Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pärnu linna arengudokumentide menetlemise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2014
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2012, 33

Pärnu linna arengudokumentide menetlemise kord

Vastu võetud 18.10.2012 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ § 13 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Pärnu linna arengudokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, avalikustamise, rahastamise, järelevalve, seire ja muutmise korra.

  (2) Määrust ei rakendata Pärnu linna üldplaneeringu, koolieelsete lasteasutuste ja etendusasutuste arengukavade menetlemisele.

§ 2.   Arengudokumentide liigid

  (1) Pärnu linna arengudokumentide liigid on:
  1) Pärnu linna strateegilised arengudokumendid;
  2) valdkonna arengudokumendid;
  3) hallatavate asutuste arengudokumendid.

  (2) Pärnu linna strateegilised arengudokumendid on:
  1) Pärnu linna arengukava;
  2) Pärnu linna üldplaneering;
  3) Pärnu linna eelarvestrateegia.

  (3) Valdkonna arengudokumendid on:
  1) seadusega kohustuslikud valdkonna arengukavad;
  2) muud valdkonna arengukavad.

  (4) Hallatava asutuse arengudokumendid on:
  1) seadusega kohustuslikud hallatavate asutuste arengukavad;
  2) muud hallatavate asutuste arengukavad.

§ 3.   Arengudokumentide kooskõla

  Arengudokumendid peavad olema omavahel seotud ja ei tohi olla vastuolus.

§ 4.   Arengudokumentide keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus

  Kui keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tuleneb kohustus algatada arengudokumendi strateegiline keskkonnamõju hindamine või kaaluda selle algatamist, otsustab algatamise või algatamata jätmise arengudokumendi koostamise algatamise õigust omav organ.

2. peatükk PÄRNU LINNA ARENGUKAVA 

§ 5.   Mõiste ja periood

  (1) Pärnu linna arengukava on Pärnu linna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Kehtiv Pärnu linna arengukava peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui Pärnu linnal on pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab Pärnu linna arengukava olema nimetatud varalisi kohustusi käsitlevas osas kavandatud selleks perioodiks.

§ 6.   Algatamine

  (1) Pärnu linna arengukava koostamise algatab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) oma otsusega Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul või omal algatusel.

  (2) Linnavolikogu otsustab algatamisel Pärnu linna arengukava perioodi arvestades käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatut.

§ 7.   Koostamine ja sisu

  (1) Pärnu linna arengukava koostamist koordineerib linnavalitsuse planeerimisosakonna arenguteenistus (edaspidi arenguteenistus).

  (2) Pärnu linna arengukava koostamiseks võib moodustada töögruppe või komisjone, mille töösse kaasatakse liikmeid avaliku ja erasektori tasanditelt.

  (3) Pärnu linna arengukava peab sisaldama järgmisi osasid:
  1) hetkeolukorra analüüs - esitatakse arengueelduste analüüs ja praegune valmisolek arengukava eesmärkide saavutamiseks;
  2) arengustrateegia - esitatakse kogu linna hõlmav jätkusuutlikku tulevikku kavandav kontseptsioon ja strateegilised eesmärgid linna arengu kavandamiseks vähemalt Pärnu linna arengukava perioodiks. Arengustrateegias tuuakse ära väärtused, mis on aluseks linna juhtimisel ja arengu kavandamisel, ning visioon ehk terviknägemus linna tulevikuseisundist.
3) tegevuskava – tegevused, mida on vaja teha püstitatud eesmärkide saavutamiseks kogu arengukava perioodi lõpuni. Iga järgneva nelja aasta tegevuste juures märgitakse ära üks vastutaja ja rahalised vahendid (sh linnaeelarvest). Tegevuskava lisana tuuakse eraldi välja investeeringud (sh projektid välisvahendite kaasamiseks) koos rahaliste vahendite ja teostamise tähtajaga järgnevaks neljaks aastaks. Pärnu linna arengukava ülejäänud perioodi kohta tehtavad investeeringud tuuakse välja loeteluna;
  3) seire – tuuakse välja mõõdikud, mille abil hinnatakse eesmärgi täitmise kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tulemusi. Tulemused peavad näitama, kas ja millisel määral eesmärgid on saavutatud.

  (4) Pärnu linna arengukavaga võib linnavolikogu anda linnavalitsusele volituse varaliste kohustuste võtmiseks järgnevaks neljaks eelarveaastaks, kui nimetatud kohustused on toodud Pärnu linna arengukava tegevuskavas.

