HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tabivere Lasteaia Rõõmula põhimäärus

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.10.2022, 14

Tabivere Lasteaia Rõõmula põhimäärus
[RT IV, 26.10.2022, 12 - jõust. 29.10.2022]

Vastu võetud 25.03.2021 nr 6
RT IV, 06.04.2021, 25
jõustumine 09.04.2021, rakend. alates 01.09.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2021RT IV, 26.10.2022, 1229.10.2022

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus“ § 27 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tabivere Lasteaed Rõõmula (edaspidi: lasteasutus) on Tartu Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) hallatav asutus.
[RT IV, 26.10.2022, 12 - jõust. 29.10.2022]

  (2) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (3) Lasteasutuse asukoht on Tuuliku tn 11, Tabivere alevik, Tartu vald, 49127 Tartu maakond.

§ 2.   Struktuur

  Lasteasutuse struktuur on määratud Tartu valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (e-keskkond ARNO) laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra alusel.

§ 3.   Sümboolika

  (1) Lasteasutusel on oma sümboolika.

  (2) Lasteasutusel on oma nime ja sümboolikaga dokumendiplangid.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 4.   Tegevuse eesmärk

  Lasteasutuse tegevuse eesmärk on võimaldada hoidu ja alushariduse omandamist ühe aasta ja kuue kuu kuni seitsme aasta vanustele lastele ja lastele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

§ 5.   Ülesanded

  Lasteasutuse ülesanded on:
  1) luua lapse vanusele vastavad tingimused ja võimalused lapse hoidmiseks;
  2) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks lapse ealisi, soolisi ning individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades;
  3) luua tingimused ja võimalused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks, korraldada logopeedilist nõustamist ning pakkuda vajadusel teisi tugi- ja nõustamisteenuseid;
  4) luua lapsele tingimused ja võimalused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennast usaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  5) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  6) tagada lapse lasteasutuses viibimise ajal tema vaimne ja füüsiline turvalisus ning tervise kaitse;
  7) korraldada õigusaktides sätestatud nõuete ja tervisliku toitumise põhimõtete alusel laste toitlustamist vastavalt päevakavale;
  8) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd vanemate, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna, teiste koolieelsete lasteasutuste ja muude organisatsioonidega.

3. peatükk Lasteasutuse juhtimine 

§ 6.   Lasteasutuse direktor

  (1) Lasteasutust juhib direktor.

  (2) Direktor:
  1) tagab lasteasutuse tulemusliku töö ja juhib lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) vastutab oma pädevuse piires lasteasutuse tegevuse eesmärkide ja ülesannete elluviimise, lasteasutuse üldseisundi, õppe- ja kasvatustegevuse, arendustegevuse ning lasteasutuse kasutuses oleva vallavara heaperemeheliku, eesmärgipärase, otstarbeka ja säästliku kasutamise ja majandamise eest ning hoolitseb vallavara võimalikult pikaajalise säilimise ja korrashoiu eest;
  3) esindab lasteasutust ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades lasteasutuse ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  4) korraldab lasteasutuse õppekava ja arengukava koostamist ja elluviimist, lasteasutuse sisehindamist ning tagab lapse arengut toetava õppekeskkonna kujundamise;
  5) korraldab õigusaktide alusel laste vastuvõtmise lasteasutusse ja sealt väljaarvamise;
  6) korraldab õigusaktides sätestatud nõuetele vastavalt hariduslike erivajadustega laste õppe- ja kasvatustegevust;
  7) teavitab lapsevanemaid muudatustest lasteasutuse töökorralduses;
  8) otsustab personalivajaduse üle, kinnitab õigusaktides sätestatud korras lasteasutuse töötajate koosseisu, on töötajate jaoks tööandja esindaja;
  9) loob lasteasutuse töötajatele töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad töötingimused;
  10) koostab ja kehtestab õigusaktides ettenähtud pädevuse piires lasteasutuse tegevust reguleerivad dokumendid (korrad, juhendid, juhised jne);
  11) korraldab isikuandmete kaitset ja avalikule teabele juurdepääsu, samuti teabele juurdepääsupiirangute kehtestamise;
  12) korraldab lasteasutuse eelarve taotluse koostamise ja selle esitamise vallavalitsusele ning vastutab eelarve nõuetekohase täitmise eest;
  13) tagab riigiasutuste, vallavalitsuse ja selle struktuuriüksuste nõutud aruannete koostamise ja esitamise ning lasteasutuse, laste ja pedagoogidega seotud andmete kandmise kohustuslikesse andmekogudesse ja infosüsteemidesse;
  14) koordineerib lasteasutuse osalemist siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides ja programmides ning tagab nende kaudu vallale võetud kohustuste tulemusliku täitmise;
  15) täidab muid ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 7.   Lasteasutuse hoolekogu

  (1) Hoolekogu koosseis:
  1) lastevanemate koosolekul valitud iga rühma lastevanemate esindaja;
  2) pedagoogilise nõukogu koosolekul valitud õpetajate esindaja;
  3) Tartu Vallavolikogu (edaspidi: vallavolikogu) poolt nimetatud esindaja.

  (2) Lapsevanemad valivad oma esindaja hoolekogusse igal aastal õppeaasta algul.

