kord aastas eelarve menetlemise käigus. Teenistujate palkade ülevaatamise eelduseks on lõppenud aasta arengu- ja hindamisvestluse tulemused.

  (5) Põhipalkade ülevaatamine ei tähenda automaatselt kõikide teenistujate põhipalkade muutmist. P õhipalga muutmise otsuseid tehakse lähtuvalt:
  1) teenistuja teenistusalasest edukusest viimasel kahel aastal;
  2) teenistuja palgapositsioonist palgaastmes;
  3) teenistuskoha strateegilisest mõjust.

  (6) Põhipalkade muutmiseks grupeeritakse teenistujad järgnevatesse gruppidesse ning tehakse muutused järgmises järjekorras:
  1) teenistuja hindamistulemused on viimasel kahel aastal olnud kõrged, positsioon tema teenistuskohale vastavas palgaastmes on madal;
  2) teenistuja hindamistulemused on viimasel kahel aastal olnud kõrged, positsioon tema teenistuskohale vastavas palgaastmes on keskmine;
  3) ülejäänud muutused vastavalt viimasel kahel aastal töösooritusele antud hinnangule ning positsioonile palgaastmes.

  (7) Põhipalga muutuste motiveeritud ettepanekud teeb teenistuja vahetu juht ning ettepanekud vaadatakse üle vallavalitsuse osakondade juhtide ja vallavanema koostöös.

§ 6.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on teenistuja palga/töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (3) Tulemuspalka makstakse seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest.

  (4) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on ametiasutuse või ametiasutuse struktuuriüksuse kollektiivne tulemus, makstakse tulemuspalka kõikidele ametnikele võrdsetel alustel.

  (5) Ametnikule, kes on vallavalitsuse liige, makstakse muutuvpalka võrdsetel alustel teiste ametnikega.

  (6) Tulemuspalka ei maksta:
  1) teenistujale katseajal;
  2) teenistujale, kelle teenistussuhe oli tulemuspalga maksmise aluseks oleva hindamisperioodi jooksul peatunud üle nelja kuu;
  3) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;
  4) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

  (7) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (8) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

  (9) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat. Preemiat ei maksta teenistujale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ega töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

  (10) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.   Lisatasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest

  (1) Lisatasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstakse kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise. Töökoormuse oluliseks suurenemiseks, võrreldes ametijuhendis või töölepingus ettenähtuga, loetakse puuduva teenistuja asendamist teenistuja töövõimetuslehel viibimise või tasustamata puhkuse ajal kauem kui 5 tööpäeva või juhul kui teenistuskoht on täitmata kauem kui 5 tööpäeva.

  (2) Kirjaliku ettepaneku vallavanemale puuduva teenistuja ülesannete panemiseks teisele teenistujale teeb vahetu juht. Ülesannete määramise ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab vallavanem.

  (3) Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu peab olema proportsionaalne teenistujale pandud ülesannetega. Lisatasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest määratakse ühekordse või perioodilise lisatasuna.

  (4) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

§ 9.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus arvestuskuule järgneva kuu kuuendal kuupäeval (palgapäev). Vallavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Teenistujale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 10.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" alusel.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 11.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  Ametiasutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab ametiasutuse juht.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 05.12.2017 määrus nr 3 „Märjamaa valla ametiasutuste palgajuhend“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Urmas Kristal
volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

Lisa Palgagrupid eurodes täistööajaga töötamise korral kuus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json