Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Paide linna heakorraeeskiri

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2018, 13

Paide linna heakorraeeskiri

Vastu võetud 18.10.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 6 ja 361 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Paide linna heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) on kohustuslikuks täitmiseks kõigile Paide linna (edaspidi linn) territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (2) Eeskirja eesmärk on tagada linnas puhtus, heakord ja elanike turvalisus.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisted järgmises tähenduses:
  1) omanik – kinnisasja omanik või valdaja;
  2) kinnistu – kinnistusraamatusse kantud kinnisasi (maatükk koos selle oluliste osadega);
  3) risustamine – igasugune materjalide, jäätmete või muu kinnistule ebakorrapäraselt laiali laotamine ehk olukord, mis erineb piirkonna üldisest heakorrastatusest;
  4) haljasala – regulaarselt hooldatav piiratud suurusega (enamasti visuaalselt korraga haaratav) loodusliku või rajatud taimkattega ala, mille kujundus on inimese poolt loodud või mõjutatud ning on laiema üldkasutatava ala kujunduse osa;
  5) heakorratööde teostaja – avalik- või eraõiguslik juriidiline isik või füüsiline isik, kellele käesoleva eeskirjaga on pandud kohustus täita heakorratöid;
  6) avalik koht – see osa linna territooriumist, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav ning kuhu on vaba juurdepääs kõigil inimestel;
  7) kohusterritoorium – see osa tiheasustusala ühiskasutatavast territooriumist, mis sõiduteeäärsetel kinnistutel jääb kinnistu pikkuselt kinnistu ja sõidutee vahele;
  8) heakorratöö – tolmu, liiva, prahi, jäätmete, lume ja jää koristamine, lume- ja libedusetõrje, muru ja rohu niitmine, lehtede riisumine, heki pügamine, teedel liikumist takistavate puude ja põõsaste okste lõikamine, k.a mahalangenud puude koristamine;
  9) eriolukord – ilmastikuoludest tulenev teeolude oluline halvenemine;
  10) asula – lahkmejoontega piiratud haja- või tiheasustusega ala. Asulateks on linnad, külad, alevid ja alevikud;
  11) tiheasustusala – maa-ala, mis on kehtestatud üldplaneeringuga detailplaneeringu kohustusega alaks määratud;
  12) muru – lõigatud rohi ja rohuala. Rohuna käsitletakse käesoleva määruse tähenduses rohumaad, rohustut, samuti mõistetakse rohu all heintaimede üldnimetust ja rohttaimedest taimkatet;
  13) tee – liiklusseaduses välja toodud mõistes;
  14) illegaalne grafiti – omaniku ja Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) loata ehitisele ja selle olulistele osadele (näiteks seintele-, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele) kantud kritseldused ja joonistused;
  15) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda (näiteks takistab heakorra- ja teehooldustöid);
  16) tuleohtlik aeg – Päästeameti peadirektori vastavas õigusaktis sätestatud periood, mil keelatakse küttekoldevälise tule tegemine.

§ 3.   Heakorraalase töö korraldamine

  (1) Heakorraalast tööd korraldab Paide Linnavalitsuse linnamajandusosakond, kes oma korraldava tegevusega on kohustatud tagama:
  1) avalike ja munitsipaalomandis olevate territooriumide (teed, tänavad, haljasalad, pargid jne) korrashoiu, sõlmides selleks vastavaid lepinguid, tehes ettekirjutusi ja määrates kohustusi;
  2) avalikes kohtades vajalikul arvul prügikastide ja -konteinerite paigaldamise ning regulaarse tühjendamise;
  3) üldkasutatavas supelrannas heakorra ja rannainventari olemasolu;
  4) tänavatel ja teedel eestikeelsete tänava (tee) siltide paigaldamise ja korrashoiu;
  5) avalikes kohtades olevate pinkide, prügikastide, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja mängurajatiste paigalduse ja hoolduse.

  (2) Kinnistu ja sellega piirneva kohusterritooriumi heakorratöid korraldab kinnistu omanik.

