Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2013, 80

Tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 15.05.2012 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesoleva korras sätestatakse Kehtna valla (edaspidi valla) autasude liigid ja kirjeldus, autasude taotlemise, andmise otsustamise ja kätteandmise tingimused.

§ 2.  Valla autasud

 (1) Valla autasud on:
 1) teenetemärk;
 2) aukiri;
 3) tänukiri.

 (2) Teenetemärk on valmistatud värvilise metalli sulamist, märgi pealispind kujutab emailitud plaati vallavapi kujutisega. Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud märgi väljaandmise aasta. Koos teenetemärgiga antakse vastav tunnistus.

 (3) Aukiri on A4 formaadis kvaliteetpaberil dokument. Aukirja pealdisel on valla vapi kujutis, tekst „Kehtna Vallavalitsus“
„AUKIRI“ ning aukirja tekst.

 (4) Tänukiri on A4 formaadis kvaliteetpaberil dokument. Tänukirja pealdisel on valla vapi kujutis, tekst „Kehtna Vallavalitsus“ „Tänukiri” ja tänukirja tekst.

§ 3.  Autasude taotlemine

 (1) Taotluse teenetemärgi andmiseks võib esitada:
 1) vallavolikogu liige;
 2) vallavolikogu komisjon ja fraktsioon;
 3) vallavalitsus;
 4) vallavalitsuse hallatav asutus;
 5) vallaelanik;
 6) juriidilised isikud, ühendused ja organisatsioonid.

 (2) Taotluses näidatakse ära:
 1) autasustamiseks esitatava isiku nimi, amet, töökoht;
 2) autasustamiseks esitamise põhjus ja teenetemärgi taotlemisel teenete loetelu;
 3) taotluse esitaja ja tema kontaktandmed;
 4) taotluse esitamise aeg ja taotleja allkiri.

 (3) Taotlusi au- või tänukirjaga autasustamiseks on õigus esitada volikogu liikmel, vallavalitsuse liikmel, vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidel ning hoolekogudel ja nõukogudel.

§ 4.  Autasude taotlemise tähtaeg

 (1) Taotlus teenetemärgi andmiseks esitatakse vallavalitsuse kantseleile hiljemalt aasta 10. jaanuariks.

 (2) Taotlused au- või tänukirjaga autasustamiseks esitatakse vallavalitsuse kantseleile vähemalt 10 päeva enne kavandatavat sündmust.

§ 5.  Autasude andmise alused

 (1) Teenetemärk antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena väljapaistvate teenete või pikaajalise töö või loomingu eest, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arengule vallas või muudel erakordsetel põhjustel.

 (2) Teenetemärki antakse üks kord aastas – valla sünnipäeval. Isikule antakse teenetemärk ainult üks kord. Teenetemärgi andmine ei too kaasa eriõigusi.

 (3) Aukiri antakse vallapoolse austusavaldusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on oma tegevusega oluliselt kaasa aidanud valla arengule. Aukirja võib isikule anda korduvalt.

 (4) Tänukiri antakse füüsilisele ja juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena. Tänukirja võib isikule anda korduvalt. Tänukiri antakse isikule nende tööalaste või isiklike tähtpäevade puhul või vallale kasu või tunnustust toonud tegevuse eest.

§ 6.  Autasustamise otsustamine

 (1) Valla teenetemärgi andmise otsustab vallavolikogu oma otsusega.

 (2) Valla aukirja andmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

 (3) Valla tänukirja andmise otsustab vallavanem.

§ 7.  Autasude kätteandmine

 (1) Teenetemärgi annab autasustatavale pidulikult kätte valla aastapäeva tähistamise üritusel vallavolikogu esimees ja vallavanem või neid asendavad isikud.

 (2) Aukirja või tänukirja annab autasustatavale pidulikult kätte vallavanem või teda asendav isik. Aukirjaga koos antakse vastavalt lipsunõel või rinnanõel.

 (3) Üleandmisel asetatakse aukiri ja tänukiri Kehtna valla vapimärgiga kaante vahele.

§ 8.  Teenetemärgi kandmine

 (1) Valla teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

 (2) Teenetemärki kantakse vasakul kuuerevääril või sellele vastaval kohal.

 (3) Teenetemärk ei kuulu asendamisele.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Valla autasude väljaandmise kohta peetakse elektroonilist registrit, kuhu kantakse autasustatute nimed, autasustamise aeg ja põhjus ning teenetemärgi saajatel teenete loetelu.

 (2) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 22.04.2003. a määrus nr 14 „Kehtna valla tunnustamise kord".

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 21.maist 2012.

Karl Tamme
Volikogu esimees