HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Peetri Kooli põhimäärus

Väljaandja:Kareda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2016, 25

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Peetri Kooli põhimäärus

Vastu võetud 17.05.2011 nr 6
jõustumine 20.05.2011, rakendatakse alates 01.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.201218.05.2012
19.10.2016RT IV, 26.10.2016, 1029.10.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34, § 35 lõike 2; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66; koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Peetri Kool (edaspidi kool) on Kareda Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) valitsemisalas tegutsev munitsipaalõppeasutus.

§ 2.  Kooli tegevuse aluseks on haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, koolieelse lasteasutuse seadus, nende alusel kinnitatud EV Haridus-ja Teadusministeeriumi (edaspidi haridus- ja teadusministeerium) õigusaktid, kehtiv seadusandlus, Kareda Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse õigusaktid ning käesolev põhimäärus.

§ 3.  Asutuse täielik nimetus on Peetri Kool, asukoht: Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101, e-posti aadress kool@peetri.paide.ee

§ 4.  Koolis on kolm kooliastet ning lasteaia osa alushariduse andmiseks.

[ - jõust. 18.05.2012]

§ 5.  Kooli ülesanne on luua eeldused oma elu, õppimise ja tööga toimetuleva ning ühiskonna arengule kaasaaitava isiksuse kujundamiseks.

§ 6.  Kool:

 (1) võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist;

 (2) on ühtluskool, mis loob õpilastele võimalused konkurentsivõimelise põhihariduse omandamiseks vastavalt õpilase võimetele ning koolikohustuse täitmiseks;

 (3) kooli iga järgmine klass tugineb vahetult eelmisele ning võimaldab tõrgeteta ülemineku ühest koolist teise;

 (4) nõustab vajadusel vanemaid pedagoogilistes küsimustes;

 (5) organiseerib klassivälist tegevust ja huviringe;

 (6) võib korraldada ja läbi viia kursusi, seminare, konverentse ja laagreid;Lõike tekst

 (7) võib organiseerida täiendõpet;

 (8) võib ette näha õppekavaväliseid tegevusi, mida ei tasustata kooli eelarvest (lastevanemate kulul töötavad ringid).

§ 7.  Koolil on oma eelarve, pitsat ja sümboolika, mille kasutamise kinnitab direktor.

§ 8.  Koolil on vallavolikogu poolt kinnitatud teeninduspiirkond ning vallavalitsuse poolt kehtestatud lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

§ 9.  Koolis toimub suhtlemine, õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

§ 10.  Kooli tegevuse aluseks on haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.

§ 11.  Koolil on arengukava, kus määratakse arenduse põhisuunad ja valdkonnad ning tegevuskava.

§ 12.  Kool avalikustab kooli arengukava, õppekava, põhimääruse ja kodukorra oma veebilehel ja loob koolis võimalused nendega tutvumiseks paberkandjal.

2. peatükk STRUKTUUR 

§ 13.  Kool jaguneb lasteaia- ja kooliosaks

§ 14.  Lasteaias moodustab direktor vastavalt vajadusele ja võimalusele 1,5 -7 aastastest lastest sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.

[ - jõust. 18.05.2012]

§ 15.  Kool töötab üheksa klassikomplektiga vastavas vanuses laste olemasolul või liitklassidega vastavalt seadusandlusele.

§ 16.  Kooliastmed on:

 (1) I kooliaste - 1. – 3. klass;

 (2) II kooliaste - 4. – 6. klass;

 (3) III kooliaste - 7. – 9. klass.

§ 17.  Koolis on raamatukogu.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 18.  Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks koolis on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ning põhikooli riiklik õppekava.

[ - jõust. 18.05.2012]

§ 19.  Kooli õppekavad kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ja õppenõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

§ 20.  Kool töötab oma tegevus- ja päevakava ning tunniplaani järgi, mille kinnitab direktor.

§ 21.  Lasteaia tegevus- ja päevakava eesmärgiks on kujundada inimest, kes arendab oma vaimu ja keha, hindab ilu ja headust ning hoiab loodust ja elukeskkonda.

§ 22.  Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00 – 18.00.

§ 23.  Lasteaia õppekava läbimisel annab kool välja koolivalmiduskaardi.

[ - jõust. 18.05.2012]

§ 24.  Kooli õppekavale vastavad õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud loetelust.

§ 25.  Kooli õppekirjanduse kogu kasutamist korraldab raamatukogu eest vastutav õpetaja vastavalt ametijuhendile ning lähtudes haridus-ja teadusministri määrusega kehtestatud töökorralduse alustest.

§ 26.  Õppetegevus toimub päevases õppevormis.

§ 27.  Õppeaasta algab 1. septembril ja lõppeb 31. augustil. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest. Koolivaheajad, kooli lõpueksamite korraldamise ning kooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 28.  Koolis õpetatakse A-võõrkeelena inglise keelt ja B-võõrkeelena vene keelt.