§ 4.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused

  Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu territooriumi ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Vältima kinnistult pori ja prahi ning tolmu kandumist sõidu-, kõnniteele ning naaber kinnistule. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik;
  2) tegema heakorratöid kinnistuga külgneval või piirneval kohusterritooriumil. Vajaduse korral tuleb kohusterritooriumi heakorratöid teha ka korduvalt päeva jooksul;
  3) tegema heakorratöid kinnistuga piirneval kõnniteel;
  4) tiheasustusalal hoidma kõnniteed, trepid ja läbipääsud puhtad prahist, lumest ja jääst ning vajadusel teostama libedusetõrjet;
  5) tegema vajaduse korral umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu (lubatud maksimaalne kõrgus on 15 cm), pügama hekki ja põõsaid ning korraldama puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklemist. Hajaasustuse piirkonna õuemaa kõlviku ulatuses ja tiheasutusala piirkonnas korraldama rohu niitmise selliselt, et rohu kõrgus ei ületa 15 cm;
  6) kinnistu rohumaal peab olema rohi/hein niidetud vähemalt üks kord suve jooksul;
  7) hoidma korras ehitised ja nende juurde kuuluvad elemendid ning ehitusprojekti kohaselt viimistletud hoonete fassaadid (sh krohvikahjustused). Avatäited (aknad, uksed) peavad olema terved ja tagama, et ehitistesse ei ole võõrastel isikutel juurdepääsu. Fassaadile on keelatud paigaldada elemente või tehnilisi seadmeid, mis ei vasta ehitusprojektile;
  8) tihe- ja hajaasustusalal mittekasutatava ehitise omanik on kohustatud tagama hoone ohutuse ümbruskonnale (sh vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja võimaluse korral ka krundile), tagama hoone juurde kuuluva kinnistu heakorra;
  9) omama kinnistul jäätmete paigutamiseks nõuetele vastavat prügikonteinerit, kindlustama selle õigeaegse tühjendamise ja väljaveo selleks ettenähtud kohta ning pesema ja desinfitseerima seda;
  10) kinnitama hoone tänavapoolse seina või kinnistu piirde külge nähtavale kohale sildi hoone numbriga ning tagama numbri nähtavuse;
  11) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates ohuala ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud ohu kõrvaldamise kohustusest. Pärast töö lõpetamist tuleb ümbrus heakorrastada;
  12) tiheasustusalal kõrvaldama ehitistelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning kirjutised, kritseldused, grafiti jms;
  13) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  14) omama ja säilitama (5 aastat) heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendava dokumentatsiooni;
  15) prügikonteinerite paigaldamine avalikku kohta peab olema kooskõlastatud ametiasutusega või kinnistu omanikuga;
  16) hoidma korras jäätmekonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendeni vabad.

§ 5.   Põllumajandus-, metsandus- ja veoettevõtja kohustused heakorra tagamisel

  Vastavaid töid teostavad isikud on kohustatud:
  1) vältima puiste, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele;
  2) likvideerima koheselt nende poolt tekitatud reostuse, tagades sealjuures liiklusohutuse.

§ 6.   Remondi- ja ehitustöö tegija kohustused

  Remondi- ja ehitustöö tegija on kohustatud:
  1) varustama ehitusobjekti korraliku piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumist objektile;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest ning rajades veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna. Kindlustada ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras ametiasutuse loa alusel;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

§ 7.   Ajutiste aiamaade kasutamine

  Paide linna territooriumil antakse elanikele köögivilja kasvatamiseks ajutiselt kasutada munitsipaalomandis olevad maad (edaspidi aiamaa), kusjuures:
  1) aiamaa kasutusluba antakse avalduse alusel Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt tähtajaga kuni kolm aastat;
  2) kasutaja on kohustatud hoidma aiamaa ja sellega piirneva ala umbrohust ja prahist puhtana. Taimekasvatusperioodi lõppedes tuleb aiamaa koristada, jäätmed kompostida või vedada prügilasse. Ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 1. maini on lubatud tuulevaikse ilmaga aiamaa küntud või kaevatud pinnasel põletada oksi, lehti ja taimejäänuseid;
  3) aiamaa servad tuleb niita vähemalt kaks korda aastas 2 m ulatuses;
  4) aiamaale on lubatud püstitada kerge konstruktsiooniga ja korraliku välimusega kileehitisi või klaaskasvuhooneid;
  5) aiamaa kasutajatel on keelatud visata orgaanilist või muud prahti väljapoole oma aiamaa piire ning hoida teeäärsetel köögiviljamaadel sõnnikuhunnikuid, veepaake ja -tünne.

§ 8.   Aiamaa kasutamise lõpetamine

  (1) Aiamaa kasutuse ennetähtaegseks lõpetamiseks esitab kasutaja avalduse ametiasutusele.

  (2) Ametiasutus võib seoses vajadusega aiamaadena kasutusel olevat maad kasutada muul otstarbel ja lepingu lõpetada teatades maa kasutajale sellest ette vähemalt kuus kuud. Vegetatsiooniperioodil ei saa lepingut lõpetada enne saagi koristamist.

  (3) Kui aiamaad ei kasutata heaperemehelikult võib linnavalitsus maa kasutamise õiguse lõpetada, teatades sellest ette üks kuu.

  (4) Maakasutuse lõpetamisel ei hüvitata senisele kasutajale tema poolt istutatud marjapõõsaste või viljapuude ning kileehitiste ega klaaskasvuhoonete maksumust.

§ 9.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus üritus korraldati, puhastama hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse korraldamise loal määratud tähtajaks.

§ 10.   Puude raiumine Paide linnas

  Puude raiumisel lähtuda Paide linna üksikpuu raiumise tingimustest ja korrast.

§ 11.   Tehnovõrgu omaniku ja haldaja kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega või haljasalaga ühes tasapinnas;
  3) likvideerima vee- või kanalisatsioonitorude ning muude kommunikatsioonide avariidest põhjustatud antisanitaarse seisukorra.

