Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikmetele volikogu osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2021, 11

Volikogu liikmetele volikogu osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 14.10.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele, aseesimeestele ja liikmetele ning volikogu komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu või hüvituse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise põhimõtteid.

§ 2.   Volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitus (tasu)

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning esimehe ülesannete täitmise eest hüvitust (tasu) 2500 eurot kuus. Volikogu esimehele hüvitatakse kuludokumentide alusel volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused kuni 20% volikogu esimehele määratud hüvitusest (tasust).

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning volikogu aseesimehe ülesannete täitmise eest hüvitust (tasu) 400 eurot kuus.

§ 3.   Linnavolikogu liikme tasu

  (1) Volikogu alatise komisjoni ja revisjonikomisjoni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 400 eurot kuus.

  (2) Volikogu fraktsiooni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 300 eurot kuus.

  (3) Volikogu liikmele, välja arvatud volikogu esimees, aseesimees, alatise komisjoni, revisjonikomisjoni ja fraktsiooni esimees, makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 125 eurot kuus.

§ 4.   Volikogu komisjoni liikme tasu

  (1) Volikogu komisjoni liikmele, välja arvatud volikogu esimees, aseesimees, alatise komisjoni, revisjonikomisjoni ja fraktsiooni esimees, makstakse komisjoni töös osalemise eest tasu 50 eurot kuus ühe komisjoni kohta.

  (2) Komisjoni liikmele komisjoni koosolekul mitteosalemisel tasu ei maksta.

§ 5.   Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine

  (1) Volikogu liikme, sh volikogu esimehe ja aseesimehe lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Volikogu aseesimehele, liikmele ja komisjoni liikmele hüvitatakse muud volikogu ülesannete täitmisel tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused volikogu esimehe otsustuse alusel.

§ 6.   Tasu ja hüvituse väljamaksmine

  (1) Tasu makstakse välja kantselei eelarves selleks ettenähtud summadest.

  (2) Komisjoni liikmele on tasu väljamaksmise aluseks komisjoni koosolekust osavõtjate registreerimisleht.

  (3) Tasu makstakse välja üks kord kuus järgneva kuu 3. kuupäeval.

  (4) Lähetuskulud ning muud hüvitused makstakse välja vastavalt volikogu esimehe otsustusele. Volikogu esimehele makstakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitus välja vastavalt volikogu eestseisuse otsusele.

§ 7.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 13.11.2017 määrus nr 1 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aastal Pärnu Linnavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json