§ 29.  Direktor võib moodustada vallavalitsuse nõusolekul ning vastavalt vajadusele õpiabi- või pikapäevarühmi ja logopeedilisi rühmi.

§ 30.  Õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega ja otsuse teeb õppenõukogu.

§ 31.  Põhikooli lõpetanud saavad lõputunnistuse, tunnistuse vormi määrab haridus- ja teadusministeerium.

§ 32.  Õppe- ja kasvatustöös järgitakse kooli traditsioone.

4. peatükk LAPSED JA NENDE VANEMAD 

§ 33.  Laste lasteaeda vastuvõtt ja üleandmine lastevanematele toimub lasteaia territooriumil.

§ 34.  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogidelt igakülgset abi ja toetust.

§ 35.  Õpilaste kooli vastuvõtmine, ühest koolist teise üleminek, koolist lahkumine ja väljaheitmine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 36.  Lapse lasteaeda astumisel esitavad vanemad avalduse, lapse sünnitunnistuse ning lapse tervisetõendi. Lapse kooli astumisel esitavad vanemad avalduse, lapse sünnitunnistuse ning lapse tervisekaardi ja foto.

§ 37.  Õpilastel on õigus:

 (1) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogidelt abi;

 (2) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe, spordi

 (3) asutada koolis omavalitsusi, klubisid ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ja

 (4) saada koolist informatsiooni koolikorralduse ja õpilaste õiguste ning kohustuste kohta;

 (5) saada sotsiaalministeeriumi poolt ettenähtud korras meditsiinilist abi;

 (6) kasutada teisi seadusest tulenevaid õigusi.

§ 38.  Õpilasel on kohustus:

 (1) täita koolikohustust;

 (2) õppida vastavalt oma võimetele;

 (3) täita üldkehtivaid moraali- ja käitumisnorme;

 (4) hoida kooli vara ja ümbritsevat loodust;

 (5) osaleda vastavalt eale kooli heaks tehtavas töös;

 (6) täita kooli kodukorda ning kanda vastutust selle rikkumise eest;

 (7) täita teisi seadustest tulenevaid kohustusi.

§ 39.  Vanematel on õigus:

 (1) eelneval kokkuleppel tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;

 (2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise vastavalt oma võimetele kaasa nende tingimuste loomisele;

 (3) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogusse valitud vanemate kaudu;

 (4) tutvuda kooli õppe- ja päevakavaga ja saada teavet kooli töökorralduse kohta;

 (5) õppenõukogu otsusega mittenõustumise, samuti lapse kasvatamist ja õpetamist puudutavate ja muude vaidluste lahendamiseks pöörduda kooli direktori, hoolekogu ja kooli üle riiklikku järelevalvet teostava isiku poole;

 (6) osaleda lasteaiarühma tegevuses.

§ 40.  Vanemad on kohustatud:

 (1) looma lastele vastavad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks ja õppimiseks;

 (2) vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras tasuma lasteaias õppekulusid ja kohamaksu ning hoolekogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras tasuma toitlustuskulusid

 (3) informeerima kooli direktorit või õpetajat lapse puudumisest või lahkumisest;

 (4) kinni pidama kooli päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;

 (5) osa võtma üldkoosolekutest, rühma- ja klassikoosolekutest.

§ 41.  Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.

§ 42.  Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või teevad seda tema vanemad vastavalt kehtestatud korrale.

§ 43.  Kooli direktor kutsub kokku vanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord õppeaasta jooksul.

5. peatükk PERSONAL 

§ 44.  Koolis töötab pedagoogiline, haldus- ja abipersonal (edaspidi personal), kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor vastavuses tööseaduste ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 45.  Kooli personali koosseisu määrab direktor vastavalt hoolekogus kooskõlastatud ja vallavolikogus kinnitatud eelarvele.

§ 46.  Kooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingu, ametijuhendite ja töösisekorraeeskirjaga, mis on kooskõlas tööseadusandlusega.

§ 47.  Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 48.  Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 49.  Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

§ 50.  Lapse koduse ebarahuldava kasvukeskkonna kohta on personal kohustatud andma teavet direktorile, kes informeerib olukorrast valla sotsiaaltöötajat.

§ 51.  Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub lasteaiaõpetaja või klassijuhataja vajadusel kokku rühma või klassi lastevanemate koosoleku.

§ 52.  Pedagoogid:

 (1) loovad tingimused laste kasvamiseks, arenemiseks ja õppimiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga;

 (2) vastutavad lapse tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias või koolis viibimise ajal;

 (3) tagavad kehtiva õppekava, tegevus- ja päevakava järgimise lasteaias ning vastutavad oma aine õpetamise kvaliteedi eest koolis;

 (4) valmistavad lapsi ette kooli astumiseks;

 (5) nõustavad lapsevanemaid pedagoogilistes küsimustes;

 (6) vastutavad õppevahendite ja muu kooli vara säilimise, sihipärase kasutamise ja korrashoiu eest.