§ 8.   Heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Pärnu linna arengukava kiidab heaks ja suunab avalikustamisele linnavolikogu oma otsusega. Linnavolikogu otsustab avalikustamisele suunamisel:
  1) avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha;
  2) ettepanekute esitamise aja ja viisi;
  3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (2) Pärnu linna arengukava avalikustamise korraldab arenguteenistus. Arenguteenistus teatab kohalikus ajalehes ja Pärnu linna kodulehel avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust.

  (3) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kolm nädalat. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada ettepanekuid. Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab arenguteenistus avaliku arutelu, mille kestel on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid.

  (4) Arenguteenistus koostab avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud linnavalitsusele seisukoha võtmiseks. Pärnu linna arengukava kohta tehtud ettepanekud esitab linnavalitsus koos oma seisukohtadega linnavolikogule.

§ 9.   Kinnitamine

  (1) Linnavolikogu kinnitab Pärnu linna arengukava oma määrusega enne, kui linnavalitsus esitab eelarve eelnõu volikogule või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1.oktoobriks.

  (2) Linnasekretär esitab Pärnu linna arengukava vastuvõtmisest arvates kahe nädala jooksul maavanemale ja Siseministeeriumile elektroonselt informatsiooni arengukava või arengukava muudatuste vastuvõtmise kohta.

§ 10.   Ülevaatamine

  (1) Igal aastal teeb arenguteenistus ülevaate Pärnu linna arengukava täitmisest eelmisel eelarveaastal, mis on Pärnu linna konsolideerimisgrupi majandusaasta tegevusaruande osa.

  (2) Kui linnavalitsus ei ole sätestanud teistsugust tähtaega, esitavad linnavalitsuse struktuuriüksused hiljemalt 15. märtsiks arenguteenistusele eelneva aasta kohta teostatud tegevused koos kasutatud rahaliste vahenditega ning rahaliste vahendite allikatega (sealhulgas linnaeelarve).

§ 11.   Muutmine

  (1) Pärnu linna arengukava ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajadus. Linnavalitsuse struktuuriüksused esitavad arenguteenistusele hiljemalt 15. märtsiks ettepanekud arengukava muutmise kohta koos rahaliste vahendite vajadustega järgmiseks neljaks eelarveaastaks.

  (2) Pärnu linna arengukava muutmise eelnõu esitab arenguteenistus linnavolikogule hiljemalt 01.juuniks. Pärnu linna arengukava muutmine toimub käesoleva määruse §-des 8 ja 9 sätestatud korras.

§ 12.   Seire

  (1) Pärnu linna arengukava seire aruanne koostatakse iga nelja aasta tagant ning seal hinnatakse, mil määral on tegevused olnud tulemuslikud püstitatud arengueesmärkide saavutamisel. Pärnu linna arengukava seire aruanne peab sisaldama järgmist teavet:
  1) seireperiood;
  2) andmed arengukava üldiste eesmärkide saavutamise/mittesaavutamise kohta;
  3) andmed arengukavas toodud tegevuste indikaatorite saavutamise/mittesaavutamise kohta;
  4) tehtud kulutused, võrrelduna arengukavas toodud finantsandmetega;
  5) elluviidud tegevused ja teostatud tööd, võrrelduna arengukavas toodud ajaplaaniga;
  6) üldine hinnang arengukava täitmise tulemuslikkuse kohta;
  7) ettepanekud arengukava muutmise ning vajadusel järgmise perioodi arengukava koostamise kohta.

  (2) Pärnu linna arengukava seire algmaterjali kogumise ja analüüsi eest vastutab linnavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksus ning tegevust koordineerib ja aruande koostab arenguteenistus.

3. peatükk PÄRNU LINNA EELARVESTRATEEGIA 

§ 13.   Mõiste ja periood

  (1) Pärnu linna eelarvestrateegia on Pärnu linna arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan, mis koostatakse iseseisva dokumendina.

  (2) Pärnu linna eelarvestrateegia koostatakse iga-aastaselt tekkepõhisena eelseisva nelja eelarveaasta kohta.

  (3) Pärnu linna eelarvestrateegia esimene aasta on aluseks linna järgmise aasta eelarve koostamisel ja investeeringuprojektide kavandamisel kohustute võtmisel.

§ 14.   Algatamine

  Pärnu linna eelarvestrateegia koostamise algatab linnavolikogu oma otsusega linnavalitsuse ettepanekul või omal algatusel.

§ 15.   Koostamine

  Pärnu linna eelarvestrateegia koostamist koordineerib Pärnu linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus (edaspidi finantsjuhtimisteenistus).

§ 16.   Heakskiitmine, avalikustamine ja kinnitamine

  (1) Pärnu linna eelarvestrateegia heakskiitmine, avalikustamine ja kinnitamine toimub käesoleva määruse §-des 8 ja 9 sätestatud korras.

  (2) Pärnu linna eelarvestrateegia avalikustamise korraldab finantsjuhtimisteenistus.

