HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse, munitsipaalkooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine

Koolieelse lasteasutuse, munitsipaalkooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2013, 71

Koolieelse lasteasutuse, munitsipaalkooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine

Vastu võetud 24.07.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, huvikooli seaduse § 15 lg 1, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja 4, Anija valla põhimääruse § 32 p 3, Anija Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 36 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Anija Vallavalitsusele“ § 1 alusel.

1. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine 

§ 1.   Koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteasutus), munitsipaalkooli ja huvikooli (edaspidi kool) direktori (edaspidi direktor) vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi (edaspidi konkurss) korras, mille kuulutab välja Anija Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Konkurss kuulutatakse välja, kui direktori ametikoht on vaba.

§ 3.   Konkursiteade avaldatakse Anija valla kodulehel ja kohalikus ajalehes Sõnumitooja arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat konkursiteate avaldamise päevast arvates.

§ 4.   Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate Anija valla kodulehel avaldamise kuupäevast.

§ 5.   Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1) lasteasutuse või kooli nimi ja aadress,

  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus,

  3) direktori kandidaadile esitatavad nõuded,

  4) avalduse esitamise tähtaeg ja koht,

  5) komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

§ 6.   Kandidaat esitab vallavalitsusele järgmised dokumendid:

  1) kirjalik avaldus,

  2) elulookirjeldus,

  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,

  4) konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

§ 7.   Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldus koos teiste konkursiteates avaldatud dokumentidega laekub vallavalitsusele hiljemalt konkursiteates märgitud avalduse esitamise tähtajaks.

§ 8.   Kandidaatide poolt esitatud dokumendid kogutakse ja säilitatakse konkursi komisjoni poolt.

2. peatükk Komisjoni moodustamine ja töökord 

§ 9.   Konkursi viib läbi konkursi komisjon (edaspidi komisjon), mille koosseisu (sh esimehe ja sekretäri) kinnitab vallavalitsus.

§ 10.   Vallavalitsuse moodustatud komisjon on vähemalt kolmeliikmeline.

§ 11.   Komisjoni töövorm on koosolek.

  (1) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (2) Komisjonil on õigus kasutada kandidaatide dokumentide hindamisel eksperte.

§ 12.   Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 13.   Kandidaatide esitatud dokumentidega saavad komisjoni liikmed tutvuda CV-Keskuse portaalis vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist.

3. peatükk Konkursi läbiviimine 

§ 14.   Komisjoni esimene koosolek

  (1) Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku 10 tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

  (2) Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor võivad toimuda side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel koosolekut kokku kutsumata.

  (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) kuulatakse ära või saadetakse elektrooniliselt komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
  2) viiakse läbi konkursi esimene dokumendivoor;
  3) kinnitatakse kandidaatide hindamise viis (dokumendivoor, vestlusvoor, täiendav kirjalik ülesanne) ning otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv,
  4) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht,
  5) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

§ 15.   Dokumendivoor

  (1) Dokumendivoorus hindab komisjon kandidaatide ametikohale vastavust esitatud dokumentide alusel. Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu otsuse, kas lubada kandidaat vestlusvooru või tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (2) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, ning selle poolt peavad hääletama kõik koosolekust osavõtvad komisjoni liikmed.

  (3) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab sekretär komisjoni otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

§ 16.   Vestlusvoor

  (1) Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut.

  (2) Komisjoni esimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

  (3) Vestlusvooruks kokkukutsutud komisjoni koosolek on kinnine.

  (4) Vestlusvooruks kokkukutsutud koosolekul kinnitab komisjon dokumendivooru tulemused ning otsustab vestluse läbiviimise korra.

  (5) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (6) Vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

§ 17.   Kandidaadil on õigus:

  (1) saada vallavalitsuselt lisateavet lasteasutuse või kooli tegevusest, külastada lasteasutust või kooli ning tutvuda hoone, materiaal- tehnilise baasi olukorraga ja personaliga;

  (2) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;

  (3) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;

  (4) saada teavet tema kohta tehtud otsuse osas.

4. peatükk Komisjoni otsus 

§ 18.   Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest. Side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel toimuvast koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

§ 19.   Direktori valimine

  (1) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel istungil.

  (2) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel.

  (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

  (4) Kui ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enim hääli saanud kandidaatide vahel.

  (5) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (6) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, loetakse konkurss luhtunuks.

  (7) Kui komisjoni liige on esitatud kandidaadiga lähisugulane- või hõimlane, on ta kohustatud enne hääletamist ja ühisotsuse tegemist sellest viivitamatult teatama komisjonile ning loobuma otsuse tegemisest (Korruptsioonivastasest seadusest tulenevalt).

§ 20.   Komisjoni otsus

  Vestlusvooru (täiendava kirjaliku ülesande) tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

§ 21.   Mittevalituks ja koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjoni sekretär komisjoni otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

§ 22.   Ametikohale valituks tunnistatud lasteasutuse või kooli direktori kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees vallavalitsusele otsuse tegemisele järgneval tööpäeval ettepaneku isiku ametisse kinnitamiseks.

§ 23.   Komisjon koostab vallavalitsusele sobivaks tunnistatud lasteasutuse või kooli direktorite kandidaatide esitamise järjekorra.

§ 24.   Otsuse vaidlustamine

  (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest kaebus vallavanemale.

  (2) Vallavanem vaatab kaebuse läbi ühe nädala jooksul ja teeb ühe järgmistest otsustest:
  1) jätta kaebus rahuldamata;
  2) tühistada komisjoni otsus ja kohustada komisjoni läbi viima uus dokumendi- või vestlusvoor;
  3) tühistada komisjoni otsus ja kuulutada välja uus konkurss, kui dokumendi- või vestlusvooru läbiviimine ei ole võimalik või otstarbekas.

§ 25.   Töölepingu sõlmimine

  (1) Vallavanem sõlmib komisjoni poolt esitatud ning vallavalitsuse poolt ametisse kinnitatud kooli ja lasteasutuse direktoriga töölepingu, kuid mitte enne viie tööpäeva möödumist komisjoni otsuse tegemise päevast.

  (2) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumisest;
  2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (3) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 2 nimetatud asjaoludel töölepingut on komisjoni ettepaneku alusel vallavanemal õigus sõlmida tööleping samal konkursil osalenud järgneva kandidaadiga.

§ 26.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust;
  3) komisjon ei leidnud sobivat kandidaati;
  4) ühegi kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (2) Komisjon esitab vallavalitsusele motiveeritud otsuse konkursi luhtunuks tunnistamiseks.

  (3) Kui konkurss loetakse luhtunuks kuulutatakse hiljemalt kolme nädala jooksul välja uus konkurss.

§ 27.   Juhul kui konkursile laekub üks sooviavaldus, on komisjonil õigus teha vallavalitsusele ettepanek uue konkursi väljakuulutamiseks.

§ 28.   Konkursi teistkordsel ebaõnnestumisel on vallavanemal õigus määrata lasteasutuse või kooli direktori kohusetäitjaks nõuetele vastav isik kuni üheks õppeaastaks, mille järel kuulutatakse välja uus konkurss.

§ 29.   Tunnistada kehtetuks:

  1) Anija Vallavalitsuse 04.03.2008 määrus nr 3 „Koolieelse lasteasutuse juhataja, munitsipaalkooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise kord“.

  2) Anija Vallavalitsuse 19.05.2009 määrus nr 3 „Koolieelse lasteasutuse juhataja, munitsipaalkooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise korra muutmine“.

§ 30.   Määrus jõustub 27. juulil 2012.

Tiit Tammaru
Vallavanem

Annika Voosel
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json