KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kehtna vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja videovalvest teavitamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2013, 96

Kehtna vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja videovalvest teavitamise kord

Vastu võetud 16.11.2010 nr 18

Määrus antakse lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 2 ning lähtudes isikuandmete kaitse seaduse § 14 lõikest 3.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Kehtna vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ja andmete töötlemise alused ja kord ning valvekaameratest teavitamise kord vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi asutus).

  (2) Määruses salvestise kasutamisele, töötlemisele ning säilitamisele isikuandmete kaitse seaduse § 5 tähenduses ja avalikkuse valvekaamerate kasutamisest teavitamisele sätestatud nõudeid peavad täitma asutused, millised asutuse valduses oleva vallavara kaitseks kasutavad valvekaameraid.

§ 2.   Valvekaamera

  Valvekaamera on tehniliste abivahendite süsteem, mis salvestab jooksvalt kuni 7- ööpaevase liikumise kaamera vaatepiirkonnas, mille abil on vastutaval isikul võimalus tuvastada tegevust avalikus kohas reaalajas, salvestab selle, võimaldab pilti säilitada ja taasesitada.

§ 3.   Valvekaamera kasutamise eesmärk ja paigaldamine

  (1) Valvekaameraid võib kasutada ainult Kehtna vallale kuuluvate hoonete ja inventari kaitseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks. Muul eesmärgi salvestise kasutamine on keelatud.

  (2) Kohad, kuhu valvekaamerad paigaldatakse, määrab Kehtna Vallavalitsus ja kinnitab vastavad alad ja kohad korraldusega.

§ 4.   Valvekaamerate kasutamisest teavitamine

  (1) Valvekaamerate kasutamisest tuleb avalikkust ja asutuse töötajaid teavitada. Avalikkuse teavitamiseks paigaldab asutus valvekaamerate jälgimise mõjualale eelnevale alale nähtavale kohale teabetahvli VIDEOVALVE, kuhu on märgitud andmete töötleja nimi ja kontaktandmed.

  (2) Asutuses kasutatavast videovalvest tuleb teavitada ka asutuse veebilehel.

  (3) Asutuse töötajatele tutvustatakse kaamerate asukohtasid ja valvealusest alasid ning salvestiste jälgimise korda allkirja vastu.

§ 5.   Salvestise kasutamine

  (1) Salvestise säilimise, hoidmise ning kasutamise eest vastutab asutuse juht.

  (2) Asutuse juht peab asutuse tegevust reguleerivate dokumentidega määrama ametniku või töötaja, kellel on ameti- või tööülesannetest lähtuvalt õigus salvestit vaadata ja seda vajadusel taasesitada.

  (3) Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs vastutava isiku juuresolekul:
  1) isikule, kes soovib enda kohta kogutud andmeid näha (andmesubjekt);
  2) õiguskaitse organi töötajale vara kahjustamise korral kuri- või väärteomenetluseks;
  3) isikutele ja asutustele, kellele seadus sätestab õiguse salvestistele ligipääsuks.

  (4) Andmesubjekt peab andmetele juurdepääsuks esitama kirjaliku taotluse, märkides taotlusel põhjuse salvestisele juurdepääsuks ning aja ja koha, mille kohta salvestist näha soovitakse. Andmesubjekti kirjalikku taotlust tuleb asutuses säilitada vähemalt 3 aastat.
(5 ) Salvestise töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning salvestisele juurdepääsu mitte lubada, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.

  (5) Õiguskaitse organi töötajad ning isikud, kellel on seaduse alusel õigustaotleda salvestisele juurdepääsu, esitavad salvestise töötlejale andmetele juurdepääsuks kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil taotluse, märkides millise toiminguga seotult salvestisele juurdepääsu soovitakse.

  (6) Salvestise töötleja peab tagama, et salvestisele ei pääseks ligi isikud, kellel ei ole õigust salvestisele juurde pääseda.

  (7) Salvestise töötleja on koheselt kohustatud teavitama salvestise kaudu avastatud ohust või korrarikkumisest korrakaitseorganeid ning asutuse juhti.

§ 6.   Salvestise töötlemine ja nõuded jälgimisseadmestikule

  (1) Salvestise töötlemisel ja käitlemisel peab salvestise töötleja tagama andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ning päritolu autentsuse.

  (2) Salvestise kaitseks peab rakendama turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

  (3) Valvekaamerate jälgimine reaalajas on keelatud.

  (4) Valvekaamerate nõuetekohase kasutuse tagab asutuse juht.

§ 7.   Salvestise säilitamine

  (1) Salvestist säilitatakse 7 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui salvestist kasutatakse kuri- või väärteomenetluses.

  (2) Kui salvestist on vaja kuri- või väärteomenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni.

  (3) Salvestise säilitamistähtaja möödumisel salvestis kustub automaatselt ja salvestatakse üle.

§ 8.   Lõppsätted

  Määrus jõustub 22. novembril 2010. a.

Karl Tamme
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json