  (3) Finantsjuhtimisteenistus esitab elektrooniliselt Rahandusministeeriumile rahandusministri määrusega kehtestatud tingimustel ja vormil eelarvestrateegia andmed hiljemalt eelarveaasta 15.oktoobriks.

4. peatükk VALDKONNA ARENGUDOKUMENDID 

§ 17.   Mõiste ja periood

  (1) Valdkonna arengukava on Pärnu linna arengukavast lähtuv eesmärkide saavutamist kajastav dokument, mis käsitleb kohaliku omavalitsuse ühte tegevusvaldkonda.

  (2) Valdkonna arengukava koostatakse vähemalt neljaks järgnevaks eelarveaastaks. Valdkonna arengukava lõppkuupäev ei tohi ületada Pärnu linna arengukava lõpptähtpäeva.

§ 18.   Algatamine

  (1) Valdkonna arengukava koostamise algatamise otsustab linnavolikogu oma otsusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Valdkonna arengukava koostamise algatamise otsuses määratakse linnavalitsuse struktuuriüksus, kes koordineerib valdkonna arengukava koostamist.

§ 19.   Koostamine ja sisu

  (1) Valdkonna arengukava koostamiseks võib moodustada töögruppe või komisjone, mille töösse kaasatakse liikmeid avaliku ja erasektori tasanditelt.

  (2) Kui vastavat valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, peab valdkonna arengukava sisaldama järgmisi osasid:
  1) hetkeolukorra analüüs;
  2) valdkonna arengustrateegia – väärtused, strateegilised eesmärgid ja visioon;
  3) tegevuskava – tegevused, mida on vaja teha püstitatud eesmärkide saavutamiseks kogu valdkonna arengukava perioodi lõpuni. Iga järgneva nelja aasta tegevuste juures märgitakse ära vastutaja. Tegevuskava lisana tuuakse välja investeeringute kava - täitmise aeg, rahalised vahendid (sh linnaeelarvest) ja vastutaja järgnevaks neljaks aastaks. Valdkonna arengukava ülejäänud perioodi kohta tehtavad investeeringud tuuakse välja loeteluna prioriteetsuse järjekorras;
  4) seire.

§ 20.   Heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Valdkonna arengukava kiidab heaks ja suunab avalikustamisele linnavolikogu oma otsusega.

  (2) Vähemalt kaks nädalat enne valdkonna arengukava eelnõu esitamist linnavalitsusele esitatakse eelnõu arenguteenistusele, kes annab ühe nädala jooksul eelnõu esitajale oma arvamuse. Arenguteenistus kontrollib valdkonna arengukava vastavust Pärnu linna arengukavale.

  (3) Linnavolikogu otsustab valdkonna arengukava avalikustamisele suunamisel:
  1) avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha;
  2) ettepanekute esitamise aja ja viisi;
  3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (4) Valdkonna arengukava avalikustamise korraldab linnavalitsuse vastav struktuuriüksus, mille haldusalas vastav valdkond asub.

  (5) Vastav struktuuriüksus teatab kohalikus ajalehes ja Pärnu linna kodulehel avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust.

  (6) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kolm nädalat. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid, sealhulgas elektronposti teel. Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab vastav struktuuriüksus avaliku arutelu, mille kestel on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid.

  (7) Vastav struktuuriüksus koostab avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud linnavalitsusele seisukoha võtmiseks. Valdkonna arengukava kohta tehtud ettepanekud esitab linnavalitsus koos oma seisukohaga linnavolikogule.

§ 21.   Kinnitamine

  Valdkonna arengukava kinnitab linnavolikogu oma määrusega.

§ 22.   Ülevaatamine, muutmine ja seire

  (1) Valdkonna arengukava muudatused kinnitab linnavolikogu oma määrusega.

  (2) Valdkonna arengukava muutmine toimub enne Pärnu linna arengukava muutmist ja käesoleva määruse §-des 20 ja 21 sätestatud korras.

  (3) Valdkonna arengukava seire kord sätestatakse vastava valdkonna arengukavas.

5. peatükk HALLATAVA ASUTUSE ARENGUDOKUMENDID 

§ 23.   Mõiste ja periood

  (1) Hallatava asutuse arengukava käsitleb linnavalitsuse hallatava asutuse tegevuse eesmärki ja toimimise edendamise abinõusid.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt neljaks järgnevaks eelarveaastaks, kui vastavat valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti. Hallatava asutuse arengukava lõpptähtpäev ei tohi ületada Pärnu linna arengukava lõpptähtpäeva.

