HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Nõva Kooli lasteaiarühmas

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2016, 6

Lapsevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Nõva Kooli lasteaiarühmas

Vastu võetud 11.10.2016 nr 9
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkt 5, § 30 lõike 1 ja 3, Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2,3 ja 4, alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse lastevanemate poolt Nõva Kooli lasteaiarühma (edaspidi lasteaiarühm) kulude katmise määr.

  (2) Summadeks, millest koosneb lapsevanema poolt tasumisele kuuluv lasteaiatasu, on:
  1) õppevahendite tasu, millest kaetakse osaliselt kulud laste õppe- ja kasvatustöö vahenditele;
  2) osalustasu, millest kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks;
  3) toidukulu, mille katab täies ulatuses lapsevanem.

  (3) Lühiajaline lapsehoiuteenus on alaliselt väljaspool valda elavate ja mujal lasteaias käivate või muidu koduste laste hoid 1-5 päeva jooksul kuu arvestuses.

§ 2.   Lasteaiatasu määrad

  (1) Lasteaiarühma osaliste kulude katmisel lapsevanema poolt tasutakse kuus:
  1) õppevahendite tasu 3 eurot;
  2) osalustasu 15 eurot;
  3) toiduraha toidukulu eest.

  (2) Kui ühest perest käib lasteaias kaks või enam last, siis 2. ja iga järgmise lapse õppevahendite- ja osalustasu on 50%.

  (3) Lühiajalise lapsehoiuteenuse osalustasu on 10 eurot päev.

§ 3.   Toidukulu arvestamine

  (1) Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab Nõva Kooli direktor.

  (2) Toiduraha suurus kalendrikuus leitakse ühe päeva toiduraha korrutamisel lasteaiarühma tööpäevade arvuga maksualuses kalendrikuus. Puudumisest etteteatamisel kohalkäidud päevade arvuga.

§ 4.   Õppevahendite- ja osalustasu ning lühiajalise lapsehoiu arvestus ja tasumine

  (1) Õppevahendite- ja osalustasu makstakse olenemata lasteaiarühmast puudutud päevade arvust alati täiskuu eest välja arvatud lasteaia töötajate kollektiivpuhkuse ajal, mil arvestus toimub tööpäevades.

  (2) Lapse pikaajalisel (üle ühe kuu järjest) puudumisel on lapsevanem vabastatud õppevahendite- ja osalustasu ning toiduraha maksmise kohustusest, kui lapsevanem on lapse puudumisest eelnevalt kirjalikult teatanud.

  (3) Lühiajalise lapsehoiu osalustasu arvestatakse päevades.

  (4) Õppevahendite- ja osalustasu ning toiduraha tasutakse Nõva Vallavalitsuse poolt lapsevanemale esitatud arve alusel Nõva Vallavalitsuse arvelduskontole või sularahas valla kassasse järgneva kuu 20.kuupäevaks näidates selgituses arve number või lapse nimi, kelle eest vastavad maksud tasuti.

  (5) Õppevahendite- ja osalustasu ning toiduraha tasumata jätmise korral tehakse lapsevanemale kooli direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

  (6) Õppevahendite- ja osalustasu ning toiduraha võlgnevuse korral üle kahe järjestikuse kalendrikuu toimub lapse lasteaiarühmast väljaarvamine, kusjuures lapsevanemalt nõutakse saamatajäänud hüvitis välja kohtu korras..

§ 5.   Soodustused

  Nõva Vallavalitsus võib lapsevanema põhjendatud taotluse alusel osaliselt või täielikult vabastada õppevahendite- ja osalustasu ning toidukulu maksmisest.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Nõva Vallavolikogu 19.10.2012 määrus nr 10 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Nõva kooli lasteaiarühmas“.

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017.

Peeter Kallas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json