SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2018, 18

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 18.10.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 38 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) osutamise ja kulude katmise korra Tori vallas.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sihtgrupp

  (1) Teenust osutatakse Tori vallas alaliselt elavale puudega inimesele (sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses) või eakale isikule (edaspidi teenuse kasutaja), kes on kantud rahvastikuregistrisse Tori valla elanikuna ja kes erivajaduste tõttu ei saa kasutada isiklikku või ühistransporti ning ei ole suuteline iseseisvalt sõitma avalikke teenuseid pakkuvatesse asutustesse, kooli või tööle Tori valla või Pärnu linna piires.

  (2) Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul, võib osutada teenust ka lõikes 1 nimetamata isikule.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata piirkondadesse sõitmiseks on vajalik sõlmida erikokkulepe.

§ 3.   Teenuse osutamine

  (1) Teenust osutatakse üldjuhul Tori Vallavalitsuse tööpäevadel ja ametlikul tööajal.

  (2) Mõjuval põhjusel või isiku vajadustest lähtuvalt võib teenuse osutaja teenust osutada ka töövälisel ajal.

  (3) Juhul kui Tori Vallavalitsuse kasutuses olevad transpordivahendid ei võimalda kliendi transporti tema tervisliku seisundi tõttu või on muul põhjusel otstarbekas tellida teenus kolmandalt isikult, korraldab vallavalitsus teenuse tellimise teistelt teenusepakkujatelt.

  (4) Tori Vallavalitsus kehtestab ohutu töötamise korra ning tagab selle kättesaadavuse teenust kasutavale isikule ja teenust vahetult osutavale isikule.

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Taotlus teenuse saamiseks esitatakse piirkondlikule sotsiaaltöö spetsialistile või puudega lapsele teenuse taotlemisel lastekaitsetöötajale hiljemalt 5 tööpäeva enne teenuse kasutamist kirjalikult, (vorm lisatud) või suuliselt. Taotluses märgitakse teenuse saaja isikuandmed, sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus.

  (2) Korduv taotleja, kes on õigustatud teenust saama ja kellele teenuse osutamine on otsustatud, võib korduvaid sõite kokku leppida avahooldustöötajaga.

  (3) Otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb taotlust menetlev piirkondlik sotsiaaltöö spetsialist või puudega laste puhul lastekaitsetöötaja.

  (4) Taotluse teenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui:
  1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
  2) ) korduvtaotlejal on Tori Vallavalitsuse ees võlgnevusi;
  3) isik on jätnud korduvalt teenuse vajaduse äralangemisel taotluse tühistamata.

  (5) Teenuse osutamisest või teenuse osutamisest keeldumisest teavitatakse taotlejat esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

§ 5.   Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse hinna kehtestab Tori Vallavalitsus.

  (2) Teenuse kasutaja tasub teenuse eest vastavalt sõidu marsruudi pikkusele kilomeetrites ja kehtestatud hinnale.

  (3) Teenuse eest tasumisel arvestatakse marsruudi pikkuseks vahemaad kilomeetrites alates teenuse saamise algpunktist sihtpunkti ja tagasi algpunkti.

  (4) Teenuse taotleja õigustatud saatjalt ei võeta tasu teenuse eest. Saatjal on kohustus abistada teenuse saajat kogu teenuse osutamise vältel ning aidata teenuse saajat liikumisel hoonesisesest asukohast (kodust, haiglast vm) teenust osutava sõidukini.

  (5) Teenuse osutamisel läbitud kilomeetrite kohta peab arvestust teenuse osutaja, kes esitab Tori Vallavalitsusele teenuse osutamise kohta sõitude arvestuslehe (vorm lisatud).

  (6) Teenuse kasutaja tasub teenuse eest arve alusel ülekandega Tori Vallavalitsuse arvelduskontole või sularahas teenuse osutajale.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ 9. jagu „Sotsiaaltransporditeenus“;
  2) Sindi Linnavolikogu 10.03.2016 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ 9. jagu „Sotsiaaltransporditeenus“;
  3) Tori Vallavolikogu 20.04.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 20;
  4) Sauga Vallavolikogu 24.09.2015 määrus nr 11 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. detsembril 2018.

Enn Kuslap
volikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Sõitude arvestuslehe vorm

/otsingu_soovitused.json