KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Videovalve teostamist reguleeriv kord Anija vallas

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2013, 73

Videovalve teostamist reguleeriv kord Anija vallas

Vastu võetud 24.04.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1, isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 1, § 25, korrakaitseseaduse § 17, § 18, § 22 lg 2, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku alusel.
Käesolev kord reguleerib Anija Vallavalitsuse poolt korraldatud videovalve paigaldamise ja videovalve käigus saadud materjalide kasutamise ja säilitamise eesmärgiga kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele.

§ 1.   Mõisted

  (1) Videovalve - Foto- ja/või videosalvestus seadmete ja tarkvara kasutamise abil videovalve piirkonnas ning foto- ja/või videosalvestuse säilitamine ja töötlemine.

  (2) Videovalve piirkond - infotahvlitega märgistatud ala, kus teostatakse foto- ja/või videovalvet nii statsionaarsete kui ka mobiilsete kaamerate abil.

  (3) Isikuandmed - vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 1 on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

  (4) Videokaamera - digitaalne jälgimisseadmestik, see võib olla foto või videokaamera sh pöördkaamera (kuppelkaamera) ja/või kompaktne turvakaamera või siseruumides kasutamiseks mõeldud Box videokaamera. Kaamerad võivad olla varustatud ka öörežiimiga.

§ 2.   Videovalve teostamise eesmärgid ja piirkond

  (1) Videovalve eesmärgiks on Anija valla haldusterritooriumil süütegude ja muude korrarikkumiste ärahoidmine, süütegude soodustegurite mõju vähendamine ning avaliku korra tagamine.

  (2) Turvakaamerad paigaldatakse avalikesse kohtadesse, arvestades politsei ettepanekuid ja jälgides käesoleva paragrahvi lg 4 sätestatut.

  (3) Videovalve teostamiseks kasutatakse nii statsionaarseid kui ka mobiilseid turva/video kaameraid.

  (4) Videovalve kasutamisel peab olema tagatud isikute õigus eraelu puutumatusele, seega paigaldamisel on keelatud suunata ja/või fokusseerida kaameraid korterite, eramajade ja/või muude hoonete siseruumidesse.

  (5) Keelatud on paigaldada videoseadmeid (sh mobiilsed seadmed) eramaal ilma kinnistu omaniku nõusolekuta.

§ 3.   Informeerimine videovalve teostamisest

  (1) Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse avalikku kohta paigutatud teabetahvlit, mille valgel taustal on musta värviga videokaamera kujutis ja sõna „VIDEOVALVE“. Teabetahvlil peab olema märgitud asutuse nimetus, kes andmeid töötleb. Videovalve teostamise piirkonnad avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel.

  (2) Sõidukis jälgimisseadmestiku kasutamisel paigutatakse sõiduki salongis nähtavale kohale kleebis, mille valgel taustal on musta värvi videokaamera pilt ning sõna «VIDEOVALVE»

§ 4.   Videomaterjalide kasutamine ja säilitamine

  (1) Videovalve käigus saadud foto või videosalvestus säilitatakse serveris või välisirdseadme abil arvestades käesoleva paragrahvi lg 4 nõudeid.

  (2) Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse vähemalt üks kuu pärast salvestamise päeva, kuid mitte kauem kui üks aasta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Videovalvega saadud informatsiooni võib kasutada politsei, Anija Vallavalitsuse väärteomenetleja ning muud riigivõimu teostavad riigiasutused vastava taotluse esitamisel.
  1) Asutuse ametnik, kes omab ligipääsu isikuandmete töötlemiseks, on kohustatud hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid ka pärast töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töö- või teenistussuhte lõppemist.
  2) Isikuandmete töötleja on kohustatud tagama oma alluvuses isikuandmeid töötlevate isikute väljaõppe isikuandmete kaitse alal.

  (4) Anija Vallavalitsus on kohustatud isikuandmete kaitse seaduse § 25 kohaselt kasutusele võtma organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed isikuandmete kaitseks sh andmete käideldavuse osas ning andmete konfidentsiaalsuse osas.
Anija Vallavalitsus on isikuandmete töötlemisel kohustatud:
  1) vältima kõrvaliste isikute ligipääsu isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele;
  2) ära hoidma foto või videosalvestuste omavolilist vaatamist, kopeerimist ja muutmist andmetöötlussüsteemis, samuti andmekandjate omavolilist teisaldamist;
  3) ära hoidma omavolilist foto või videosalvestamist, muutmist ja kustutamist ning tagama, et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid isikuandmeid salvestati, muudeti või kustutati või millal, kelle poolt ja millistele isikuandmetele andmetöötlussüsteemis juurdepääs saadi;
  4) tagama, et igal andmetöötlussüsteemi kasutajal oleks juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud isikuandmetele ja temale lubatud andmetöötluseks;
  5) tagama andmete olemasolu videosalvestuse edastamise kohta: millal, kellele ja milline videosalvestus edastati, samuti selliste andmete muutusteta säilimise;
  6) tagama, et videosalvestuse edastamisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel ei toimuks videosalvestuse omavolilist lugemist, kopeerimist, muutmist või kustutamist.

  (5) Anija Vallavalitsus on kohustatud pidama arvestust videovalve kasutamise ja tema kontrolli all olevate seadmete ja tarkvara üle, dokumenteerides järgmised andmed:
  1) seadme nimetus, tüüp ja asukoht ning seadme valmistaja nimi;
  2) tarkvara nimetus, versioon, valmistaja nimi ja kontaktandmed.

  (6) Salvestise nõuetekohase säilitamise ning hävitamise eest vastutab vallavanema määratud ametnik või töötaja.

§ 5.   Lõppsätted

  (1) Käesoleva korra vastuolu korral seaduses sätestatuga rakendatakse seadusest tulenevat.

  (2) Määrus jõustub 01.05.2012.

Urmo Sitsi
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Annika Voosel
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json