Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2014. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 26.11.2014, 15

Räpina valla 2014. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 19.11.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Räpina Vallavolikogu 20.06.2012 määruse nr 16 ’’Räpina valla finantsjuhtimise kord’’ § 8 alusel.

§ 1.   Räpina valla 2014. aasta eelarve lisade muutmine

  Räpina Vallavolikogu 29. jaanuari 2014 määrusega nr 3 kinnitatud Räpina valla 2014. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:
  1) lisa 1 „Koondeelarve” muudetakse vastavalt lisale 1;
  2) lisa 2 „Põhitegevuse tulud” muudetakse vastavalt lisale 2;
  3) lisa 3 „Põhitegevuse kulud” muudetakse vastavalt lisale 3;
  4) lisa 4 „Investeerimistegevuse tulud ja kulud” muudetakse vastavalt lisale 4.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 2014. eelarveaastal.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kaido Palu
volikogu esimees

Lisad 1-4 Räpina valla 2014. aasta lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json