Teksti suurus:

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2016, 23

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 20.10.2016 nr 101

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Valla põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määruses nr 61 "Jõhvi valla põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:
  1) määrusele lisatakse § 111 järgmises sõnastuses:

㤠111. Muud isikuvalimised volikogus
Muude isikuvalimiste korraldamisel lähtutakse põhimääruse § 10 lõigetes 2 – 7 sätestatust, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.“;
  2) paragrahvi 45 lõige 2 sõnastatakse:

„(2) Lisaeelarve menetletakse ja avalikustamine toimub käesoleva põhimääruse §s 43 vallaeelarve menetlemisele ja avalikustamisele ettenähtud korras.“;
  3) paragrahvi 51 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Valla õigusaktid võetakse vastu käesolevas põhimääruses sätestatud korras.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Teet Enok
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json