Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Surju Hooldekodu „Videvik” põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2018, 10

Surju Hooldekodu „Videvik” põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Surju Hooldekodu „Videvik” (edaspidi hooldekodu) on Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav hoolekandeasutus. Ööpäevane hoolekandeasutus on loodud vanuritele ja puuetega inimestele, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (2) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Isikuandmete töötlemine hooldekodus toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

  (4) Hooldekodu asjaajamise keel on eesti keel.

§ 2.   Hooldekodu nimi

  Hooldekodu ametlik nimi on Surju Hooldekodu „Videvik”.

§ 3.   Hooldekodu asukoht

  Hooldekodu asukoht on Pärnu maakond Saarde vald Surju küla, Videviku.

§ 4.   Tegevuse eesmärk

  Hooldekodu eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine kliendile (tekstis edaspidi: hoolealusele), kes tervise seisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 5.   Hooldekodu ülesanded

  (1) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu hoolealuse huvides järgmisi ülesandeid:
  1) juhendab ja abistab igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  2) loob turvalised elamis- ja hooldustingimused;
  3) tagab ööpäevaringse hoolduse ja toitlustamise vähemalt kolm korda päevas;
  4) korraldab vajadusel esmatasandi arstiabi või haiglasse paigutamise;
  5) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega, eesmärgiga võimaldada hoolealustele tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
  6) nõustab ja informeerib hoolealuste sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid;
  7) teavitab hoolealuseid nende sotsiaalsete õiguste ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistab neid vajadusel dokumentide vormistamisel;
  8) korraldab asutuses huvi- ja ühistegevust;
  9) korraldab abivahendite soetamist ja rentimist;
  10) osutab vajadusel erihoolekandeteenust (igapäevaelu toetamise teenust).

  (2) Lähtudes vajadusest võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.

  (3) Oma ülesandeid täidab hooldekodu tihedas koostöös vallavalitsuse vastava valdkonna töötajatega.

§ 6.   Hooldekodusse vastuvõtmine

  (1) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige vanuritele ja puuetega inimestele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saarde vald.

  (2) Eelisjärjekorras võetakse hooldekodusse vallas alaliselt elavaid isikuid, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

  (3) Teiste kohalike omavalitsuste rahvastikuregistri järgseid elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul, sõlmides vajadusel vastava omavalitsuse ning teenuse vajaja ja/või tema ülalpidamiskohustuslasega kolmepoolse lepingu.

  (4) Hooldekodusse vastuvõtmise aluseks on isiku või tema seadusliku esindaja kirjalik avaldus, milles põhjendatakse ära isiku hooldekodusse paigutamise vajadus ja kuidas toimub hooldekodus viibimise kulude katmine.

  (5) Hooldekodu teenuseid vajava isikuga ja/või tema esindajaga sõlmib hooldekodu juhataja hoolduslepingu.

  (6) Hoolealuste isiklikud dokumendid, rahasummad ja väärtesemed võetakse nende soovil ja kehtestatud korras vastutavale hoiule. Hoolealuste isiklike materiaalsete väärtuste arvelevõtmise, säilitamise ja väljaandmise korra kehtestab ja teeb selles muudatusi hooldekodu juhataja.

§ 7.   Hooldekodust lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Hooldekodust lahkumine toimub hoolealuse või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Hoolealune võib hooldekodust ajutiselt lahkuda juhatajaga eelnevalt sõlmitud kokkuleppe alusel.

  (3) Hoolealuse ajutised koduskäigud ei vabasta lepingulist osapoolt kohamaksu tasumisest.

  (4) Hoolealusele võimaldatakse ajutiselt haiglas (va õendus-hooldusravil) viibitud päevade eest soodustust 50% kohamaksust.

  (5) Hoolealuse võib hooldekodust välja arvata, kui:
  1) hoolealune või tema seadusjärgne või lepinguline ülalpidaja ei täida endale hoolduslepinguga võetud kohustusi kahe kuu jooksul;
  2) hoolealune ei pea kinni hooldekodus kehtestatud kodukorrast;
  3) hoolealune vajab ööpäevaringset hooldust teises hooldusasutuses.

  (6) Hooldusleping lõpeb hoolealuse surma korral.

§ 8.   Hooldekodu juhtimine

  (1) Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus. Palgafondi suuruse määrab vallavolikogu ja töötajate töötasud kinnitab asutuse juhataja vastavalt asutuse eelarvele.

  (2) Hooldekodus töötamine toimub töölepingu alusel kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab hooldekodu juhataja (edaspidi juhataja), kelle kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsus korraldab vajadusel juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (5) Juhataja:
  1) juhib hooldekodu tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  2) esindab hooldekodu kõigis õigustoimingutes, tagades õigusaktides ja põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  3) kooskõlas kehtivate õigusaktidega sõlmib, muudab, peatab või ütleb üles hooldekodu personaliga töölepinguid ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse ning töötab välja ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
  4) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
  5) töötab välja ja kinnitab hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise korra, hooldekodu kodukorra, hooldekodu töökorralduse ja tuleohutuse reeglid ning muud hooldekodu sisesed eeskirjad;
  6) tagab töötervishoiu ja tööohutuse ning tuleohutuse nõuete täitmise;
  7) annab hooldekodu sisemise töö korraldamiseks käskkirju ning muid kirjalikke ja suulisi korraldusi;
  8) teeb vallavalitsusele ettepanekuid hooldekodu töö paremaks korraldamiseks, sh hooldekodu personali koosseisu kohta;
  9) koostab ja esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti, ettepanekuid ja projektitaotlusi hooldekodu investeeringuteks;
  10) vastutab eelarve sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
  11) rakendab abinõusid hooldekodu töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  12) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) esitab vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse muutmiseks;
  14) vastutab hooldekodu valduses oleva vallavara sihtotstarbelise kasutamise, korrashoiu, kasutamise ja säilimise eest;
  15) sõlmib lepinguid isiku hooldamiseks hooldekodus ning muude teenuste osutamiseks;
  16) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  17) täidab teisi õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (6) Juhataja äraolekul asendab teda juhataja määratud isik.

§ 9.   Hooldekodu vara

  (1) Hooldekodu vara moodustavad Saarde valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, rahalised vahendid ja muu vara.

  (2) Hooldekodu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra kohaselt.

§ 10.   Rahalised vahendid

  (1) Hooldekodul on oma eelarve Saarde valla eelarve koosseisus.

  (2) Hooldekodu eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid hooldekodu poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (3) Hooldekodu arendamise eesmärgil võivad hooldekodule tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena vara võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Hooldekodu kohamaksumuse ja teenuste hinnakirja kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (5) Hooldekodu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 11.   Aruandlus

  Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 12.   Järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus, vara kasutamist kontrollivad vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

§ 13.   Hooldekodu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 14.   Hooldekodu põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Hooldekodu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 15.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 26. veebruari 2015 määrus nr 4 „Surju Valla Hooldekodu „Videvik” põhimäärus" (RT IV, 06.03.2015, 14).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json