HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Pajusi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2012, 1

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 22.11.2007 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse Pajusi valla koolieelsetesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise tingimused.

  (2) Arvestust laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab haridusasutuse juhataja.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse koha taotlemine

  (1) Lapsi võetakse koolieelsesse lasteasutusse vanema kirjaliku avalduse alusel kui laps ise ja vähemalt üks vanematest on kantud Pajusi valla elanike registrisse. Avaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) perearsti vormikohase tõendi;
  2) lapse sünnitunnistuse;
  3) vajadusel lapse erivajadusi kinnitava dokumendi (olemasolul).

  (2) Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puudub vaba koht, jääb laps lasteasutuses kohataotlejana järjekorda. Lapse vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaeda võtta ka teise omavalitsuse registrisse kantud lapsi.

§ 3.   Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lapsi võetakse koolieelsesse lasteasutusse vabade kohtade olemasolul vastavates vanuse rühmades vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale.

  (2) Koolieelse lasteasutuse rühmadesse võtmisel on eelised lastel, kes on kantud Pajusi valla elanike registrisse laste suhtes, kes on kantud teiste omavalitsusüksuste registrisse.

  (3) Koolieelse lasteasutuse juhataja komplekteerib rühmad 05. septembriks ning kinnitab rühmade nimekirjad 10. septembriks ning esitab nimekirjad vallavalitsusele 20. septembriks.

  (4) Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab juhataja vanemale käesolevat korda, koolieelsele lasteasutusele kehtestatud osalustasu määra ja koolieelse lasteasutuse kodukorda.

  (5) Vanemal on õigustutvuda koolieelse lasteasutuse põhimäärusega ja muude lasteasutust puudutavate õigusaktidega ning saada teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 4.   Koolieelse lasteasutuse teenuste eest tasumine

  Vanem on kohustatud tasuma osalustasu ja toiduraha teenuse tarbimisele järgneva kuu 25. kuupäevaks.

§ 5.   Koolieelsest lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise aluseks on:
  1) vanema või ametliku hooldaja kirjalik avaldus;
  2) lapse kooliminek;
  3) lapse puudumine väljaspool vanemate puhkuse aega meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui 30 tööpäeva 2 kuu jooksul;
  4) toidukulu ja vanema poolt kaetav osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist;
  5) koolieelse lasteasutuse kulude arvete tasumata jätmine Pajusi valla elanike registrisse kandmata lapse eest.

  (2) Otsuse lapse koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise kohta teeb lasteasutuse juhataja.

  (3) Lapse väljaarvamisest teatab juhataja vanemale kolme päeva jooksul väljaarvamise otsuse jõustumisest alates väljastusteatega kirja teel või annab vastava kirjaliku teate vanemale allkirja vastu.

  (4) Lapse lahkumisel koolieelsest lasteasutusest on vanem kohustatud tasuma kõik kulud (toiduraha ja osalustasu) kuni lapse lahkumise kuupäevani.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. novembril 2007. a.

Reet Alev
vallavanem

Merike Sumla
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json