Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2018, 16

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Vastu võetud 18.10.2018 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord (edaspidi kord) sätestab Paide linna haldusterritooriumil elavatele või tegutsevatele noortele või noorteühingutele omaalgatusprojektide teostamiseks Paide linna eelarvest toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Toetust võib taotleda noorte mittetulundusühing, noortegrupp või vähemalt 14-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 14- kuni 18-aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel.

  (3) Toetust antakse noortele suunatud ürituste korraldamiseks, huvitegevuse paremaks viljelemiseks, erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiseks, noorteühenduste poolt läbiviidavate projektide kaasrahastamiseks.

  (4) Taotluse ja aruande vormi kinnitab Paide Linnavalitsus täitevorganina (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Paide linna noortevolikogule (edaspidi noortevolikogu) vormikohase allkirjastatud taotluse.

  (2) Taotlus tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne projekti teostamist.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Noortevolikogu kontrollib esitatud taotluse korrektsust ja vastavust määruses sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused antud tähtajaks. Juhul kui taotleja ei kõrvalda puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata, millest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

  (2) Esitatud taotlusi vaatab noortevolikogu läbi istungil.

§ 4.   Toetuse andmise otsustamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Nõuetele vastava taotluse esitab noortevolikogu linnavalitsusele koos ettepanekuga toetamiseks osaliselt või täielikult või toetuse andmisest keeldumiseks. Toetuse andmise, toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsustab linnavalitsus. Eelarveliste vahendite puudumisel linnavalitsus projekte ei toeta.

  (2) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt. Projektis, mille läbiviimiseks toetust taotleti, hinnatakse eelkõige uudsust ning laialdast ja positiivset mõju noortele.

  (3) Linnavalitsus otsus vormistatakse korraldusega.

  (4) Linnavalitsuse korralduse toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta ning lepingu edastab linnavalitsus taotlejale 10 tööpäeva jooksul linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates.

  (5) Lepingu toetuse saaja seadusliku esindajaga, noortegrupi teovõimelise esindajaga või mittetulundusühinguga sõlmib linnapea.

§ 5.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta noortevolikogule vormikohase aruande 45 päeva jooksul alates toetuse eraldamise aluseks oleva tegevuse või korraldatud ürituse lõppemisele järgnevast päevast.

  (2) Aruanne esitatakse noortevolikogule. Noortevolikogu kontrollib toetuse sihipärast kasutamist ning edastab aruande koos otsusega Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) vastava valdkonna ametnikule.

  (3) Toetuse sihipärase kasutamise lõppkontrolli teostab ametiasutus, kellel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid, seletusi, vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (4) Ametiasutusel on õigus nõuda toetus tagasi kui:
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet;
  2) toetuse saaja esitas taotlemisel valeandmeid;
  3) toetust ei kasutatud sihtotstarbeliselt;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Paide Linnavolikogu 20.03.2014 määrus nr 6 „Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json