§ 24.   Algatamine

  Hallatava asutuse arengukava koostamise algatamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 25.   Koostamine ja sisu

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostab vastav asutus. Asutuse arengukava koostamist koordineerib vastava valdkonna struktuuriüksus, kelle alluvusse asutus kuulub.

  (2) Kui vastavat valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, peab hallatava asutuse arengukava sisaldama järgmisi osasid:
  1) hetkeolukorra analüüs;
  2) hallatava asutuse eesmärgid;
  3) tegevuskava – iga järgneva nelja aasta tegevuste juures märgitakse ära vastutaja. Tegevuskava lisana tuuakse välja investeeringute vajadused järgnevaks neljaks aastaks prioriteetsuse järjekorras, lisades rahalised vahendid. Ülejäänud perioodi kohta tehtavad investeeringud tuuakse välja loeteluna prioriteetsuse järjekorras;
  4) seire.

  (3) Kooli arengukava puhul koostab kool koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli arengukava, mis sisaldab järgmisi osasid:
  1) hetkeolukorra analüüs;
  2) kooliarenduse põhisuunad ja –valdkonnad, sealhulgas turvalisuse tagamine koolis;
  3) õpetajate täienduskoolituskava;
  4) eesti õppekeelest erineva õppekeelega põhikooli puhul meetmed, mida rakendatakse, et tagada õpilastele võimalus keskhariduse tasemel õpingute jätkamiseks eesti keeles;
  5) tegevuskava - iga järgneva nelja aasta tegevuste juures märgitakse ära vastutaja. Tegevuskava lisana tuuakse välja investeeringute vajadused järgnevaks neljaks aastaks prioriteetsuse järjekorras, lisades rahalised vahendid. Ülejäänud perioodi kohta tehtavad investeeringud tuuakse välja loeteluna prioriteetsuse järjekorras;
  6) seire.

§ 26.   Heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Vähemalt kaks nädalat enne hallatava asutuse arengukava eelnõu esitamist linnavalitsusele esitatakse eelnõu arenguteenistusele, kes annab ühe nädala jooksul eelnõu esitajale oma arvamuse. Arenguteenistus kontrollib hallatava asutuse arengukava vastavust linna arengukavale.

  (2) Kooli arengukava esitatakse enne linnavalitsusele esitamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Linnavalitsusele esitamisel lisatakse arengukavale loetletud organite otsused (väljavõtted koosolekute protokollidest).
24.11.2015 11:34
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 26 lõigete numeratsioonis. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel. Arvestades Pärnu Linnavolikogu 20.11.2015 taotlust nr 1-7/13382.

  (3) Hallatava asutuse arengukava kiidab heaks ja suunab avalikustamisele linnavalitsus oma korraldusega.

  (4) Hallatava asutuse arengukava avalikustatakse vastavas asutuses ja Pärnu linna kodulehel vähemalt kaks nädalat. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid, sealhulgas elektronposti teel. Hallatava asutuse avalikustamise korraldab vastav struktuuriüksus, kelle alluvusse asutus kuulub. Kooli arengukava avalikustamisel loob direktor koolis võimalused arengukavaga tutvumiseks paberil.

  (5) Vastav struktuuriüksus koostab avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud koos eelnõuga kinnitamiseks linnavalitsusele.

  (6) Kooli arengukava avalikustamisel teeb kokkuvõtte tulnud ettepanekute kohta kool ja esitab need linnavalitsusele kinnitamiseks koos omapoolse arvamusega.

§ 27.   Kinnitamine

  Hallatava asutuse arengukava kinnitab linnavalitsus oma korraldusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 28.   Ülevaatamine, muutmine ja seire

  (1) Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub vastava hallatava asutuse arengukavas ja käesoleva määruse §-des 8 ja 9 sätestatud korras.

  (2) Hallatava asutuse arengukava seire kord sätestatakse vastava hallatava asutuse arengukavas.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 21. aprilli 2011 määrus nr 8 “Pärnu linna arengudokumentide menetlemise kord”.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 määrus nr 34 ”Pärnu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise korra kinnitamine”.

§ 30.   Määruse muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 27. jaanuari 2011 määruses nr 1 "Projektides osalemise kord" tehakse järgmised muudatused:


  1) paragrahv 5 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Projektiga võetava varalise kohustuse järgnevateks eelarveaastateks ning projektis osalemise otsustab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) juhul, kui:

1) linnavolikogu poolt kinnitatud Pärnu linna arengukava tegevuskava (edaspidi tegevuskava) ei sätesta projektiga võetava varalise kohustuse suurust;

2) linnavolikogu poolt kinnitatud tegevuskavas nimetatud projekti puhul on vaja suurendada projektiga võetava varalise kohustuse suurust või muuta projekti perioodi.".
  2) paragrahv 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 31.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01.novembril 2012.

Vahur Mäe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json