§ 12.   Nõuded küttekoldevälise tule tegemisel

  Küttekoldevälise tule tegemisel lähtutakse tuleohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetest.

§ 13.   Keelatud tegevused Paide linna avalike kohtade kasutamisel

  Paide linna avalikes kohtades on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms, ja teha illegaalset graffitit (näiteks hoone seintele, piirdeaiale, mänguväljakule, prügikastile, pingile, teele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooniehitisele, ühistranspordi sõidukile jne) või kahjustada ehitisi ja objekte muul viisil;
  2) kahjustada, lõhkuda või paigaldada ümber pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmekonteinereid, lillekast, pink, valgusti vms);
  3) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid, paigaldada lillevaase ja -kaste, jäätmekonteinereid, pinke, piirdeid, kuulutustahvleid ning teisi teisaldatavaid väikevorme ilma ametiasutuse loata;
  4) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  5) ladustada ja hoida kütte-, ehitus- või muid materjale väljaspool kinnistu piiri või korratult õue tänavapoolses osas, laduda neid vastu piirdeaedu või puid. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jms mahalaadimine üldkasutatavale maa-alale tingimusel, et ei takistata jalakäijate ega sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul. Avalikes kohtades ehitusmaterjali ladustamine peab olema ametiasutusega kooskõlastatud;
  6) parkida romusõidukit (sõidukõlbmatut sõidukit) avalikul teel, parklas või muul üldkasutataval alal;
  7) pesta sõidukit linna siseveekogude vahetus läheduses või reostada veekogu muul moel;
  8) risustada veekogusid ja nende kaldaid;
  9) põletada jäätmeid ja kulu, välja arvatud oksad ning kütta koldeid ohtliku või õhku saastava küttega;
  10) ladustada sõnnikut avalikult kasutatavale teele lähemal kui 20 m;
  11) sõita spordirajatistel (sh suusa-, jooksu- ja terviseradadel) mootorsõidukitega (v.a raja või rajatise hoolduseks tehtavad sõidud);
  12) sõita mootorsõidukitega või parkida neid ja haagist jalgteel, hooldus- ja haljasalal, pargis, laste mänguväljakul, staadionil ja teistes kohtades, mis pole selleks ette nähtud (v.a omaniku või haldaja loal);
  13) sõita pinnatud ja asfaltkattega teedel roomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega või kahjustada avalikult kasutatava tee teekatet ja katendit mis tahes viisil;
  14) teha lõket avalikus või selleks mitte ettenähtud kohas ning Päästeameti kooskõlastuseta. Kooskõlastus peab sisaldama lõkke tegemise asukohta ning vastutava isiku kontaktandmeid;
  15) paigutada lund ja jääd kõnni- või kergliiklusteele kinnistute hooldustööde teostamise käigus, v.a juhul, kui liiklejatele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi ning loopida lund sõiduteele. Erandkorras on lubatud heakorratööde käigus lume paigutamine kõnniteele tingimusel, et jalakäijate liiklemine korraldatakse ohutult ümber ja lumi teisaldatakse 24 tunni jooksul;
  16) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti metsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  17) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada korterelamu akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid (v.a lillekonteinerid, termomeetrid ja jõulukaunistused) ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  18) lasta reovett sademevee kraavi või -kanalisatsiooni ning reostada või risustada neid muul viisil, samuti ajada sademevee kraav kinni või paigutada torusse ilma ametiasutuse kooskõlastuseta;
  19) paigaldada või ümber tõsta pinke, tõkkepiirdeid, teadetetahvleid, viitasid, vitriine ja muid väikevorme avalikus ruumis ilma ametiasutuse kooskõlastuseta;
  20) paigaldada prügikonteinereid, küttepuid ja ehitusmaterjale väljaspool kinnistu piire, kui see pole kooskõlastatud ametiasutusega. Samuti on keelatud paigutada neid õues korratult, laduda vastu kasvavaid puid ja piirdeaedu;
  21) paigutada avalikku prügikonteinerisse selleks sobimatuid esemeid, nagu näiteks vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka ja radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, samuti jätta sulgemata prügikonteineri kaas;
  22) kasutada mürkainet ja pestitsiide kasutuseeskirja ja ohutuseeskirja vastaselt;
  23) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  24) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitteettenähtud avalikku kohta.

§ 14.   Vastutus

  (1) Eeskirja täitmise üle teostab järelevalvet ametiasutus.

  (2) Kui eeskirja rikkumisega põhjustati oht inimese elule või tervisele või looduskeskkonnale, vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 sätestatud korras.

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Paide Linnavolikogu 18.05.2006 määrus nr 17 „Paide linna heakorraeeskirja kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paide Vallavolikogu 28.04.2011 määrus nr 5 „Heakorra- ja kaevetööde eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Roosna-Alliku Vallavolikogu 27.03.2008 määrus nr 6 „Roosna-Alliku valla heakorra eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.   Määrus jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json