§ 53.  Muud töötajad:

 (1) tagavad kooli majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö;

 (2) tagavad laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;

 (3) tagavad kooli vara säilimise, selle korrashoiu ja täiendamise ning säästliku kasutamise;

 (4) jälgivad kooli territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendavad abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

6. peatükk JUHTIMINE 

§ 54.  Kooli juhib direktor. Direktor on kooli seadusandlik esindaja.

§ 55.  Kooli juhtkonna moodustavad direktor, huvijuht, lasteaia pedagoogide valitud esindaja. Sõnaõigusega võivad juhtkonna nõupidamistest osa võtta töötajate usaldusisik ja hoolekogu esimees.

§ 56.  Direktor:

 (1) Juhib kooli kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, õppenõukogu ja hoolekoguga;

 (2) kehtestab kooli õppekava;
[ - jõust. 18.05.2012]

 (3) koostab kooli kulude eelarve kava ja esitab selle kooskõlastamiseks hoolekogule;

 (4) vastutab vallavolikogu poolt kehtestatud korras kooli vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;

 (5) esindab kooli erivolitusteta ja teostab seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks tehinguid vallavolikogu poolt kehtestatud korras;

 (6) tunnustab ja karistab personali;

 (7) kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi;

 (8) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötaja tööle võtmisel, samuti töötamise ajal töökorra, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;

 (9) loob tingimused koostööks;

 (10) annab oma pädevuse piires käskkirju;

 (11) on aruandekohustuslik kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

§ 57.  Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ning selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

§ 58.  Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 59.  Koolil on õppenõukogu, kuhu kuuluvad kooli pedagoogid, ja pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad lasteaia pedagoogid.

§ 60.  Õppenõukogu koosolekust on õigus osa võtta kooli hoolekogu esimehel ja õpilasomavalitsuse esindajal.

§ 61.  Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

[RT IV, 26.10.2016, 10 - jõust. 29.10.2016]

§ 62.  Kooli tööks ning õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamiseks kinnitab vallavalitsus hoolekogu koosseisu.

§ 63.  Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on pedagoogide, vallavolikogu, lastevanemate, kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

§ 64.  Kooli hoolekogusse kuuluvad:

 (1) vallavolikogu esindaja;

 (2) õpetajate esindaja õppenõukogu otsusel;

 (3) viis vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate üldkoosoleku otsusel;

 (4) iga lasteaiarühma vanemate poolt õppeaasta algul valitud esindaja;

 (5) õpilasesinduse nimetatud esindaja

§ 65.  Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

§ 66.  Hoolekogu esimees esitab hoolekogu tööst aruande kord õppeaastas lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks.

7. peatükk FINANTSEERIMINE, VARA JA ARUANDLUS 

§ 67.  Kooli vara kuulub Kareda valla munitsipaalomandisse.

§ 68.  Kooli vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hoone, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

§ 69.  Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale.

§ 70.  Koolil on oma eelarve, mille tulud moodustavad eraldised Kareda valla eelarvest, lastevanematelt ning laekumised sihtfondidest, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest ja kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Kõik laekumised võetakse arvele valla eelarve tuluna. Sihtotstarbeline laekumine suurendab lasteaed-kooli eelarvet.

§ 71.  Kooli eelarve eelnõu, mis on eelnevalt heaks kiidetud hoolekogu poolt, esitatakse vallavalitsusele. Eelarve kinnitab vallavolikogu.

§ 72.  Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 73.  Kooli dokumentatsiooni peetakse vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras ja kooli asjaajamise korra alusel.

§ 74.  Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja muid aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 75.  Kooli õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning taseme üle teostatakse riiklikku järelevalvet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 76.  Kooli tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsusel seadusega sätestatud korras.

§ 77.  Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest lähtuvalt ja pärast õppeperioodi lõppu.

§ 78.  Kooli ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavolikogu vanematele ja lasteaia-kooli töötajatele viis kuud enne ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

§ 79.  Kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus õpilastele võimaluse jätkata õpinguid teises koolis.

9. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 80.  Põhimääruse muutmiseks võivad teha ettepanekuid kõik kooli töötajad, hoolekogu, vallavalitsus ja vallavolikogu.

§ 81.  Täiendus- ja muudatusettepanekud vaatab läbi ning esitab koos oma seisukohtadega ja õppenõukogu ning hoolekogu heakskiiduga vallavolikogule kinnitamiseks kooli direktor.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 82.  Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata küsimused lahendab kooli juhtkond koos hoolekogu ja vallavalitsusega.

§ 83.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 84.  Käesolev põhimäärus kehtib alates 01. septembrist 2012.

§ 85.  Määrus jõustub 20. mail 2011. a.