  (3) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (4) Hoolekogu pädevus on sätestatud koolieelse lasteasutuse seaduses, teistes lasteasutuse tegevust reguleerivates õigusaktides ja käesolevas põhimääruses.

  (5) Hoolekogu töökorralduse aluseks on vallavalitsuse kinnitatav hoolekogu põhimäärus.

4. peatükk Õppe- ja kasvatustegevuse alused 

§ 8.   Õppekava

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor käskkirjaga pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 9.   Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

  (1) Lasteasutusel on lasteasutuse tegevuskava ja igal rühmal päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, lasteasutuse õppekava, laste vanust, arenguvajadusi ning paikkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

  (2) Lasteasutuse tegevuskava ja rühmade päevakavad kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 10.   Kodukord

  Lasteasutusel on kodukord, mille koostab direktor ja esitab kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule. Lasteasutuse kodukorras nähakse muuhulgas ette:
  1) rühma tegevustes osalemise korraldus;
  2) laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise kord;
  3) laste tervise kaitsmiseks ja haiguste ennetamiseks rakendatavad meetmed.

5. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 11.   Laste õigused

  Lapsel on õigus:
  1) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise, sealhulgas kavandada oma tegevust ja osaleda valikute tegemisel;
  2) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 12.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua laps lasteasutusse e-keskkonnas ARNO kinnitatud koha kasutamise alguspäevast;
  2) tuua laps lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal, järgides lasteasutuse päevakava;
  3) saada pedagoogilt regulaarselt teavet lapse arengu ja õppimise kohta;
  4) olla kaasatud õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisse ja läbiviimisse;
  5) nõuda mõistlikkuse piires vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  6) saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  7) tutvuda lasteasutuse õppe-, tegevus- ja päevakavaga, kodukorraga, menüü ja muude lasteasutuse tegevust reguleerivate dokumentidega;
  8) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  9) saada lasteasutusest teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse ning oma õiguste kohta;
  10) pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse direktori, hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja vallavalitsuse poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja lasteasutuses alushariduse omandamiseks;
  2) pidama kinni lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma õigusaktide alusel kohatasu ja toitlustamise eest;
  4) täitma lasteasutuse kodukorda, vallavalitsuse kehtestatud koha kasutamise tingimusi ning kandma vastutust nende rikkumise eest;
  5) informeerima lasteasutust enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  6) informeerima lasteasutust lapse eripäradest ja tervisehäiretest, sealhulgas nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine;
  7) hoiduma lasteasutuse kasutuses olevate esemete kahjustamisest.

§ 13.   Koostöö vanemaga

  (1) Lasteasutuse pedagoogid teevad vanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

  (2) Pedagoog teavitab regulaarselt vanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.

  (3) Lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks viib pedagoog vanemaga vähemalt üks kord õppeaastas läbi arenguvestluse, kus annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest, selgitab välja vanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes ning lepitakse kokku koostöö lapse arengu toetamisel.

  (4) Vanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatustegevuse kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele rühma vanemate koosolekute ja hoolekogu koosolekute kaudu.

6. peatükk Lasteasutuse töötajad 

§ 14.   Lasteasutuse töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteasutuse töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud töölepingus (sealhulgas ametijuhendis) ja töökorralduse reeglites, lasteasutuse kodukorras, seadustes ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktides.

  (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.

  (3) Õpetajate kohustus on toetada lasteasutuse õppekava alusel lapse arengut lapse arenguvajadustest lähtuvalt, järgides seejuures lasteasutuse tegevuskava ja rühma päevakava. Õpetajad on kohustatud nõustama vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (4) Tugispetsialistide kohustus on pakkuda lapsele vajalikke tugiteenuseid.

  (5) Lasteasutuse teiste töötajate kohustus on tagada lasteasutuse häireteta ja tulemuslik töö, asjaajamise korraldamine, heaperemehelik majandamine, vallavara ja muude esemete säilimine ning korrasolek.

  (6) Lasteasutuse töötajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (7) Lasteasutuse töötajatel on õigus:
  1) täiendada oma erialaseid või pedagoogilisi teadmisi vastavalt töölepingu seadusele ja täiskasvanute koolituse seadusele;
  2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  3) esitada lasteasutuse direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ning pöörduda oma õiguste kaitseks vallavalitsuse poole.

  (8) Lasteasutuse töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

7. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 15.   Lasteasutuse eelarve ja raamatupidamise korraldus

  (1) Lasteasutuse eelarve kinnitab vallavolikogu vallaeelarve osana.

  (2) Lasteasutuse raamatupidamist korraldab vallavalitsuse raamatupidamine koostöös direktoriga.

§ 16.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteasutuse asjaajamise ja aruandluse aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid, valdkonna eest vastutava ministri määrused ja lasteasutuse asjaajamise kord.

  (2) Lasteasutuse arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest vastutab direktor.

§ 17.   Järelevalve

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haldusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Lasteasutuse tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

  (3) Tervisekaitsenõuete järgimise üle teostab vastavalt oma pädevustele haldusjärelevalvet Terviseamet.

8. peatükk Lõppsätted 

§ 18.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitab ja muudab vallavolikogu lasteasutuse direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

§ 19.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 01.09.2021.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json