KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Saue valla lemmikloomade keskregistri põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2012, 13

Saue valla lemmikloomade keskregistri põhimäärus

Vastu võetud 28.02.2008 nr 6

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 1, “Loomatauditõrje seaduse” § 11 lõike 1 ja “Avaliku teabe seaduse” § 434 ja 435 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Registri ametlik nimi on “Saue valla lemmikloomade keskregister” (edaspidi register).

 (2) Registri omanik on Saue vald.

 (3) Registri asutab, selle põhimääruse kehtestab ja muudab Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

 (4) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on:
 1) Saue vallas registreeritud koerte üle arvestuse pidamine;
 2) Saue vallas registreeritud koerte kohta informatsiooni kogumine;
 3) Saue vallas registreeritud koerte kohta informatsiooni väljastamine;
 4) Saue vallas registreeritud järelevalveta koerte omanike kiire leidmine ja koera tagastamine omanikule.

 (5) Register on kohaliku omavalitsuse register, milles sisalduvaid andmeid kasutavad valla asutused, juriidilised ja füüsilised isikud paragrahvis 4 nimetatud eesmärkidel.

§ 2.  Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

 (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmebaasina.

 (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

 (3) Registri vastutav töötleja on Saue Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

 (4) Vastutav töötleja registri pidamisel:
 1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 2) korraldab registri pidamist reguleerivate Saue valla õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
 3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu;
 4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
 5) sõlmib registri volitatud töötlejatega lepingud registri andmete töötlemiseks;
 6) annab ametnikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
 7) lahendab registri pidamisel tekkivaid probleeme;
 8) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
 9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
 10) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (5) Registri volitatud töötlejad on eraõiguslikud isikud, kes vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel töötlevad registriandmeid (veterinaararstid) või teostavad andmekogu majutamist.

 (6) Registrit majutav volitatud töötleja:
 1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
 2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
 3) osutab registri majutusteenust, hooldust ja haldust;
 4) tagab registriandmete turvalisuse ja säilimise.

 (7) Registri pidamisel registri andmeid töötlev volitatud töötleja (edaspidi volitatud töötleja):
 1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
 2) töötleb registriandmeid;
 3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
 4) teavitab vastutavat töötlejat koheselt registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärasest kasutamisest;
 5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (8) Register jaguneb kahte ossa:
 1) kehtivad andmed - kehtivad andmed Saue vallas registreeritud koerte ja nende omanike kohta;
 2) ebaõiged ja aegunud andmed - Saue vallas registreeritud koerte ja nende omanike kohta avastatud ebaõiged ja kehtetuks muutunud andmed.

 (9) Kehtivate ja aegunud andmete koosseis on ühesugune, välja arvatud juhul, kui registri vastutav töötleja on andmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 3.  Registrisse kantavad andmed, nende õiguslik režiim ning andmete registrisse kandmise kord

 (1) Registrisse kantakse Saue valla haldusterritooriumil asuvad koerad vastavalt Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale ning registri põhimäärusele.

 (2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Saue vallas asuvate koerte omanikud.

 (3) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

 (4) Volitatud töötleja registreerib koera ning koeraomaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates koera märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalsel või paberkandjal hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul vastutavale töötlejale.

 (5) Volitatud töötleja kannab registrisse Saue vallas registreeritud koerte ja nende omanike andmed, samuti koera vaktsineerinud veterinaararsti nime ning viimase vaktsineerimise kuupäeva.

 (6) Registrisse kantavad koera andmed on:
 1) registrikood - tarkvara poolt omistatav koera registrikande identifikaator;
 2) registreerimisnumber - volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
 3) nimi;
 4) vanus/sünniaeg;
 5) sugu;
 6) tõug või tõuta koera puhul koera välimuse lühikirjeldus;
 7) muu eritunnus;
 8) asukoht;
 9) registreerinud veterinaararsti nimi;
 10) viimase vaktsineerimise kuupäev;
 11) viimase kande teinud veterinaararsti nimi.

 (7) Registrisse kantavad koeraomaniku andmed on:
 1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
 2) nimi;
 3) elukoht;
 4) telefoninumber.

 (8) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

 (9) Registri volitatud töötleja võtab koera registreerimisel omanikult kirjaliku nõusoleku andmete avaldamise kohta paragrahvis 4 lõikes 5 sätestatud juhtudel paragrahvis 4 lõikes 6 märgitud ulatuses.

 (10) Registrisse andmete esitamise kohta peavad arvestust registri volitatud töötlejad.

 (11) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste järjepidevuse. Kehtetuks muutunud andmed kantakse kehtivate andmete registriosast kehtetute andmete registriossa.

§ 4.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

 (2) Registrist väljastatavad andmeid vastutav töötleja ja volitatud töötleja neile esitatud avalduse alusel, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

 (3) Avalduse võib esitada:
 1) kirjalikult;
 2) elektrooniliselt;
 3) suuliselt.

 (4) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed järgmiselt:
 1) suulise päringu korral koheselt;
 2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

 (5) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui:
 1) avalikus kohas järelevalveta koera leidnud isik soovib koera tagastada omanikule;
 2) avalikus kohas järelevalveta koera kinni püüdnud Saue valla poolt määratud juriidiline isik soovib koera tagastada tema omanikule;
 3) avalikus kohas ilma järelevalveta viibinud koer on põhjustanud kahju.

 (6) Registrist avalduse alusel väljastamisele kuuluvad üksnes paragrahvis 3 lõikes 6 punktides 3 ja 6 ning lõikes 7 punktides 2 ja 4 nimetatud andmed koera ja koeraomaniku kohta.

 (7) Registrist ametlike väljavõtete saamiseks on õigus registri vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

 (8) Ametlike väljavõtete saamiseks Saue valla koduleheküljelt volitatud kasutajanime ja parooliga, on õigus registri vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal.

 (9) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal, mis põhjusel ja millised andmed on väljastatud.

§ 5.  Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

 (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne. Juurdepääs registriandmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.

 (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu andmise ja sulgemise kord sätestatakse lepinguga.

 (3) Vastutava töötleja poolt volitatud isikule juurdepääsuõiguse andmiseks esitab viimane vastava taotluse, milles on toodud isiku ees- ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Registri vastutav töötleja avab ühe tööpäeva jooksul, pärast taotluse saamist, juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

 (4) Juurdepääsuõiguse sulgemiseks, enne kehtivuse aja lõppemist, esitatakse registri vastutavale töötlejale taotlus, milles näidatakse ära volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus ning soovitav aeg. Registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

§ 6.  Registri järelevalve

 (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

 (2) Registri üle järelevalvet teostaval volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

 (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 7.  Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

 (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Saue valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

 (2) Registri vastutav töötleja tasub paragrahvis 3 lõigetes 6 ja 7 märgitud andmete sisestamise eest vastavalt volitatud töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud korrale ning registri majutamise eest vastavalt registrit majutava volitatud töötlejaga sõlmitud lepingule.

 (3) Registrile tehtavad päringud on tasuta.

 (4) Registri likvideerimise otsustab volikogu.

 (5) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

 (6) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Saue Vallavalitsuse arhiivi või nende hävitamiseks. Volikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

 (7) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Määrus avaldatakse Saue valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

 (2) Määrus jõustub 03. märtsil 2008.

Indrek Tiidemann
Volikogu esimees